„Založili jsme knihovnu, která má latinský název Bibliotheca Cyrillo-Methodiana. Hodláme v ní soustředit díla literární, historická, náboženská atd. Nemá však být jen mrtvou knihovnou. Chceme prohlubovat znalost české katolické tradice, tj. vést lidi, aby tyto věci zpracovávali. Všechno, co je u nás, je kontinuita sušilovského působení. Mám na mysli OTÁZKU APOŠTOLSKOU, kterou lidem gentlemansky doporučím.“

Vladimír Neuwirth

Počátky budování knihovny jakožto kulturní a vzdělávací instituce sahají do doby působení Vladimíra Neuwirtha v belgické Lovani v roce 1969, kde na doporučení biskupa Štěpána Trochty připravoval založení české vysokoškolské koleje. Knihovnu v Lovani „pod střechou slavistického ústavu“ začal budovat jako součást příprav. Ty však zmařila postupující „normalizace“: poté, co byla od podzimu 1969 opět výrazně omezena možnost cestovat na Západ, studenti z Československa by se ke studiu v Belgii nemohli dostat.

Jako samostatná instituce byla Neuwirthova knihovna založena v prosinci 1982 ve Frankfurtu nad Mohanem pod názvem Bibliotheca Cyrillo-Methodiana (BCM) – Cyrilometodějská knihovna. Předsedou společnosti se stal Vladimír Neuwirth, místopředsedou Alois Krchňák. V roce 1985 se BCM přestěhovala do Raunheimu nedaleko Frankfurtu a po pádu komunistického režimu v Československu v srpnu 1992 do Opavy. Zde byla dočasně uskladněna v opravovaném kostele sv. Hedviky a poté převezena na faru v Opavě-Jaktaři. 
Po smrti V. Neuwirtha v roce 1998 byla darována olomouckému arcibiskupství, dar později přešel na ostravsko­-opavské biskupství, které na základě smlouvy postoupilo knihovní fond k bezplatnému užívání Univerzitní knihovně SU.

Knihovna je vedena jako samostatný knižní fond Univerzitní knihovny SU s názvem Neuwirthova knihovna. V současné době (srpen 2018) je zkatalogizováno 27 900 knihovních jednotek, zbývá zpracovat zhruba 2 500 knihovních jednotek.

Činnost Bibliotheky Cyrillo-Methodiany se neomezovala pouze na práci knihovnickou. Jejím posláním bylo, jak uvádí dobový informační brožura, „umožnit krajanům a bohemistům studium témat souvisejících s českou kulturou; umožnit interesantům zpracovávajícím určité téma krátký pobyt v místě knihovny; pořádat konference o české literatuře a kultuře, a víkendové besedy o autorech; vydávat tiskem zprávy, přednášky a menší práce původní a přeložené; pořádat dokumentární výstavy; pěstovat kontakty v oblasti kultury s příslušníky jiných národů, s jednotlivci a společnostmi; rozvíjet kontakty s jinými institucemi, jejichž činnost je příbuzná s činností BCM; informovat západoevropskou veřejnost o situaci kultury a náboženství v Československu.“

Mezi nejvýznamnějšími akce uspořádané BCM patřila putovní výstava Goethe a Čechy (Goethe und Böhmen), která proběhla v řadě německých měst a po roce 1989 i několika českých, a dále spolupořadatelství oslav 1100 let od smrti sv. Metoděje v Mohuči a ve Frankfurtu v roce 1985 a oslavy 1000 let křesťanství na Kyjevské Rusi ve Frankfurtu roku 1988.

Knihovna byla samostatně prezentována také při slavnostním otevření nově vybudované Univerzitní knihovny SU 14. října 2016. 

Zdroj: Vladimír Neuwirth: Vcházení do Evropy. Praha, Triáda 2008, s. 107, 458.