Dne 21. 10. 2015 vešla v platnost nová Směrnice rektora č. 17/2015 k projektovým záměrům a realizaci projektu. Tato vnitřní norma v sobě s drobnými úpravami spojuje předchozí směrnice a pokyny týkající se projektů.

Uvedený postup se vztahuje k projektům, ve kterých SU vystupuje jako předkladatel projektu, ale i jako partner projektu.

Záměr

 1. Předkladatel vyplní přílohu č. 1 - formulář List projektového záměru (viz HLAVA PRVNÍ - Předkládání projektových záměrů).
 2. Vyplněný List projektového záměru předloží předkladatel k podpisu kvestorovi/tajemníkovi/ekonomovi a vedoucímu příslušné součásti SU.
 3. Po zajištění podpisu kvestora/tajemníka/ekonoma a vedoucího dané součásti je List projektového záměru v elektronické podobě zaslán na rektorátní oddělení pro rozvoj, které jej předloží členům vedení SU k vyjádření.

Žádost

 1. Předkladatel projektu následně obdrží formulář Hodnocení projektového záměru podepsaný rektorem SU (schválen/schválen s připomínkami/neschválen k realizaci).
 2. V případě schválení záměru  je nutné projektovou žádost zpracovat v souladu s Metodickým pokynem kvestora č. 7/2015 K proúčtování režijních nákladů do projektů .
 3. Plná projektová žádost včetně příloh se předkládá spolu s přílohou č. 2 - Formulářem žádosti o podpis projektu, který podepisuje  kvestor/tajemník/ekonom a vedoucí dané součásti (viz HLAVA DRUHÁ - Postup při předkládání projektové žádosti). Povinnou přílohou Formuláře žádosti o podpis projektu (viz I. Změny a doplnění Směrnice rektora č. 21/2008 k projektovým záměrům a realizaci projektu) je Formulář personálního zabezpečení řešení projektu (příloha č. 4).
 4. Kompletní finalizovaná projektová žádost včetně všech příloh s podepsaným Formulářem žádosti o podpis projektu a spolu s přílohou Formulář personálního zabezpečení řešení projektu je nutné předložit nejpozději 10 dnů před ukončením příjmu žádosti na rektorátní oddělení pro rozvoj.

 5. V případě, že se v projektu kalkulují nepřímé náklady, je nutné spolu s projektovou žádostí dodat vyplněnou tabulku nepřímých nákladů včetně názvu projektu, součásti a předkladatele projektu.
 6. Před podpisem rektora projde žádost kontrolou příslušnými pracovníky rektorátu. V případě potřeby (např. z důvodu očekávaného vysokého počtu předkládaných projektů, nepřítomnost statutárního zástupce apod.) může být 10 denní lhůta oddělením pro rozvoj prodloužena. Konzultace projektových žádostí s pracovníky rektorátního oddělení pro rozvoj jsou možné pouze před tímto stanoveným datem pro odevzdání kompletní žádosti.
 7. Po podpisu rektora je žádost včetně příloh odeslána zpět předkladateli. Ten je zodpovědný za odevzdání projektu ve vyhlášeném termínu.

Schválení

 1. V případě schválení projektu se dále postupuje dle Směrnice rektora č. 21/2008 (HLAVA TŘETÍ - Postup při předkládání žádosti o podpis smluv vztahujících se k realizaci projektu).
 2. Příslušné smlouvy vztahující se k projektu (vč. rozhodnutí o poskytnutí dotace) se předkládají na rektorátní oddělení pro rozvoj spolu s přílohou č. 3 - Formulářem žádosti o podpis smlouvy, který podepisuje kvestor/tajemník/ekonom a vedoucí dané součásti. Před podpisem smlouvy (rozhodnutí) rektorem se k žádosti dále vyjadřují příslušní pracovníci rektorátu.
 3. Poskytovateli dotace se v průběhu řešení projektu předkládají monitorovací zprávy. Vypracovanou monitorovací zprávu, se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, je nutné odevzdat na rektorátní oddělení pro rozvoj společně s podepsaným formulářem žádosti o podpis Monitorovací zprávy. Spolu s formulářem je nutné doložit i vyplněné a podepsané formuláře Přehled plnění monitorovacích indikátorů projektu a Aktuální harmonogram projektu.

V každé fázi projektového cyklu doporučujeme předem s Rektorátním oddělením pro rozvoj / Centrem řízení projektů konzultovat veškeré předkládané materiály.

Kontaktní údaje na odpovědné osoby naleznete zde.