Pracovníci centra se podílejí na výuce v bakalářském a magisterském studiu. Podílejí se také na výuce a vědecké přípravě studentů doktorských oborů. Konají vědecký výzkum v oblasti aplikované fyziky. Součástí centra jsou laboratoře základního kurzu fyziky a aplikované fyziky.

Vedoucí centra

Garanti studijních programů

Bakalářský studijní program Multimediální techniky
Bakalářský studijní program Aplikovaná fyzika
Navazující magisterský program Multimediální techniky

Profesoři

Docenti

doc. Mgr.  Anton Szomolányi, ArtD.

Odborní asistenti s vědeckou hodností

+420 553 684 280
+420 553 684 304

Odborní asistenti

+420 553 684 279
+420 553 684 008

Externí pracovníci

Mgr.  Radana Bužková
Mgr.  Jan Černík
PaeDr.  Jiří Duda
Bc.  Leoš Kyša
Mgr.  Růžena Hledíková
Ing.  Jaroslav Menšík
Mgr.  Edvard Schiffauer

Laboratoře

Laboratoř mechaniky a molekulové fyziky (Mgr. Daniel Charbulák, Ph.D.)
Laboratoř elektřiny a magnetismu (Mgr. Daniel Charbulák, Ph.D.)
Laboratoř optiky (RNDr. Jan Hladík, Ph.D.)
Laboratoř jaderné fyziky a ionizujícího záření (doc. Ing. Petr Habrman, CSc.)
Laboratoř elektroniky (Ing. Tomáš Janečka)
Laboratoř monitorování životního prostředí (doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr.)
Laboratoř 3D zobrazovacích metod (RNDr. Hynek Sekanina, Ph.D.)
Počítačová laboratoř aplikované fyziky (MgA. Miroslav Zeman)