Granty a projekty - archív 1997-2015

GA ČR

GA 13-03783S: Bankovní sektor a měnová politika: Zkušenosti z nových členských zemí EU po desíti letech členství
období: 2013 - 2015
řešitel: prof. Ing. Roman Matoušek, M.A., Ph.D.
spoluřešitel: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
GA P402-11-2073: Procykličnost finančních trhů, bubliny v cenách aktiv a makroprudenční regulace

období: 2011 - 2013
řešitel: doc. Ing. Luboš Komárek, Ph.D. M.Sc., M.B.A. - VŠB TU Ostrava
spoluřešitel: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.


GA P403-11-P243: Riziko likvidity komerčních bank ve Visegrádských zemích
období: 2011 - 2013
řešitel: Ing. Pavla Vodová, Ph.D.


GA 402/09/P142: Institucionální rámec fungování trhu práce v kontextu ekonomické konvergence a přijetí společné měny (aplikace na země Visegrádské skupiny)
období: 2009 - 2011
řešitel: Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.


GA 106/09/0940: Numerický a stochastický model plynule odlévaných ocelových předlitků obdélníkového profilu
období: 2009 - 2011
řešitel: Ing. Josef Štětina, Ph.D. - VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství
spoluřešitel: RNDr. Zdeněk Franěk - ÚIT SU OPF


GA 402/09/0405: Rozvoj nestandardních optimalizačních metod a jejich aplikace v ekonomii a managementu
období: 2009 - 2013
řešitel: prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
spoluřešitel: prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc. - UHK, Fakulta informatikya managementu


GA 402/08/0067: Finanční integrace nových členských zemí EU s eurozónou
období: 2008 - 2010
řešitel: Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
spoluřešitel: Prof. Dr. Ing. Jan Frait


GA 402//07/0234: Tvorba a využití neprůmyslových klastrů malých a středních podniků
období: 2007 - 2009
řešitel: Ing. Jiří Vaněk, CSc.
spoluřešitelé: Doc. Ing. Václav Lednický, CSc., Ing. jarmila Šebestová, Ph.D.


GA102/06/1742: Experimentální testovací systém pro real-time databáze
období: 2006 - 2008
řešitel: Doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc. - FEI VŠB-TU Ostrava
spoluřešitelé: Ing. Václav Król, RNDr. Zdeněk Franěk


GA402/06/0204: Komplexní analýza aspektů corporate governance v podmínkách české ekonomiky
období: 2006 - 2008
řešitel: Ing. Petra Růčková, Ph.D.
spoluřešitelé: Ing. Michaela Roubíčková, PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc., Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., Ing. Pavla Vodová, Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., Ing. Jana Janoušková, Ph.D., Ing. Monika Chobotová


GA402/06/0431: Výzkum a další rozvoj metod vícekriterálního rozhodování a jejich uplatnění ve veřejném sektoru
období: 2006 - 2008
řešitel: Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
spoluřešitelé: Ing. Radomír Perzina, Ing. Karin Szczyrbová, Ing. Jaroslav Charouz


GA402/05/2758: Integrace finančního sektoru nových členských zemí EU do EMU
období: 2005 - 2007
řešitel: Prof. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSc.
spoluřešitelé: Doc. Ing. Lumír Kulhánek, CSc., Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., Ing. Karel Kořený, Ing. Roman Matoušek, M.A., Ph.D., RNDr. Jarmila Šlechtová, Ing. Monika Bialonczyková, Ing. Petr Polák, Ph.D., Prof. Ing. Dr. Jan Frait, Ing. Kateřina Kořená, Ing. Martin Macháček, Ph.D.


GA402/05/0140: Metodologie marketingu vztahů a její postavení v rámci strategického marketingu a řízení vztahů se zákazníkem (CRM). Praktické využití.
období: 2005 - 2007
řešitel: Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.
spoluřešitelé: Dr. Ing. Marie Gabryšová, RNDr. Jindřich Vaněk, Doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc., Doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc., Dr. Ing. Hana Svobodová, Ing. ELiška Skřídlovská


GA409/05/2762: Československo-polské vztahy v letech 1943-1949
období: 2005 - 2007
řešitel: Mgr. Jiří Friedl
spoluřešitel: Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.


GA402/04/0539: Strategie rozvoje malého a středního pdonikání v marginálních příhraničních oblastech
období: 2004 - 2006
řešitel: Ing. Jiří Vaněk, CSc.
spoluřešitelé: doc. Ing. Václav Lednický, CSc. , Ing. Karel Stelmach, Ing. Monika Nullová


GA402/03/1143: Exogenní a endogenní faktory regionálního rozvoje - zhodnocení empirických zkušeností a teoretických přístupů k pólům rozvoje
období: 2003 - 2005
řešitel: Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.
spoluřešitelé: Ing. Lidmila Janečková, Ph.D. - SU OPF, doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. - SU OPF, Ing. Miroslava Vaštíková - SU OPF, doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc. - SU OPF, Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. - SU OPF, Dr. Ing. Jiří Hofman - ZČU EF, Mgr. Jiří Ježek - ZČU EF


GA402/03/P105: Vícekriteriární analýza makroekonomické pozice ČR v rámci EU (POST-DOC grant)
období: 2003 - 2005
řešitel: Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.
spoluřešitel: Prof. Ing. Tibor PAULÍK CSc.


GA402/01/D126: Makroekonomický model České republiky
období: 2001
řešitel: Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
spoluřešitelé: Prof. Ing. Tibor PAULÍK CSc., Prof. Ing. Tibor PAULÍK CSc.


GA402/00/0309: Možnosti regionálního rozvoje v podmínkách sbližování a vstupu České republiky do EU s ohledem na procesy globalizace
období: 2001 - 2000
řešitel: Prof. Ing. Tibor Paulík, CSc.
spoluřešitelé: Ing. Pavel TULEJA Ph.D., Ing. Lidmila JANEČKOVÁ Ph.D., Doc. Ing. Pavel NEZVAL Ph.D., Doc. Ing. Pavlína PELLEŠOVÁ Ph.D., Ing. Monika PISKORZOVÁ


GA201/01/0343: Optimalizační problémy s nepřesnými daty
období: 2001 - 2003
řešitel: prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
spoluřešitel: Mgr. Šárka ČEMERKOVÁ


GA402/00/1166: P-Star indikátor inflace v České republice
období: 2001 - 2000
řešitel: prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
spoluřešitel: Prof.RNDr.PhDr. Stanislav POLOUČEK CSc.


GA402/00/0308: Vytvoření metodiky marketingové strategie měst a obcí a její ověření v podmínkách MÚ Karviná
období: 2001 - 2003
řešitel: Ing. Lidmila Janečková, Ph.D.
spoluřešitelé: Ing. Halina STARZYCZNÁ Ph.D., Ing. Miroslava HECZKOVÁ Ph.D., Prof. Ing. František NĚMEC PhD., Doc. Ing. Pavlína PELLEŠOVÁ Ph.D., RNDr. Jindřich VANĚK


GA402/00/0312: Komparace vývoje bankovního sektoru ve světě a v České republice v 90. letech
období: 2000 - 2002
řešitel: prof. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSc., 
spoluřešitelé: Doc. PhDr. Kamil FUCHS CSc., Doc. Ing. Lumír KULHÁNEK CSc., Ing. Michaela ROUBÍČKOVÁ Ph.D., Ing. Petra RŮČKOVÁ Ph.D., Ing. Jana JANOUŠKOVÁ Ph.D., Ing. Pavel JIŘÍČEK

 

Studentská grantová soutěž SU

SGS/7/2013: Vliv devizových kurzů na firmy a ekonomické prostředí v malých a otevřených ekonomikách
období: 2013 - 2015
řešitel: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

 

Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.

Spotřební chování vybraného specifického segmentu v České republice.

SGS/23/2014

 

Doc Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.

Analýza podnikatelského prostředí v Karvinském regionu.

SGS/20/2014

 

Ing. Jan Górecki

Pokročilé metody dobývání znalostí z dat a jejich využití v expertních systémech.

SGS/21/2014

 

Ing. Pavel Adámek, Ph.D.

Hodnocení výkonnosti společenské odpovědnosti podnikání

SGS/19/2014


SGS/6/2013: Pokročilé modelování a simulace ekonomických systémů
období: 2013 - 2014
řešitel: RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.


SGS/5/2013: Precedenční analýza vybraných parametrů ovlivňujících vzájemné působení dopravní infrastruktury a regionálního rozvoje
období: 2013
řešitel: Ing. Josef Botlík


SGS/26/13: Vztah kulturního cestovního ruchu a regionální gastronomie a jejich vliv na rozvoj cestovního ruchu (na příkladu Moravskoslezského kraje)
období: 2013
řešitel: Mgr. Taťána Karásková


SGS/1/2012: Hledání faktorů a bariér konkurenceschopnosti využitím vybraných kvantitativních metod
období: 2012 - 2013
řešitel: Ing. Jan Nevima, Ph.D.


SGS/8/2012: Světová krize a její dopady na cestovní ruch v Olomouckém kraji
období: 2012 - 2013
řešitel: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.


SGS/3/2012: Uskutečnění zdanitelného plnění při uplatnění režimu "cash accounting"
období: 2012
řešitel: Ing. Šárka Sobotovičová


SGS/7/2012: Vliv regionálních disparit na podnikatelské prostředí
období: 2012 - 2014
řešitel: doc. Ing. pavel Tuleja, Ph.D.


SGS/25/2010: Finanční integrace v EU a její dopady na podnikový sektor
období: 2010 - 2012
řešitel: Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.


SGS/23/2010: Fiskální politika v kontextu světové krize a její dopady na podnikatelskou sféru
období: 2010 - 2011
řešitel: Prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.


SGS/22/2010: Strategická percepce a aplikace Corporate Social Responsibility v sektoru malého a středního podnikání v podmínkách MS kraje
období: 2010 - 2011
řešitel: Ing. Werner Bernatík


SGS/24/2010: Využití systémů BI a BPM pro podporu efektivního řízení
období: 2010 - 2011
řešitel: Ing. Kateřina Slaninová

 

Interní grantová soutěž SU - IGS SU

Ing. Pavel Adámek, Ph.D.                  IGS/05/15

Společenská odpovědnost organizací: nástroj k trvale udržitelnému rozvoji

 

Ing. Tomáš Heryán, Ph.D.                 IGS/04/15

Vliv dluhové krize na vývoj ceny ropy a zemního plynu

 

Ing. Michal Stoklasa, Ph.D.                IGS/03/15

Možnosti využití regionálního značení produktů v Moravskoslezském kraji pohledem cros-kulturního marketingu

 

Ing. Iris Šimíková, Ph.D.                    IGS/02/15

Atributy účetního výkaznictví nevýdělečných organizací v dimenzích České a Slovenské republiky

 

Ing. Žaneta Rylková, Ph.D. IGS/01/15

Měření výkonnosti v podnicích

 

Ing. Iveta Palečková, Ph.D.                IGS/06/15

Aplikace Window Malmquist modelu pro odhad efektivnosti českého bankovního sektoru

 

IGS/8/2014: Modelování rizikové pprémie USA a Velké Británie.

období: 2014

řešitel: Ing. Tomáš Heryán, Ph.D.

 

IGS/9/2014: Podpora vědecko-výzkumné spolupráce se zahraničním partnerem.

obodbí: 2014

řešitel: Dr. Ing. Ingrid Majerová

 

IGS/10/2014: Determinanty neefektivnosti českých komerčních bank.

období: 2014

řešitel: Ing. Iveta Řepková, Ph.D.


IGS/20/13: Percepce společenské odpovědnosti podnikání v České republice
období: 2013
řešitel: Ing. Pavel Adámek, Ph.D.


IGS/23/2013: Rizikovost úvěrové politiky bankovního sektoru ČR
období: 2013
řešitel: Ing. Tomáš Heryán, Ph.D.


IGS/21/2013: Tvorba monografie Právní aspekty nekalé soutěže na internetu
období: 2013
řešitel: Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.


IGS/31/2013: Účast na mezinárodní konferenci jako prostředek obohacení výuky předmětů katedry cestovního ruchu
období: 2013
řešitel: Mgr. Klára Václavínková


IGS/26/2013: Měření efektivnosti v českém bankovním sektoru využitím dynamické Data Envelopment Anlysis
období: 2013
řešitel: Ing. Iveta Řepková, Ph.D. 
IGS/3/2012: Lesson learned from the financial crisis (Ponaučení z finanční krize)
období: 2012
řešitel: Ing. Pavla Vodová, Ph.D.


IGS/7/2012: Mobility pro rozvoj vědeckovýzkumné zahraniční spolupráce v oblasti udržitelného podnikání
období: 2012
řešitel: Ing. Adam Pawliczek, Ph.D.


IGS/6/2012: Přeshraniční mobilita - prostředek vzájemné výměny zkušeností a základ pro mezinárodní vědeckovýzkumnou spolupráci
období: 2012
řešitel: Ing. Iris Šimíková


IGS/5/2012: Setkání kateder financí s mezinárodní účastí
období: 2012
řešitel: Ing. Pavlína Haltofová, Ph.D.


IGS/4/2012: Specifika podnikání se sociálním kontextem
období: 2012
řešitel: Ing. Jarmila Šebestová, Ph.D.


IGS/2/2012: Spolupráce podnikatelského a veřejného sektoru
období: 2012
řešitel: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.


IGS/1/2011: Aktivní účast a prezentace vybraných analytických metod na mezinárodní vědecké konferenci
období: 2011
řešitel: Ing. Josef Botlík


IGS/6/2011: Aktivní účast na konferenci Web Intelligence 2011, Lyon, Francie
období: 2011
řešitel: Ing. Kateřina Slaninová


IGS/5/2011: Analýza a hodnocení faktorů vedoucích k efektu inovace
období: 2011
řešitel: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.


IGS/7/2011: Dilemata teorie a praxe podnikání ve zdravotních službách
období: 2011
řešitel: Ing. Jarmila šebestová, Ph.D.


IGS/3/2011: Ekonomické a politické aspekty vývoje zemí LDC a jejich perspektivy v rámci světové ekonomiky
období: 2011
řešitel: Dr. Ing. Ingrid Majerová


IGS/4/2011: Udržitelný rozvoj 2011: Pojem - stav - akce
období: 2011
řešitel: Ing. Adam Pawliczek, Ph.D.


IGS/16/2011: Zapojení zahraničního odborníka do vědecké a výukové činnosti katedry financí
období: 2011
řešitel: Ing. Pavla Vodová, Ph.D.


IGS 25/2010: 6th Joint International Symposium on Business Administration GLOBAL ECONOMIC CRISIS AND CHANGES Restructuring Business System: Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors
období: 2010
řešitel: Prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.


IGS 18/2010: Ocenění podniku pro případ pojištění přerušení provozu v České republice
období: 2010
řešitel: Mgr. Lenka Přečková


IGS 26/2010: Strukturální a regionální dopady finanční krize
období: 2010
řešitel: Ing. Pavla Vodová, Ph.D.


IGS 30/2010: Výzkum zájmu středoškolských studentů o studium oboru "Právo v podnikání"
období: 2010
řešitel: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.


IGS 17/2010: Účast na mezinárodní konferenci jako prostředek obohacení výuky
období: 2010
řešitel: Mgr. Królová Klára


IGS 8/2009: "IPO" (Intial Public Offering) jako forma financování dlouhodobých firemních aktivit.
období: 2009
řešitel: Ing. Lukáš Chylík


IGS 14/2009: Analýza dopadov priamych zahraničných investícií
období: 2009
řešitel: Ing. Zuzana Gallová


IGS 13/2009: Daňová zatížení a daňová konkurence v Evropské unii
období: 2009
řešitel: Ing. Irena Szarowská


IGS 16/2009: Nadace bank v České repubilce a oblasti podpory
období: 2009
řešitel: Ing. Pavlína Haltofová, Ph.D.


IGS 15/2009: Nerovnovážný model trhu úvěrů a jeho aplikace na Českou republiku
období: 2009
řešitel: Ing. Pavla Vodová


IGS 10/2009: Oceňování aktiv v České republice
období: 2009
řešitel: Mgr. Lenka Přečková


IGS 10/2008: Podpora aktivní účasti na mezinárodní konferenci ICES 2008
období: 2008
řešitel: Ing. Radek Jureček


IGS 14/2008: Podpora aktivní účasti na mezinárodní konferenci ICES 2008
období: 2008
řešitel: Ing. Libor Růžička


IGS 12/2008: Predikce vývoje na trhu úvěru v České republice
období: 2008
řešitel: Ing. Pavla Vodová


IGS 32: Analýza daňové politika ČR v kontextu vstupu do EU
období: 2006
řešitel: Ing. Ivana Barteczková


IGS 36: Analýza problematiky řízení likvidity a její vliv na rentabilitu a kapitálovou strukturu v podmínkách ČR
období: 2006
řešitel: Ing. Petra Růčková, Ph.D.


IGS 35: Analýza vlivu majoritního vlastníka na dividendovou politiku českých firem
období: 2006
řešitel: Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D.


IGS 42: Analýza úvěrového trhu v České republice
období: 2006
řešitel: Ing. Pavla Vodová


IGS 34: Optimalizace dodatečných požadavků na rozvrh pomocí generických algoritmů
období: 2006
řešitel: Ing. Radomír Perzina


IGS 41: Podpora aktivní účasti na mezinárodní konferenci ICES 2006
období: 2006
řešitel: Ing. Jarmila Šebestová


IGS 37: Podpora aktivní účasti na mezinárodní konferenci ICES 2006
období: 2006
řešitel: Ing. Marek Smysl


IGS 40: Podpora aktivní účasti na mezinárodních konferencích
období: 2006
řešitel: Ing. Igor Szkandera


IGS 39: Vliv porobíhajících reforem na kvalitu veřejných financí v ČR
období: 2006
řešitel: Ing. Irena Szarowská


IGS 38: Výzkum tlaků na devizovém trhu v nových členských a kandidátských zemích EU
období: 2006
řešitel: Ing. Daniel Stavárek


IGS 18: Analýza a hodnocení faktorů ovlivňující podnikatelské aktivity českých firem po vstupu do EU
období: 2005
řešitel: Ing. Jarmila Šebestová


IGS 13: Analýza problematiky corporate governance v podmínkách ČR
období: 2005
řešitel: Ing. Petra Růčková, Ph.D.


IGS 17: Podpora dalšího vzdělávání a vědecké činnosti mladých pracovnic katedry komunikace
období: 2005
řešitel: PhDr. Jana Sobčíková


IGS 15: Podpora vědecké činnosti interních doktorandů při katedře ekonomie SU OPF
období: 2005
řešitel: Ing. Marek Smysl


IGS 9: Vztahy mezi československou a polskou armádou (Polskie sily zbrojne) v letech 1939-1945
období: 2005
řešitel: Mgr. Jiří Friedl, Ph.D.


IGS 16: Vývoj a efektivnost bankovních sektorů v zemích Visegrádské skupiny
období: 2005
řešitel: Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.


IGS 12: Zefektivnění genetického algoritmu pro tvorbu rozvrhu hodin na OPF vč. vytvoření uživatelského rozhraní
období: 2005
řešitel: Ing. Radomír Perzina


IGS 27/2004: Analýza vybraných aspektů corporate governance v podmínkách České republiky
období: 2004
spoluřešitelé: Ing. Petra RŮČKOVÁ Ph.D., PaedDr. Jiří MEZULÁNÍK CSc.


IGS 29/2004: E-learning and its Importance in Connection with Enlargement of the EU
období: 2004
spoluřešitelé: Mgr. Hedvika SUCHOŇOVÁ Ph.D., Mgr. Emil HORKÝ


IGS 28/2004: Podpora prezentace českého účetnictví a optimalizace operačních systémů v kontextu světového vývoje
období: 2004
spoluřešitel: Mgr. Milena JANÁKOVÁ Ph.D.


IGS 26/2004: Podpora vědecké činnosti mladých pracovníků katedry financí OPF
období: 2004
spoluřešitelé: Ing. Pavla VODOVÁ, Ing. Monika BIALONCZYKOVÁ


IGS 25/2004: Strategie turistické destinace Javornicko
období: 2004
spoluřešitelé: Ing. Jiří VANĚK CSc., Doc. Ing. Václav LEDNICKÝ CSc.


IGS 30/2004: Využití genetických algoritmů při tvorbě rozvrhu hodin
období: 2004

 

Projekty MSK

Program: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014

Projekt: Podpora talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia na Slezské univerzitě v Opavě – vyhlášeného v rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje Podpora vědy a výzkumu Moravskoslezského kraje v roce 2013 – část řešená na SU OPF (podpořen Ing. M. Stoklasa, Ph.D.)

Doba řešení: 1. 9. 2014 - 31. 8. 2015

Řešitel: Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.

Reg. číslo: 02618/2014/RRC

 

Projekt: Udržitelné podnikání a jeho podpora v kontextu očekávaného socioekonomického vývoje Moravskoslezského (MS) kraje

Reg. číslo: RRC/02612/2014

Doba řešení: 1. 9. 2014 - 31. 8. 2015

Řešitel: doc. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.

 

Podpora vědy a výzkumu Moravskoslezského kraje v roce 2013

MSK 02491/2013/RRC: Podpora talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia na Slezské univerzitě v Opavě

období: 2013 - 2014
řešitel: prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
spoluřešitelé: Ing. Tomáš Heryán, Ph.D., Ing. Iveta Řepková, Ph.D., Ing. Zuzana Szkorupová, Ph.D., Ing. Zuzana Kiszová 

 

JEP-12142-97: European Business and Management Master Courses Creation

období: 2001 - 1997



LI00071: Informační zdroje pro potřeby výzkumu podmínek malého a středního podnikání na Obchodně-podnikatelské fakultě v Karviné

období: 2001 - 2000

spoluřešitelé: Mgr. Milena JANÁKOVÁ Ph.D., Mgr. Jindřiška KHESTLOVÁ

 

Rozvojové projekty MŠMT

RP21/1d: Bakalářský studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus se studijním oborem Hotelnictví

období: 2005
řešitel: Doc. Vojtěch Malátek, CSc.
spoluřešitel: Doc. Ing. Pavel NEZVAL Ph.D.


RP23/1b: Evropská integrace a filologie - Evropská integrace

období: 2005
řešitel: Doc. Ing. Pavel Nezval, Ph.D.


RP22/2e: Internacionalizace studijních programů

období: 2005
řešitel: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.


RP26/2c: Mezinárodní mobilita studentů SU

období: 2005
řešitel: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.


RP19/1a: Transformace bakalářského studijního oboru "Ekonomika podnikání v obchodě a službách" do kombinované formy studia

období: 2005
řešitel: Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
spoluřešitelé: Doc. RNDr. František KOLIBA CSc., Doc. PhDr. Helena KOLIBOVÁ CSc., PaedDr. Jiří MEZULÁNÍK CSc., Ing. Pavel TULEJA Ph.D., Ing. Petr KORVINY Ph.D., RNDr. Jindřich VANĚK, RNDr. Zdeněk FRANĚK


RP27/1c: Univerzita třetího věku - Cyklické vzdělávání seniorů

období: 2005
řešitel: Doc. Ing. Pavel Nezval, Ph.D.


RP24/1b: Veřejná správa a historie

období: 2005
řešitel: Doc. Vojtěch Malátek, CSc.


RP20/1a: Zahájení akreditovaného doktorského studijního programu Ekonomika a management, studijního oboru Podniková ekonomika a management

období: 2005
řešitel: Prof.RNDr.PhDr. Stanislav Polouček, CSc.


RP270/1d: Bakalářský studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus se studijním oborem Hotelnictví

období: 2004

spoluřešitel: Doc. Ing. Pavel NEZVAL Ph.D.


RP253/2cb: Mezinárodní mobilita studentů SU

období: 2004



RP271/1cb: Optimalizace písemné komunikace v akademické angličtině (na základě kurzu Academic Writing pro akademické pracovníky SU OPF v Karivné)

období: 2004

spoluřešitel: M.A. Edmundo FAROLAN Ph.D.


RP269/2d: Příprava bakalářského studijního programu Ekonomika management, stud. oborů Ekonomika podnikání v obchodě a službách a Firemní finance v anglickém jazyce

období: 2004



RP251/1ba: Transformace bakalářského studijního oboru "Ekonomika podnikání v obchodě a službách" do kombinované formy studia

období: 2004

spoluřešitelé: Doc. RNDr. František KOLIBA CSc., Doc. PhDr. Helena KOLIBOVÁ CSc., PaedDr. Jiří MEZULÁNÍK CSc., Ing. Pavel TULEJA Ph.D., RNDr. Jindřich VANĚK, RNDr. Zdeněk FRANĚK


RP272/1cg: Univerzita třetího věku - Cyklické vzdělávání seniorů

období: 2004



RP272/1ea: Zkvalitnění technického vybavení v oblasti IT technologií OPF SU v Karviné

období: 2004

spoluřešitelé: Ing. Václav KRÓL, Ing. Lukáš MACURA, Miroslava SNOPKOVÁ


RP 158/1a: Bankovnictví

období: 2003



RP 165/1a: Eurospráva a veřejná správa

období: 2003



RP 13/3b: Mobilita posluchačů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné v roce 2003

období: 2003



RP 1968: Multimediální studijní podpora pro předmět Komunikace a sítě

období: 2003



RP 1973: Obsahová a metodická inovace kurzů z oblasti mezinárodních financí

období: 2003



RP 24/2003: Podpora kvalifikačního růstu a publikační činnosti mladých pracovníků katedry financí prostřednictví aktivní účasti na mezinárodních vědeckých konferencích a publikací v celostátním odborném tisku

období: 2003



RP 1964: Počítačová učebna pro výuku matematických a statistických metod

období: 2003



RP 23/2003: Samoadaptace genetických algoritmů

období: 2003



RP 62/2d: Univerzita třetího věku - "Kapitoly z moderní ekonomie a řízení"

období: 2003



RP 42/6a: Zkvalitnění technického vybavení v oblasti IT technologií Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

období: 2003



RP 25/2003: Úloha malých a středních podniků při rozvoji potenciálu příhraničních oblastí

období: 2003



RP 149/1a: Finanční poradenství

období: 2002



RP 148/1a: Manažerská informatika

období: 2002 - 2001



RP 110: Program Rozvoje bakalářských studijních programů jako výraz podpory Boloňské deklarace a Program podpory vybraných studijních programů - Firemní finance

období: 2002



RP 9: Program podpory bakalářských studijních programů jako výraz podpory realizace Boloňské deklarace a Program podpory vybraných studijních programů

období: 2002



RP 40: Program podpory mezinárodní mobility studentů veřejných vysokých škol

období: 2002



RP 280: Využívání nových informačních a komunikačních technologií na podporu distančního a kombinovaného studia

období: 2002



RP 113/2001: Program Rozvoje bakalářských studijních programů jako výraz podpory Boloňské deklarace a Program podpory vybraných studijních programů - Bankovnictví

období: 2001



RP 24/2001: Program Rozvoje bakalářských studijních programů jako výraz podpory Boloňské deklarace a Program podpory vybraných studijních programů - Ekonomika cestovního ruchu

období: 2001



RP 111/2001: Program Rozvoje bakalářských studijních programů jako výraz podpory Boloňské deklarace a Program podpory vybraných studijních programů - Evropská unie

období: 2001



RP 112/2001: Program Rozvoje bakalářských studijních programů jako výraz podpory Boloňské deklarace a Program podpory vybraných studijních programů - Finanční a celní správa

období: 2001



RP 23/2001: Program Rozvoje bakalářských studijních programů jako výraz podpory Boloňské deklarace a Program podpory vybraných studijních programů - Manažerská informatika (distanční studium)

období: 2001



RP 116/2001: Program Rozvoje bakalářských studijních programů jako výraz podpory Boloňské deklarace a Program podpory vybraných studijních programů - Veřejná ekonomika a správa

období: 2001



RP 115/2001: Program Rozvoje bakalářských studijních programů jako výraz podpory Boloňské deklarace a Program podpory vybraných studijních programů - Účetní a daňová teorie a praxe

období: 2001



RP 56/2001: Program podpory celoživotního vzdělávání - Projekt distančního vzdělávání veřejnosti "Využívání nových informačních a komunikačních technologií"

období: 2001



RP 35/2001: Program podpory mezinárodní mobility studentů veřejných vysokých škol - Vysílání studentů v rámci bilaterárních smluv, popř. "free movers"

období: 2001

 

FRVŠ projekty

FRVŠ 86/2012: Cvičebnice pro středně pokročilý kurz Mikroekonomie a Makroekonomie

období: 2012
řešitel: Ing. Karin Fojtíková


FRVŠ 524/2012: Inovace předmětu Tvorba a prezentace odborného textu

období: 2012
řešitel: Mgr. Irena Orszulik, Ph.D.


FRVŠ 392/2012: Zřízení počítačové učebny pro praktickou výuku, experimentální činnost i samostatnou práci doktorských a magisterských studentů

období: 2012
řešitel: Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.


FRVŠ 845/2011: Inovace předmětu Introduction to the Czech language and culture

období: 2011
řešitel: Mgr. Jana Hejtmánková, Ph.D.


FRVŠ 591/2011: Inovace předmětu Mezinárodní ekonomie

období: 2011
řešitel: Dr. Ing. Ingrid Majerová


FRVŠ 1028/2011: Multimediální učebny s řízenou výukou

období: 2011
řešitel: RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D.


FRVŠ 533/2011: Rozvíjení sociolingvistické, sociokulturní a interkulturní kompetence studentů směřující k uplatnitelnosti na evropském pracovním trhu. Tvorba sylabu a kurzu s názvem PERSONAL DEVELOPMENT SKILLS FOR MOBILITIES

období: 2011
řešitel: PhDr. Krystyna Heinz


FRVŠ 987/2011: Vytvoření přednáškového sálu primárně určeného pro výuku předmětů s vysokými nároky na grafickou prezentaci

období: 2011
řešitel: Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.


FRVŠ 439/2010: Inovace studijních předmětů Kvalita a bezpečnost potravin, hygiena a výživa a Management hotelového provozu oboru Hotelnictví

období: 2010
řešitel: Ing. Miroslava Kostková, Ph.D.


FRVŠ 869/2010: Inovace výuky předmětu ekonomika České republiky

období: 2010
řešitel: Ing. Tomáš Verner


FRVŠ 752/2010: Komplex učeben s řízenou výukou

období: 2010
řešitel: RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D.


FRVŠ 1160/2010: Multimediální podpora výuky předmětů "Makroekonomická analýza", "Národní účetnictví" a "Komparativní ekonomie"

období: 2010
řešitel: Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.


FRVŠ 748/2010: Tvorba e-Learningové "Obchodní korespondence v ruštině" pro kombinovanou distanční formu studia

období: 2010
řešitel: PhDr. Ljuba Mrověcová, Ph.D.


FRVŠ 630: Inovace předmětu Mezinárodní účetní standardy

období: 2009
řešitel: Ing. Beáta Blechová, Ph.D.


FRVŠ 564: Komplex multimediálních učeben v budově Na Vyhlídce Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

období: 2009
řešitel: Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.


FRVŠ 1075: Modernizace počítačové učebny pro praktickou výuku informatiky za podpory technologie virtualizace

období: 2009
řešitel: Mgr. Milena Janáková, Ph.D.


FRVŠ 359: Návrh nového kurzu v angličtině s názvem Culture, Culture values and Religions a rozvíjení interkulturního povědomí studentů v rámci interkulturního tréninku pomocí Galli metody

období: 2009
řešitel: PhDr. Krystyna Heinz


FRVŠ 1150: Počítačové učebny s řízenou výukou

období: 2009
řešitel: RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D.


FRVŠ 1010: Tvorba e-Learningových opor pro výuku ruského jazyka v distanční formě studia

období: 2009
řešitel: PhDr. Ljuba Mrověcová, Ph.D.


FRVŠ 253: Tvorba sylabu Deutsch in europäischen (Němčina v evropských studiích) a jeho implemetnace na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné Slezské univerzitě v Opavě

období: 2009
řešitel: Mgr. Irina Ruberová


FRVŠ 1378/2008: Business Correspondence for the sekond langure

období: 2008
řešitel: Mgr. Jana Hejtmánková, Ph.D.


FRVŠ 2047/2008: Inovace předmětu Marketing finančních služeb

období: 2008
řešitel: Ing. Kateřina Matušínská


FRVŠ 221/2008: Inovace předmětu Marketingový výzkum

období: 2008
řešitel: Ing. Zdeněk Bednarčík, MBA


FRVŠ 358/2008: Komplex učeben pro jazykovou výuku

období: 2008
řešitel: RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D.
spoluřešitelé: Mgr. Emil Horký, Ing. Jakub Ježíšek


FRVŠ 185/2008: Tvorba sylabu Written and Oral Interaction for the EU a jeho implementace na OPF SU v Karviné

období: 2008
řešitel: PhDr. Kristína Heinzová
spoluřešitel: Mgr. Marcela Neníčková


FRVŠ 1985: Elektronická studijní opora kurzu Management a marketing informačních služeb pro distanční studium

období: 2006
řešitel: RNDr. Jindřich Vaněk
spoluřešitel: 


FRVŠ 1012: Hospodářská politika A

období: 2006
řešitel: Doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
spoluřešitel: 


FRVŠ 858: Inovace předmětu "Etika veřejné správy"

období: 2006
řešitel: PhDr. Bohumil Fiala, Ph.D.


FRVŠ 483: Komplex učeben s řízenou výukou, modernizace učeben

období: 2006
řešitel: RNDr. Jindřich Vaněk


FRVŠ 1210: Obsahová a metodická inovace kurzů Sociální politika a Daňová politika A

období: 2006
řešitel: Doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.
spoluřešitel: Ing. Jana Janoušková, Ph.D.


FRVŠ 1955: Obsahová a metodická inovace předmětů zahrnutých do modulu magisterské specializace Analýza pro ekonomy

období: 2006
řešitel: Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.


FRVŠ 2270: Rozvoj integrovaného systému výuky cizího jazyka, portál pro informační zdroje

období: 2006
řešitel: Ing. Mgr. Pavel Brunda
spoluřešitel: Mgr. Eva Brundová


FRVŠ 1007: Tvorba e-Learningové opory pro výuku ruského jazyka ve sféře podnikání a komerce (Business Russian)

období: 2006
řešitel: Mgr. Ljuba Mrověcová, Ph.D.


FRVŠ 2098: Variabilní, multimediální otevřený výukový komplex

období: 2006
řešitel: Ing. Josef Botlík
spoluřešitelé: RNDr. Zdeněk Franěk, RNDr. Jindřich Vaněk


FRVŠ 3597: Nové trendy implementace informačních systémů v akceptaci vstupu ČR do EU

období: 2005
řešitel: RNDr. Milena Janáková, Ph.D.


FRVŠ 1812: Zvyšování odbornosti učitelů VŠ v oblasti využití ICT pro eLearning IV.

období: 2005
řešitel: doc. RNDr. František Koliba, CSc.


FRVŠ 2730: Čeština pro cizince

období: 2005
řešitel: Mgr. Jana Hejtmánková, Ph.D.


FR 756: Elektonická studijní opora kurzu Bankovní informační systém pro distanční studium

období: 2004



FR 761: Inovace laboratoře technických prostředků informačních systémů

období: 2004



FR 759: Integrovaný systém výuky a kontroly studenta v multimediálním jazykovém kurzu

období: 2004



FR 757: Komplex multimediálních víceúčelových učeben s řídícím systémem CSSNet

období: 2004



FR748: Tvorba e-Learningového učebního materiálu - němčina v obchodě a službách

období: 2004



FR 747: Tvorba e-Learningových opor pro výuku "Business English"

období: 2004



FR 752: Vytvoření multimediální podoby kurzů Firemní komunikace a Vyjednávání

období: 2004



FR 758: Zpracování učebnic pro anglické kurzy z oblasti mezinárodních financí

období: 2004



FR 755: Zvyšování odbornosti učitelů VŠ v oblasti využití ICT pro eLearning III

období: 2004



FR 753: Zřízení elektronické služby a aktualizace databáze absolventů SU

období: 2004



FR 1539: Aktivní elektronická služba v prostředí www FOK OPF SU

období: 2002



FR 1550: Bakalářský kurz "Small and Medium-Sized Enterprises in Central Europe"

období: 2002



FR 1564: Doing Business in Central Europe

období: 2002



FR 1528: Multimediální víceúčelová počítačová učebna

období: 2002



FR 1538: Poradenské centrum pro řešení problematiky řízení lidských zdrojů

období: 2002



FR 1532: Realizace profesionálního digitálního studia na SU OPF

období: 2002



FR 1548: Zpřístupnění elektronických služeb FOK OPF SU v prostředí WWW

období: 2002



FR 759/2001: Laboratoř pro výuku studijního oboru veřejná ekonomika a na OPF SU

období: 2001



FR 760/2001: Laboratoř technických prostředků informačních systémů

období: 2001

TransCONVER: Training and Guidance Module for Local Coal Conversion Partnership in enlarging Europe

období: 2001 - 2000
spoluřešitelé: Prof.RNDr.PhDr. Stanislav POLOUČEK CSc., Ing. Ivo VESELÝ