Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě jednala v novém složení

  • Martin Kůs
  • 16.04.2019
V úterý 16. dubna 2019 se do Opavy sjeli členové Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě ke svému prvnímu jednání v letošním roce. Vědecká rada SU se bude v druhém funkčním období rektora Slezské univerzity doc. Pavla Tuleji scházet v pozměněném složení.
OPAVA - Mezi nové členy Vědecké rady SU od dubna patří: prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc., (Masarykova univerzity Brno), doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., (Slezská univerzita v Opavě), prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., (Univerzita Hradec Králové), prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., (Mendelova univerzita Brno), prof. PhDr. RNDr. Stanislav Polouček, CSc., (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava), doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., (Vysoká škola ekonomická Praha), doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D., (Slezská univerzita v Opavě), prof. PhDr. František Varadzin, CSc. (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava) a prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., (Masarykova univerzity Brno).

Po krátkém úvodním slovu rektora Pavla Tuleji, kdy mimo jiné vyslovil přesvědčení, že odborná fundovanost a zkušenosti jednotlivých členů rady, ve spojení s jejich prací, pomohou v nadcházejícím čtyřletém období Slezské univerzitě nejen úspěšně obhájit její místo na českém vysokoškolském trhu vzdělávání, ale i posunout ji do širšího povědomí veřejnosti jako skvělé místo pro studium jejich dětí, se vědecká rada ihned pustila do práce podle připraveného programu. Jako první se na řadu dostaly schvalovací procesy dokumentů a zpráv Slezské univerzity v Opavě. 


Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě je samosprávný orgán zřízený v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a Statutem Slezské univerzity v Opavě. Činnost vědecké rady se řídí tímto zákonem a vnitřním předpisem, kterým je Jednací řád vědecké rady Slezské univerzity v Opavě. Její členy jmenuje rektor příslušné veřejné vysoké školy, který je současně jejím předsedou. Vědeckou radu tvoří jak zaměstnanci příslušné školy, tak externí členové (tzn. nejsou členy akademické obce příslušné školy), kterých musí být minimálně 1/3 z celkového počtu. Současnou VR SU tvoří 35 členů.

Členy vědecké rady jsou významní představitelé oborů, v nichž univerzita uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost. Mezi hlavní úkoly vědecké rady patří např. projednávání návrhu strategického záměru, schvalování záměru předložení žádosti o institucionální akreditaci nebo o její rozšíření, projednávání návrhu výroční zprávy o činnosti univerzity, vykonávání působnosti v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení v rozsahu stanoveném zákonem, projednávání návrhu pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a další úkoly a činnosti.