Právní předpisy ČR

Archivnictví a spisová služba

  • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
  • Vyhláška č. 283/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
  • Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
  • Národní standard pro elektronické systémy spisové služby

Elektronická komunikace

  • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
  • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
  • Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
  • Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

Vnitřní normy SU