Vědeckovýzkumná a další odborná činnost pracovníků ústavu je orientována na aktuální otázky inkluzivního vzdělávání s důrazem na vzdělávání žáků ohrožených školní neúspěšností a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, na oblast rozvoje spolupráce vysoké školy s praxí se zaměřením na problematiku vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v MSK regionu.

Ústav speciální pedagogiky spolupracuje nejen se základními a vysokými školami a univerzitami v ČR, ale také v Polsku, ve Španělsku a v Holandsku. Jedná se o oblast inovací a výměnu osvědčených postupů v institucích, které se zaměřují na zajišťování rovnoprávného přístupu ke vzdělávání a podporu maximálního rozvoje potenciálu osob se speciálními potřebami (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Poland, Universidad de Lleida, Spain, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Etnologicznych i Pedagogicznych, American School of Hague).

Studenti jsou motivováni k zapojení do aktuálně řešených projektů, výzkumných a dalších aktivit pracoviště (konference, workshopy) včetně programu Erasmus+. Absolventi budou připraveni investovat své odborné a speciální znalosti, dovednosti a způsobilosti do rozvoje potenciálu cílové skupiny osob, jejichž potřeby jsou dlouhodobě marginalizovány a vůči kterým stále přetrvávají ve společnosti negativní předsudky a stereotypy. 
Zázemí fakulty poskytuje podmínky k nácviku praktických dovedností studentů také ve specializovaných učebnách (multismyslová místnost Snoezelen, výukový byt).

V rámci celoživotního vzdělávání nabízíme vzdělávací program pro kvalifikované pedagogické pracovníky za účelem prohloubení profesních kompetencí rozšířením teoretických znalostí a praktických dovedností potřebných v inkluzivním vzdělávání.

Pracovníci ústavu prezentují své poznatky na národních i mezinárodních konferencích, publikují je v odborných recenzovaných časopisech, sbornících a v odborných monografiích. Aktivně se podílejí na organizaci a zapojení do dalších regionálních i celonárodních aktivit (kulaté stoly, Noc vědců, Dny prevence, dobrovolnické aktivity).

Studijní programy
Fakulta veřejných politik v Opavě nabízí v rámci Ústavu speciální pedagogiky studium v bakalářském studijním programu Speciální pedagogika. Jedná se o tříletý studijní program a lze jej studovat v prezenční i kombinované formě.


Aktuality

Ilustrační obrázek
 7
15.12 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Workshop III: Interaktivní program rozvoje sociálních dovedností žáků

Ilustrační obrázek
 12
15.12 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Studenti Speciální pedagogiky absolvovali kurz Muzikoterapie

Ilustrační obrázek
 18
15.12 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Workshop II: Interaktivní program rozvoje sociálních dovedností žáků

Ilustrační obrázek
 24
01.11 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Pozvánka na on-line přednášku „Potřeby rodičů dětí s poruchami autistického spektra, možnosti poskytování poradenských služeb“

Ilustrační obrázek
 17
01.11 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Školení C1 a II. Transnational project meeting

Ilustrační obrázek
 88
20.10 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Zástupci ústavu Speciální pedagogiky navštívili Univerzitu ve Valencii

Všechny aktuality