Vědeckovýzkumná a další odborná činnost pracovníků ústavu je orientována na aktuální otázky inkluzivního vzdělávání s důrazem na vzdělávání žáků ohrožených školní neúspěšností a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, na oblast rozvoje spolupráce vysoké školy s praxí se zaměřením na problematiku vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v Moravskoslezském kraji.

Ústav speciální pedagogiky spolupracuje nejen se základními a vysokými školami a univerzitami v České republice, ale také v Polsku, ve Španělsku a v Holandsku. Jedná se o oblast inovací a výměnu osvědčených postupů v institucích, které se zaměřují na zajišťování rovnoprávného přístupu ke vzdělávání a podporu maximálního rozvoje potenciálu osob se speciálními potřebami (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Poland, Universidad de Lleida, Spain, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Etnologicznych i Pedagogicznych, American School of Hague).

Studenti jsou motivováni k zapojení do aktuálně řešených projektů, výzkumných a dalších aktivit pracoviště (konference, workshopy) včetně programu Erasmus+. Absolventi budou připraveni investovat své odborné a speciální znalosti, dovednosti a způsobilosti do rozvoje potenciálu cílové skupiny osob, jejichž potřeby jsou dlouhodobě marginalizovány a vůči kterým stále přetrvávají ve společnosti negativní předsudky a stereotypy. 

Zázemí fakulty poskytuje podmínky k nácviku praktických dovedností studentů také ve specializovaných učebnách (multismyslová místnost Snoezelen, výukový byt).

Pracovníci ústavu prezentují své poznatky na národních i mezinárodních konferencích, publikují je v odborných recenzovaných časopisech, sbornících a v odborných monografiích. Aktivně se podílejí na organizaci a zapojení do dalších regionálních i celonárodních aktivit (kulaté stoly, Noc vědců, Dny prevence, dobrovolnické aktivity).

Studijní programy
Ústav speciální pedagogiky  v současné době zajišťuje výuku bakalářského studijního programu Speciální pedagogika. Jedná se o tříletý studijní program a lze jej studovat v prezenční i kombinované formě. Dále je u nás možné studovat navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika, který je dvouletý a taktéž v prezenční a kombinované formě.

V rámci celoživotního vzdělávání nabízí ústav vzdělávací program pro kvalifikované pedagogické pracovníky za účelem prohloubení profesních kompetencí rozšířením teoretických znalostí a praktických dovedností potřebných v inkluzivním vzdělávání. Nabízíme také kurz Speciální pedagogika, který lze navštěvovat v Opavě.Aktuality

Dialogem ke vzájemnému porozumění – 12. setkání platformy Ilustrační obrázek: Dialogem ke vzájemnému porozumění – 12. setkání platformy
 0
18. 04.
Dialogem ke vzájemnému porozumění – 12. setkání platformy
Seminář „Opoždění vývoje řeči u dětí předškolního věku.“ Ilustrační obrázek: Seminář „Opoždění vývoje řeči u dětí předškolního věku.“
 18
26. 03.
Seminář „Opoždění vývoje řeči u dětí předškolního věku.“
Pozvánka na přednášku Zázračné účinky terapie ve tmě Ilustrační obrázek: Pozvánka na přednášku Zázračné účinky terapie ve tmě
 78
20. 03.
Pozvánka na přednášku Zázračné účinky terapie ve tmě
Účast na Dni otevřených dveří Ilustrační obrázek: Účast na Dni otevřených dveří
 106
29. 02.
Účast na Dni otevřených dveří
Další setkání k projektu Dialogem ke vzájemnému porozumění Ilustrační obrázek: Další setkání k projektu Dialogem ke vzájemnému porozumění
 49
19. 02.
Další setkání k projektu Dialogem ke vzájemnému porozumění
Nabídka pracovní stáže v Německu Ilustrační obrázek: Nabídka pracovní stáže v Německu
 179
08. 02.
Nabídka pracovní stáže v Německu
Všechny aktuality