Výzkumné projekty řešené na fakultě

Na Slezské univerzitě v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné (SU OPF) jsou dlouhodobě realizovány vědecko-výzkumné aktivity, zejména ve formě řešených projektů financovaných jak z interních zdrojů univerzity, tak i externích zdrojů. Oblastmi, do nichž je směřována vědecko-výzkumná kapacita kateder, jsou grantově financovaný výzkum prostřednictvím Interní grantové soutěže a externích grantů jako je např. Grantová agentura České republiky (GAČR), Technologická agentura České republiky (TAČR), výzkumné programy Moravskoslezského kraje a specifický výzkum (výzkum studentů doktorských a navazujících magisterských programů v rámci Studentské grantové soutěže SGS). Dále jsou řešeny projekty v rámci Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace SU OPF (IP).