2023 Proměny rodiny XII. SOUČASNÉ PODOBY PRÁCE S RODINAMI V KRIZI

Pozvánka

Program mezioborové konference

Anotace
Letošní ročník série odborných konferencí o proměnách rodiny je zaměřen na diskuzi otázek spojených s rodinou, která se ocitá v krizi, a to z různých důvodů. Krize může být vnímána často negativně, jako rozhodující, obtížná či náročná situace, jež s sebou může přinášet dočasnou neschopnost zvládnout situaci vlastními silami.
Nicméně se může stát rovněž bodem, od kterého se můžeme odrazit a začít budovat něco nového, může se stát podnětem k rozvoji a růstu.
Cílem konference je prozkoumat nejnovější, inovativní i méně známé přístupy v pomoci rodinám, které zažívají např. rozvod, rozchod nebo jinou krizovou situaci. Záměrem je vnímat tyto nejmodernější postupy, které mohou nabízet řešení složitých sociálních, psychologických, emocionálních, ekonomických a právních problémů rodin v krizi, a poskytnout odborníkům z oblasti sociální práce, sociální politiky, psychologie, práva, mediace a dalších souvisejících oborů platformu pro diskusi a sdílení nových poznatků, nástrojů a strategií pro podporu rodičů, dětí a celých rodinných systémů v těchto náročných obdobích.

Konference je určena pro akademické pracovníky a širokou odbornou veřejnost. Pracovníci v sociálních službách si mohou konferenci nechat uznat v rámci povinného vzdělávání.


Upozornění pro účastníky
Potvrzení o účasti bude vydáváno osobně pouze těm, kteří zvolí tuto možnost v registračním formuláři. Vydáváno bude pouze v den konání konference (na konci odpoledního bloku). Potvrzení nebude zasíláno dodatečně poštou.

Hlavní příspěvky

Lenka Lacinová Spolurodičovství a parentifikace – výzva pro rozvádějící se rodiče
Leona Jochmannová
Trauma u dětí v souvislosti s blízkými vztahy
Martina Cirbusová
Služby pro rozvádějící se rodiče – nástroj zmocnění či zbezmocňující prvek?
Ondřej Bouša, Robin Brzobohatý
Teoretická východiska mediace zahrnující děti (CIMC)
Robin Brzobohatý
Rodičovská (rozvodová) edukace – formy, okolnosti a účinky
Vlado Polák
Terapeutická justice v rodičovských sporech
Petr Míchal
Přechodná pěstounská péče jako krizový institut – zkušenosti po 10 letech fungování
Lucie Novotná
Práce nebo péče: jak česká rodinná politika podporuje rodiče samoživitele
Martin Kornel
Střídavá péče a krize v rodině
Veronika Mindlová
Výživné – nástroj řízení rodičovského konfliktu

Tematické okruhy
•    Trauma – informované postupy v práci s rodinami
•    Úloha mediace a alternativního řešení sporů v rodinných konfliktech
•    (Rozvodová) Edukace rodičů
•    Terapeutická justice
•    Inovativní strategie a intervence v oblasti společného rodičovství
•    Vliv technologií na komunikaci a podporu rodiny
•    Úloha škol a komunitních organizací při podpoře dětí v období změn v rodině
•    Řešení jedinečných potřeb různorodých rodin, včetně LGBTQ+ a multikulturních rodin

Vědecký výbor
Mgr. Robin Brzobohatý, Ph.D. – předseda
doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.
doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc.
Mgr. et Mgr. BcA. Marie Bajnarová, Ph.D.
Mgr.  Lucia Drotárová, PhD.
PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.
Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D.
Mgr. Petr Slováček, Ph.D.
Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D.

Kontaktní informace
Eva Sladká (sekretářka ústavu) – registrace, sběr příspěvků
eva.sladka@fvp.slu.cz, 553 684 150

Místo konání
Slezská univerzita v Opavě
Fakulta veřejných politik v Opavě
Bezručovo nám. 885/14 (budova naproti kašny)
Místnosti
aula C311 - plenární jednání
C309 – sekce 1
C310 – sekce 2
C308 – občerstvení
Mapy.cz

Důležité termíny konference
•    registrace účastníků: do 14. 9. 2023
•    zaslání abstraktu v ČJ: do 14. 9. 2023
•    úhrada poplatku: do 21. 9. 2023
•    zaslání příspěvku: do 29. 9. 2023 na e-mail: eva.sladka@fvp.slu.cz
•    zahájení konference: čtvrtek, 5. 10. 2023 od 9 hod.

Registrace
Zájemci o účast na konferenci musí provést registraci prostřednictvím formuláře zde.

Konferenční poplatek
Výše konferenčního poplatku při pasivní účasti: 650 Kč
Úhrada platby do: 21. 9. 2023 (úhrada konferenčního poplatku na místě není možná).
Zrušení účasti méně než 7 dní před konáním konference - storno poplatek ve výši 100% z celkové částky.
Účastníci obdrží e-mailem fakturu (vystavenou dle fakturačních údajů uvedených v přihlašovacím formuláři).
Aktivní účastníci konferenční poplatek nehradí.

Požadavky na abstrakt
•    1 000 až 3 200 znaků včetně mezer pro každou jazykovou verzi, musí zahrnovat i klíčová slova (tři až pět termínů)
Pokyny pro autory příspěvků

Organizace k příspěvkům
Jednacími jazyky budou čeština, slovenština a angličtina.
Pořadatelé si vyhrazují právo odmítnout příspěvky, které nesouvisejí s tematickým zaměřením konference.

Výstup konference
Vybrané příspěvky budou po úspěšném recenzním řízení publikovány ve speciálním čísle časopisu Social Pathology and Prevention