Výzkumné centrum počítačové fyziky a zpracování dat

Centrum se zaměřuje na výzkum v oblasti komplexního modelování astrofyzikálních procesů a zpracování observačních dat vyžadujících komplexní propojení analytických a numerických metod. Důraz je kladen na vývoj a využití pokročilých externích i vlastních softwarových platforem využívajících vysoký výkon v současné době dostupných počítačů. Mezi základní priority centra patří interpretace stávajících družicových a pozemských pozorování záření kompaktních objektů a účast na přípravě budoucích astrofyzikálních družicových misí. Paralelně se také zaměřujeme na aplikaci používaných metod v jiných oblastech fyziky a aplikované fyziky, například v biofyzice. Více informací naleznete na stránkách centra (v anglickém jazyce)

VC PFDZ se od roku 2013 rychle rozvíjelo. Výsledky výzkumů byly pravidelně publikovaných v impaktovaných časopisech nejvyšší kategorie (Q1), některé byly publikovány v kategorii excelentní (D1). V době ustavení Fyzikálního ústavu v Opavě ke dni 1.1.2020 je VC PFZD plně etablovaným a mezinárodně uznávaným pracovištěm v jehož řadách dlouhodobě působí jeden z nejvýznamnějších astrofyziků, profesor Marek Abramowicz. Toto pracoviště se od svého vzniku významných způsobem podílí na klíčových observačních projektech – přípravě vesmírných misí zaměřených na rentgenovou astronomii, jako byl LOFT a v současnosti jsou eXTP, ATHENA, atd.

Výzkumný záměr centra naleznete na stránkách Výzkumné záměry.

Vedoucí centra

Zástupce vedoucího centra

Vedoucí výzkumný pracovník

Výzkumný pracovník

Student doktorského studia

Santu Mondal, M.Sc.

Student magisterského studia

Bc. René Šprňa
Bc. Lenka Vozárová

Hostující vědecký pracovník

Ing.  Mgr.  Jakub Juryšek
Mgr.  Tomáš Pecháček, Ph.D.
Dr.  Odele Straub
Prof. Wlodek Kluźniak
Prof. Luigi Stella
Prof. Dr. Maurizio Falanga
Dr. Maciek Wielgus
Dr. Miljenko Čemeljič