Vědeckovýzkumná a další odborná činnost pracovníků ústavu je orientována na aktuální otázky inkluzivního vzdělávání s důrazem na vzdělávání žáků ohrožených školní neúspěšností a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, na oblast rozvoje spolupráce vysoké školy s praxí se zaměřením na problematiku vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v MSK regionu.

Ústav speciální pedagogiky spolupracuje nejen se základními a vysokými školami a univerzitami v ČR, ale také v Polsku, ve Španělsku a v Holandsku. Jedná se o oblast inovací a výměnu osvědčených postupů v institucích, které se zaměřují na zajišťování rovnoprávného přístupu ke vzdělávání a podporu maximálního rozvoje potenciálu osob se speciálními potřebami (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Poland, Universidad de Lleida, Spain, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Etnologicznych i Pedagogicznych, American School of Hague).

Studenti jsou motivováni k zapojení do aktuálně řešených projektů, výzkumných a dalších aktivit pracoviště (konference, workshopy) včetně programu Erasmus+. Absolventi budou připraveni investovat své odborné a speciální znalosti, dovednosti a způsobilosti do rozvoje potenciálu cílové skupiny osob, jejichž potřeby jsou dlouhodobě marginalizovány a vůči kterým stále přetrvávají ve společnosti negativní předsudky a stereotypy. 
Zázemí fakulty poskytuje podmínky k nácviku praktických dovedností studentů také ve specializovaných učebnách (multismyslová místnost Snoezelen, výukový byt).

V rámci celoživotního vzdělávání nabízíme vzdělávací program pro kvalifikované pedagogické pracovníky za účelem prohloubení profesních kompetencí rozšířením teoretických znalostí a praktických dovedností potřebných v inkluzivním vzdělávání.

Pracovníci ústavu prezentují své poznatky na národních i mezinárodních konferencích, publikují je v odborných recenzovaných časopisech, sbornících a v odborných monografiích. Aktivně se podílejí na organizaci a zapojení do dalších regionálních i celonárodních aktivit (kulaté stoly, Noc vědců, Dny prevence, dobrovolnické aktivity).

Studijní programy
Fakulta veřejných politik v Opavě nabízí v rámci Ústavu speciální pedagogiky studium v bakalářském studijním programu Speciální pedagogika. Jedná se o tříletý studijní program a lze jej studovat v prezenční i kombinované formě.


Aktuality

 0
12.10 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Zástupci ústavu Speciální pedagogiky navštívili Univerzitu ve Valencii

 0
11.10 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Workshop I : Interaktivní program rozvoje sociálních dovedností žáků

 0
11.10 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Dialogem ke vzájemnému porozumění – Platforma setkání 1

 0
09.09 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta vydala novou publikaci „Učitelé versus inkluzivní vzdělávání“

 1
13.09 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Přihlášky do kurzu speciální pedagogiky je možno podat do 10. 9.

 0
20.07 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Kulatý stůl zaměřený na oblast speciální pedagogiky přinesl zajímavé podněty

Všechny aktuality