Archiv Slezské univerzity vznikl jako specializovaný archiv v roce 2011 podle §52 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Archiv SU:

  • dohlíží na výkon spisové služby na Slezské univerzitě,
  • provádí metodický dohled nad spisovnami,
  • provádí výběr archiválií ve skartačním řízení i mimo skartační řízení,
  • po skartačním řízení přebírá dokumenty vybrané za archiválie,
  • vede příslušnou evidenci archiválií podle zákona o archivnictví a spisové službě (Základní evidence Národního archivního dědictví),
  • pečuje o převzaté archiválie,
  • badatelsky zpřístupňuje archiválie.

Odborná činnost archivu je řízena archivní správou Ministerstva vnitra a konzultována se Zemským archivem v Opavě, který je vůči ASU územně příslušným správním úřadem na úseku archivnictví a spisové služby.

Pověřený pracovník archivu schvaluje výrobu razítek na SU a vede jejich evidenci. V rámci ediční činnosti přiděluje ISBN/ ISSN a vede evidenci přidělených ISBN/ISSN.