Studenti studentům

Studentský workshop Studenti studentům je pořádán Ústavem pedagogických a psychologických věd vždy jednou za semestr. Studenti si mohou v jeho průběhu vyzkoušet před publikem prezentaci výsledků své bakalářské práce a obhájení zvoleného postupu zpracování jak teoretické, tak praktické části práce, zde zejména její metodologie. Prezentující si prostřednictvím vystoupení navzájem porovnávají fázi zpracování své práce, ve které se nacházejí, a mají možnost se seznámit s tématy, která řeší jejich kolegové.
Jak akademičtí pracovníci Ústavu pedagogických a psychologických věd, tak studenti mají v průběhu akce možnost klást otázky k prezentovaným bakalářským pracím, což poskytuje studentům podívat se na své téma i z jiného úhlu pohledu a otevírá se jim tak prostor pro doplnění a obohacení textu. Aktivní vystoupení se týká studentů, kteří plánují jít ke státním závěrečným zkouškám v nejbližším termínu. Povzbudit své kolegy nebo si jen poslechnout zpracovávaná témata mohou i studenti z nižších ročníků, příp. studenti kombinovaného studia. Cílem workshopu je především zkvalitnění úrovně bakalářských prací prostřednictvím zapracování připomínek ze strany akademických pracovníků a také zlepšení schopnosti prezentace a vedení dialogu s posluchači.

Požadavky:
•    vytvoření powerpointové prezentace, která bude schválena vedoucím bakalářské práce,
•    vlastní prezentace před posluchači a schopnost diskuse nad tématem (max. 10 min).

Prezentující má za povinnost informovat o stavu zpracování bakalářské práce – seznámit posluchače (kolegy a akademické pracovníky) s tématem (co bude BP řešeno), s cíli (hlavní cíl BP a cíle dílčí), se způsobem řešení tématu (metody), jaké jsou prozatímní výsledky, jaký je přínos (význam) řešeného tématu pro praxi, resp. jaká je vazba tématu ke studovanému oboru, se základní literaturou k tématu.
Aktivní účast studentů prezenčního studia na workshopu je podmínkou k získání zápočtu za Seminář k bakalářské práci II.