MISE SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

SU zabezpečuje prostřednictvím atraktivních studijních oborů kvalitní vzdělání v přírodovědných, společenskovědních, ekonomických, pedagogických a uměleckých studijních programech na bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském i doktorském stupni studia studentům, kteří pocházejí zejména z Moravskoslezského kraje a přilehlých regionů. Při realizaci těchto studijních programů se SU opírá o práci vysoce kvalifikovaných a dobře motivovaných akademických i vědeckých pracovníků, studentů doktorských studijních programů a ostatních pracovníků univerzity. SU se orientuje na kvalitní vědecko-výzkumnou činnost, jejíž výstupy se následně odrážejí ve zlepšování vlastního pedagogického procesu, a to včetně přípravy studentů v doktorských studijních programech. SU je univerzita zapojená do mezinárodní spolupráce a přípravy mezinárodních a evropských projektů, a to jak...

VIZE SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Ačkoli Slezská univerzita v Opavě (dále SU) patří mezi nejmladší veřejné vysoké školy v republice, vybudovala si za dobu své činnosti na území Moravskoslezského kraje významné postavení v oblasti rozvoje vzdělanosti. Díky kvalitní struktuře nabízených studijních programů tak nejsou mladí lidé nuceni odcházet za odpovídajícím vzděláváním mimo svůj region a navíc dochází k poměrně výraznému přílivu vysoce motivovaných studentů ze zahraničí, zejména z přilehlých slovenských a polských regionů. To je však zároveň závazkem a především výzvou ke směřování univerzity do budoucna, zejména pak v oblasti zvyšování kvality samotného vzdělávacího, vědeckovýzkumného a tvůrčího procesu, tak k posílení prestiže SU nejen mezi odbornou a laickou veřejností na území severní Moravy a Slezska, ale i mezi uchazeči o studium, studenty, pedagogy a vědecko-výzkumnými a uměleckými pracovníky působícími v celém středoevropském prostoru.


IMAGE SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Žádná veřejná vysoká škola nesmí zapomínat na budování své image. Z tohoto důvodu si v roce 2016 vedení Slezské univerzity v Opavě v této oblasti stanovilo čtyři základní cíle, jimiž bylo vytvoření dlouhodobé marketingové strategie Slezské univerzity v Opavě, posílení oddělení vnějších vztahů o pozici tiskového mluvčího, vybudování celouniverzitní pracovní skupiny, která by se aktivně věnovala problematice Public Relations a sjednocení vizuálního stylu SU.

Od roku 2016 začala na Slezské univerzitě v Opavě působit celouniverzitní pracovní skupina, jejímž úkolem je aktivně se věnovat problematice vztahů s veřejností a možnostem využít synergický efekt vzniklý  s aktivní spolupráce jednotlivých součástí univerzity. Úkolem této pracovní skupiny je navrhnout a uvést do praxe techniky a nástroje, pomocí kterých bude Slezská univerzita v Opavě budovat a udržovat vztahy se svým okolím a s veřejností.