ÚSTAV PEDAGOGICKÝCH A PSYCHOLOGICKÝCH VĚD
VE SPOLUPRÁCI S
ÚSTAVEM SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY
POŘÁDÁJÍ
MEZINÁRODNÍ KONFERENCI

2022 - Proměny rodiny XI.

Výzvy 21. století pro pomáhající profese/21st Century Challenges for the Helping Professions


Pozvánka/Invitation

PROGRAM KONFERENCE - bude doplněno

Anotace

Letošní ročník série konferencí o proměnách rodiny se dívá na rodinu jako instituci, která není v krizi, ale může být křehká a v některých situacích může potřebovat podporu, která může přijít ze strany pomáhajících profesí různého zaměření.  Současná situace spojená se stále přítomnou a snad doznívající pandemií Covid-19 výrazně zasáhla do proměn rodiny. Přidala se i další náročná situace v podobě konfliktu na Ukrajině.  Mnohé rodiny nebo jejich členové čelí různým náročným situacím, se kterými se dosud nesetkali. Toto vše vyvolává rovněž otázky, zda se oblast pomáhajících profesí bude v souvislosti s tím také vyvíjet, posouvat, rozšiřovat, budou se měnit potřeby uživatelů a na druhé straně i růst nároky na kompetence pomáhajících.

PLENÁRNÍ JEDNÁNÍ

Dagmar Marková
Manželstvo ako výzva v súčasnej spoločnosti/Marriage as a challenge in contemporary society

Marie Vítková, Miroslava Bartoňová
Týmová spolupráce pedagogů a rodičů při edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami/Teamwork of teachers and parents in the education of children and pupils with special educational needs

Elżbieta Napora
Psychologiczne uwarunkowania osiągnięć szkolnych uczniów. Zasadnicze kierunki pracy wychowawczej/Psychological determinants of students' school achievements. Basic directions of educational work


Prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.
Možnosti právní úpravy péče o děti po rozpadu soužití rodičů - mýty a realita/Possibilities of legal regulation of child care after the breakdown of parents' cohabitation: myths and reality

Tematické okruhy

 • rodina a mezigenerační učení
 • traumata dětí/mládeže v kontextu školního prostředí
 • kvalita života současné rodiny
 • aktuální výzvy pomoci uprchlickým rodinám
 • možnosti a limity rodinné výchovy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • mezirezortní spolupráce při podpoře rodin vychovávajících děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • resilience rodin dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Organizační výbor
 • PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D. - předseda
 • doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.
 • doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc.
 • doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.
 • doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.
 • Mgr.  Lucia Drotárová, PhD.
 • Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.
 • Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
 • PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D.
 • Mgr. Petr Slováček, Ph.D.
 • PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D.
 • Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D.
 • Bc. Eva Sladká
Kontaktní informace
Eva Sladká (sekretářka ústavu) – registrace, sběr příspěvků

Důležité termíny konference

 • registrace účastníků: do 30. 10. 2022
 • zaslání názvu příspěvku a abstraktu v originále a anglickém jazyce: do 30. 10. 2022
 • zaslání příspěvku: do 9. 12. 2022 na e-mail: eva.sladka@fvp.slu.cz
 • konání konference: čtvrtek, 24. 11. 2022

Požadavky na abstrakt

 • 1 000 až 3 200 znaků včetně mezer pro každou jazykovou verzi, musí zahrnovat i klíčová slova (tři až pět termínů)

Pokyny pro autory příspěvků

Registrace

Zájemci o účast na konferenci musí provést registraci prostřednictvím formuláře zde.

Konference je bez poplatku.

Organizace k příspěvkům

Jednacími jazyky budou čeština, slovenština, polština, němčina a angličtina.

Pořadatelé si vyhrazují právo odmítnout příspěvky, které nesouvisejí s tematickým zaměřením konference.

Výstup konference

Příspěvky budou po úspěšném recenzním řízení zařazeny do monotematických čísel časopisu Social Pathology and Prevention