Praktická stáž v zahraničí

 • Zahraniční stáž může trvat v délce 2 - 12 měsíců.
 • Student zapsaný v akreditovaném studijním programu na Slezské univerzitě může vyjet na studijní pobyt a/nebo na pracovní stáž v celkové délce max. 12 měsíců za každý stupeň studia, tzn. 12 měsíců během bakalářského studia, dalších 12 měsíců během navazujícího magisterského studia, a poté ještě dalších 12 měsíců během studia doktorského.
 • Student může vyjet ve všech formách (prezenční i kombinovaná) a stupních studia (Bc., NMgr., PhD.).
 • Student musí být zapsaný v akreditovaném studijním programu na SU po celou dobu účasti na mobilitě.
 • Stundenti mohou vyjet do zahraničí již v 1. ročníku bakalářského studia.
 • Stáž zajišťuje domácí vysokoškolská instituce nebo jí určená zprostředkovatelská instituce.
 • Krátkodobou mobilitu v délce 5 - 30 dní mohou realizovat studenti kombinované formy studia, studenti prezenční formy studia vybraných studijních programů, profesionální sportovci, studenti, kterým v účasti na mobilitě brání jejich zaměstnání či jiné závazky, studenti doktorských studijních programů a další skupiny studentů s překážkou. Tento typ mobility je doplněn o povinnou virtuální složku (neplatí pro doktorandy). Krátkodobé kombinované mobility jsou možné jenom u těch institucí, které tuto formu mobility nabízejí.
 • Praktická stáž musí být uznatelná jako součást studijního programu na domácí instituci - přidělením kreditů nebo alespoň záznamem v dodatku k diplomu.
 • Praktická stáž může být realizována na zahraniční vysokoškolské instituci nebo v organizaci z praxe či veřejné správy. Student vykonává práci na plný úvazek na základě předem dohodnutého pracovního plánu. Pracovní plán resp. náplň stáže souvisí nebo navazuje na studijní program, který student na SU studuje. Student získává praktické dovednosti a zkušenosti v oboru svého studia. Praxi nelze vykonávat v institucích EU, organizacích spravujících programy EU a národních diplomatických misích (ambasády, konzuláty) domovské země studenta v zahraničí. Studenti mohou využít portály s nabídkou praktických stáží.
 • Student obdrží od domácí vysokoškolské instituce stipendium ve formě paušální částky na měsíc diferencované podle země pobytu. Student taktéž může vyjet jakožto zero-grant-student, tj. aniž by obdržel stipendium, nicméně se všemi ostatními výhodami (žádné školné, poplatky zahraniční instituci, uznání studia apod.), které program Erasmus garantuje. Obě možnosti lze i kombinovat (tzn. např. při 6-měsíčním zahraničním pobytu 5 měsíců stipendia + 1 měsíc jakožto zero-grant-student).
 • K výpočtu délky pobytu se používá, v souladu s účastnickou smlouvou, kalkulátor celkové výše stipendia.
 • Studenti spadající do skupiny znevýhodněných studentů (studenti se specifickými potřebami a studenti s ekonomickou překážkou) mají možnost získat speciální stipendium, o které si žádají dle instrukcí institucionálního koordinátora programu Erasmus+.
 • Ještě před samotným výjezdem do zahraničí je nutno si v dostatečném předstihu zajistit nezbytnou dokumentaci programu Erasmus+, která sestává z elektronické přihlášky, Learning Agreementu, účastnické smlouvy a případně dalších dokumentů.
 • Student je povinen uskutečnit studijní pobyt v termínu sjednaném v účastnické smlouvě. Předčasný návrat může znamenat nutnost část přiděleného stipendia vrátit.
 • Nárok na dodatečné prodloužení délky zahraničního pobytu automaticky nevzniká. Je možno podat žádost institucionálnímu koordinátorovi, který rozhodne, jestli k prodloužení dojde.
 • Zkušenosti studentů, kteří již zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus+ absolvovali, si lze přečíst v databázi závěrečných zpráv.
 • Další informace o programu Erasmus+ naleznete na webových stránkách Slezské univerzityDomu zahraniční spolupráce.

Green Erasmus

Program Erasmus+ aktivně přispívá k nové evropské strategii růstu Zelená dohoda pro Evropu. Vzhledem k tomu, že jádrem programu Erasmus+ je mobilita, program podporuje mj. udržitelné druhy dopravy a odpovědné chování. Od akademického roku 2021/2022 mohou studenti, kteří se účastní dlouhodobé mobility, získat ke svému Erasmus grantu dodatečnou částku ve výši 50€ v případě, kdy pro cestu tam i zpět do vzdálenosti delší než 100 km využijí namísto letadla vlak, autobus, loď nebo sdílené osobní auto (využije jej 2 a více účastníků). Nárok na zvýšenou finanční podporu vzniká také studentům, kteří cestují na krátkodobou mobilitu v případě, že je jim v souladu pravidly programu přiznán grant na cestovné.