"V případě, že nemáme požadovaný dokument..."
Interní uživatelé Univerzitní knihovny SU (kategorie A, B a C) si mohou v rámci těchto služeb požádat o vypůjčení dokumentu, příp. zhotovení kopie článku z časopisu, který není ve fondu Univerzitní knihovny SU. Interní uživatelé mohou o tuto službu požádat osobně (vyplnění tištěného formuláře přímo v knihovně) nebo elektronicky (vyplněním formuláře MVS nebo v případě kopie formuláře MRS).

Diplomové práce se v rámci MVS nepůjčují!

Kontakt

Bc. Jana Janečková
+420 55368 4771
jana.janeckova@slu.cz
Knihovny v České republice mohou pro své uživatele požádat o vypůjčení dokumentu, příp. zhotovení kopie dokumentu, který se nachází ve fondu Univerzitní knihovny SU. Knihovny o tuto službu žádají vyplněním formuláře MVS nebo v případě kopie formuláře MRS.

Externí uživatelé (veřejnost) žádají o MVS prostřednictvím knihovny (veřejné, vědecké, odborné apod.) v místě svého působiště, kde jsou registrovanými uživateli.

Meziknihovní výpůjční služba - MVS

Pomocí meziknihovní výpůjční služby lze interním uživatelům knihovny (kategorie A, B a C) zpřístupnit dokumenty, které jsou uživatelem požadovány a nenachází se ve fondu Univerzitní knihovny.

Pokud uživatel zjistí, že jím žádaný dokument není ve fondu knihovny, může využít služeb MVS, které poskytujeme našim čtenářům za poplatek 30,- Kč za jednu uskutečněnou MVS. 

Požadavky ze strany knihovny:

  1. přesná citace
  2. bezpodmínečné dodržení výpůjční lhůty stanovené půjčující knihovnou

Citace musí obsahovat:

  • jméno autora
  • přesný název (popř. díl, část publikace)
  • rok a místo vydání, příp. nakladatele

Při nepřesné nebo neúplné citaci nemusí být kniha nalezena. Při překročení výpůjční lhůty se účtují upomínky podle knihovního řádu. Při opakovaném překročení je čtenáři pozastavena možnost využití MVS. Lhůta při zaslání knihy se různí, jde o dobu v rozmezí 14 dnů až měsíce. O prodloužení výpůjční lhůty je nutné požádat alespoň 2 dny před jejím vypršením a rozhodnutí půjčující knihovny je pak závazné.

Meziknihovní reprografická služba - MRS

V rámci meziknihovních služeb lze také získávat kopie částí dokumentů, kopie článků z časopisů nebo sborníků, které nejsou zpřístupněny v naší knihovně. Kopie jsou plně hrazeny uživatelem podle ceníku knihovny, která je zhotoví.V žádosti uveďte jméno autora, přesný název (popřípadě díl, část publikace), nakladatele, rok a místo vydání. U časopiseckých článků autora, název, rozsah stránek, název zdroje, jeho číslo, rok a ročník vydání. Jednotlivá čísla časopisů se nepůjčují!

Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba - MMVS

Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba je obdobou MVS, avšak pomáhá zpřístupnit knižní a časopisecké materiály, které se nenacházejí v žádné knihovně ČR. Realizací MMVS je na území ČR pověřeno pět knihoven, z nichž my kontaktujeme Národní knihovnu v Praze nebo Vědeckou knihovnu v Olomouci. Služba MMVS je hrazena čtenářem, ve výši 350,- Kč, za každý požadovaný knižní dokument. Za publikace z Velké Británie a Spojených států amerických jde o částku 500,- Kč. Dodací lhůta u MMVS může být až měsíce.