Oddělení vztahů s veřejností

Historie a současnost Slezské univerzity v Opavě

Mezi vysokými školami České republiky je to jediná univerzita, která po roce 1989 vznikla na "zelené louce", bez možnosti navázat na existenci nějaké jiné předcházející fakulty. Založení Slezské univerzity v Opavě souvisí s celkovým demokratickým vývojem posledních let, kdy po odstranění dosavadního státního centralismu nastaly větší možnosti také pro rozvoj vzdálených regionů, v našem případě české části historického Slezska.

Je třeba uvést, že poprvé o získání univerzity usilovala opavská městská rada již v roce 1870, tehdy však mělo jít o vysokou školu německou. O vzniku Slezské univerzity v Opavě se později jednalo hned po osvobození v roce 1945, ovšem politická situace nebyla po událostech v únoru 1948 této myšlence nakloněna. V době jistého politického uvolnění v roce 1968 nastoupila nová intenzivní jednání, ale teprve až po 17. listopadu 1989 se podařilo Slezskou univerzitu opravdu založit. V první fázi nejprve senát Masarykovy univerzity v Brně svým usnesením ze dne 17. září 1990 schválil zřízení Filozofické fakulty v Opavě a Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Zákonem České národní rady z 9. července 1991 pak z těchto dvou fakult vznikla Slezská univerzita se sídlem v Opavě.

Prvním rektorem Slezské univerzity v Opavě v letech 1992-1998 byl prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., po něm od 1. března 1998 nastoupil na místo rektora prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc. V letech 2001 – 2007 vykonával funkci rektora prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., od 1. března 2007 do 28. února 2015 vykonával tuto funkci prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. K 1. březnu 2015 byl prezidentem republiky jmenován rektorem Slezské univerzity v Opavě doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. V současné době zastávají posty prorektorů RNDr. Gabriel Török, Ph.D. (prorektor pro rozvoj) a prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. (prorektor pro vědu a zahraniční styky, statutární zástupce rektora) a Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., (prorektor pro studijní a sociální záležitosti). Nejužší vedení Slezské univerzity ještě doplňuje ve funkci kvestora Ing. Ivana Růžičková, MPA, a předseda Akademického senátu Slezské univerzity Ing. Werner Bernatík, Ph.D.

 

Bezručovo nam. 13 Masarykova

Vlevo budova Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě na Bezručově nám. 13,
vpravo objekt fakulty na Masarykově ulici

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě vznikla transformací z původní Filozofické fakulty a našla své zázemí v několik výstavních budovách z období počátku 20. století, často spojených s tehdejší státní správou či řízením státních institucí první republiky. Vedle nich ale má své prostory také v nejmodernějších stavbách, vybudovaných a otevřených na podzim roku 2017.

Portfolio nabízených studijních programů a oborů je stejně pestré, jako je pestrý život a tradice sídelního města Opavy. Nabízí studia v oblasti přírodních i humanitních věd, ale rovněž vysoce profesně specializované obory. Na její půdě tak lze získat vzdělání z historie, bohemistiky, jazyků, fyziky, učitelství, gastronomie, lázeňství a turismu, informatiky, knihovnictví či umělecky zaměřené fotografie, filmové dokumentaristiky nebo divadla. Tato studia jsou na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v úrovni bakalářského, ve větší míře i magisterského studia, některé pak i v úrovni doktorského studia. Specifické postavení v rámci studijní nabídky mají umělecky zaměřené obory Tvůrčí fotografie, který lze studovat v kombinované formě studia. Dalším uměleckým oborem je Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo či Audiovizuální tvorba. Doktorské studium nabízí obory Historie se zaměřením na české a československé dějiny, Teoretická fyzika a astrofyzika, Autonomní systémy, Korpusová lingvistika se zaměřením na konkrétní jazykovou skupinu (angličtina, němčina), Archeologie a Tvůrčí fotografie.

 

 

MU budova MU Knihovna

Vlevo sídlo Matematického ústavu v Opavě Na Rybníčku 1,
vpravo knihovna Matematického ústavu

Matematický ústav v Opavě vznikl vyčleněním z Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity k 1. lednu 1999. Tento vysokoškolský ústav se spolu s univerzitou podílí na uskutečňování bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu Matematika. Posledně jmenované doktorské studium je akreditováno v oborech Matematická analýza a Geometrie a globální analýza. V posledních letech se zájmu posluchačů těší i bakalářský obor Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací, jehož akreditaci si vyžádala společenská poptávka.

Postavení Matematického ústavu ve struktuře Slezské univerzity v Opavě je mimořádné především v oblasti vědy a výzkumu. Členové ústavu jsou známí svými příspěvky k teorii diskrétních dynamických systémů, matematické fyzice, variační analýze a přirozeným fibrovaným prostorům. Výsledky jejich práce jsou přijímány na mnoha předních pracovištích po celém světě.

 

OPF OPF aula

Vlevo Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné na Univerzitním nám.,
vpravo její velký sál sloužící i k imatrikulacím a promocím

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné působí ve městě, které prošlo v posledních desetiletích značnou přestavbou v závislosti na rozvoji uhelné těžby. Fakultní budova je velmi moderní, s velkou a reprezentativní aulou, a má dobré vybavení pro studenty. V současné době nabízí fakulta studium v rámci bakalářských i navazujících magisterských studijních programů Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management a Systémové inženýrství a informatika. Akreditováno má rovněž bakalářské studium oboru Hotelnictví a doktorské studium oboru Podniková ekonomika a management. Fakulta se všestranně zapojila do spolupráce s institucemi ekonomického charakteru v přilehlém regionu a její absolventi se úspěšně uplatňují v podnikatelské sféře.

 

Olbrichova Bezručovo nam. 14

Vlevo sídlo Fakulty veřejných politik v Opavě na Bezručově nám. 14,
vpravo nová budova Univerzitní knihovny Slezské univerzity v Opavě

Od 1. října 2008 má pak Slezská univerzita další fakultu. Je jí Fakulta veřejných politik v Opavě, která vznikla vyčleněním některých studijních programů a odborných pracovišť, které je garantují, z Filozoficko-přírodovědecké fakulty. Novou součást vytvářejí Ústav ošetřovatelství, Ústav pedagogických a psychologických věd a Ústav veřejné správy a regionální politiky. Studijními programy, které fakulta nabízí, jsou Mezinárodní teritoriální studia, Ošetřovatelství, Sociální politika a sociální práce a Specializace v pedagogice. Až do roku 2016 sídlila jednotlivá pracoviště a ústavy fakulty v několika opavských univerzitních budovách, v říjnu 2016 byla slavnostně otevřena komplexně zrekonstruovaná budova na Bezručově náměstí 14, kam se soustředily veškeré výukové aktivity fakulty a bylo přesunoto i její vedení. V budově je rovněž univerzitní archiv a jejím těsném sousedství vyrostl nový objekt Univerzitní knihovny Slezské univerzity v Opavě.

 

hlavní budova SU Rybnicek DOD

Vlevo budova rektorátu Slezské univerzity v Opavě, Na Rybníčku 1,
vpravo interiér opavské univerzitní auly

Slezská univerzita v Opavě prošla na počátku třetího tisíciletí náročnou evaluací a je členem European University Association. Má uzavřenu smlouvu o spolupráci s řadou zahraničních univerzit nejen na evropském kontinentě a snaží se zintenzivnit kontakty zvláště s nejbližšími vysokými školami v polském Slezsku. Za tímto účelem byla z její iniciativy ustavena Konference rektorů slezských univerzit. Na pracovištích Slezské univerzity v Opavě i v Karviné se dobře rozvíjí i vědecko-výzkumná práce, o čemž svědčí publikační činnost a vědecké konference, jež Slezská univerzita v Opavě pořádá i na mezinárodní úrovni. Je to vysoká škola s příznivým trendem rozvoje a chce dosáhnout kvalitního ocenění i v kontextu univerzit Evropské unie.