Studium na zahraniční vysokoškolské instituci

 • Dlouhodobý studijní pobyt v zahraničí může trvat v délce 2 - 12 měsíců.
 • Student zapsaný v akreditovaném studijním programu na Slezské univerzitě může vyjet na studijní pobyt a/nebo pracovní stáž v celkové délce max. 12 měsíců za každý stupeň studia, tzn. 12 měsíců během bakalářského studia, dalších 12 měsíců během navazujícího magisterského studia, a poté ještě dalších 12 měsíců během studia doktorského.
 • Student může vyjet ve všech formách (prezenční i kombinovaná) a stupních studia (Bc., NMgr., PhD.).
 • Student musí být zapsaný v akreditovaném studijním programu na SU po celou dobu účasti na mobilitě.
 • Stundenti mohou vyjet do zahraničí již v 1. ročníku bakalářského studia.
 • Studijní pobyt lze realizovat na zahraniční partnerské univerzitě, s kterou má SU OPF uzavřenu inter-institucionální smlouvu.
 • Studium v zahraniční je plně uznatelné v rámci studijního programu na domácí instituci – za předměty absolvované v zahraničí obdrží student kredity.
 • Student neplatí na zahraniční instituci žádné poplatky za výuku, školné, zápisné, poplatky za zkoušky a poplatky za přístup do laboratoří či knihoven.
 • Krátkodobou mobilitu v délce 5 - 30 dní mohou realizovat studenti kombinované formy studia, studenti prezenční formy studia vybraných studijních programů, profesionální sportovci, studenti, kterým v účasti na mobilitě brání jejich zaměstnání či jiné závazky, studenti doktorských studijních programů a další skupiny studentů s překážkou. Tento typ mobility je doplněn o povinnou virtuální složku (neplatí pro doktorandy). Krátkodobé kombinované mobility jsou možné jenom u těch institucí, které tuto formu mobility nabízejí.
 • Student obdrží od domácí vysokoškolské instituce stipendium ve formě paušální částky na měsíc diferencované podle země pobytu. Student taktéž může vyjet jakožto zero-grant-student, tj. aniž by obdržel stipendium, nicméně se všemi ostatními výhodami (žádné školné, poplatky zahraniční instituci, uznání studia apod.), které program Erasmus garantuje. Obě možnosti lze i kombinovat (tzn. např. při 6-měsíčním zahraničním pobytu 5 měsíců stipendia + 1 měsíc jakožto zero-grant-student).
 • K výpočtu délky pobytu se používá, v souladu s účastnickou smlouvou, kalkulátor celkové výše stipendia.
 • Studenti spadající do skupiny znevýhodněných studentů (studenti se specifickými potřebami a studenti s ekonomickou překážkou) mají možnost získat speciální stipendium, o které si žádají dle instrukcí institucionálního koordinátora programu Erasmus+.
 • Ještě před samotným výjezdem do zahraničí je nutno si v dostatečném předstihu zajistit nezbytnou dokumentaci programu Erasmus+, která sestává z elektronické přihlášky, studijního plánu (Learning Agreement), účastnické smlouvy a případně dalších dokumentů.
 • Student je povinen uskutečnit studijní pobyt v termínu sjednaném v účastnické smlouvě. Předčasný návrat může znamenat nutnost část přiděleného stipendia vrátit.
 • Nárok na dodatečné prodloužení délky zahraničního pobytu automaticky nevzniká. Je možno podat žádost institucionálnímu koordinátorovi, který rozhodne, jestli k prodloužení dojde.
 • Zkušenosti studentů, kteří již zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus absolvovali, si lze přečíst v databázi závěrečných zpráv.
 • Další informace o programu Erasmus+ naleznete na webových stránkách Slezské univerzityDomu zahraniční spolupráce.

Green Erasmus

Program Erasmus+ aktivně přispívá k nové evropské strategii růstu Zelená dohoda pro Evropu. Vzhledem k tomu, že jádrem programu Erasmus+ je mobilita, program podporuje mj. udržitelné druhy dopravy a odpovědné chování. Od akademického roku 2021/2022 mohou studenti, kteří se účastní dlouhodobé mobility, získat ke svému Erasmus grantu dodatečnou částku ve výši 50€ v případě, kdy pro cestu tam i zpět do vzdálenosti delší než 100 km využijí namísto letadla vlak, autobus, loď nebo sdílené osobní auto (využije jej 2 a více účastníků). Nárok na zvýšenou finanční podporu vzniká také studentům, kteří cestují na krátkodobou mobilitu v případě, že je jim v souladu pravidly programu přiznán grant na cestovné.

Blended Intensive Programs (BIP)

Kombinované intenzivní programy (BIP) dávají každému studentovi možnost účastnit se krátkodobé mobility v délce 5 - 30 dnů doplněné o povinnou virtuální složku. BIP se uskutečňují na základě smluvní dohody mezi 3 a více univerzitami. Je tedy možné zapojit se jen do těch intenzivních programů, u kterých má Slezské univerzita uzavřenu příslušnou smlouvu. Pokud máte zájem o účast na BIP, kontaktujte prosím fakultního koordinátora programu Erasmus+, který Vám poskytne bližší informace.