NMgr., prezenční a kombinovaná forma

Termín pro podání přihlášek: 12. 8. 2023
Bližší informace o přijímacím řízení ZDE.

Obecná charakteristika
Dvouletý navazující magisterský profesně zaměřený studijní program. Studium probíhá v prezenční a kombinované formě. Studijní program reflektuje aktuální trendy společnosti v oblasti podpory rovných příležitostí pro osoby s postižením a znevýhodněním v oblasti fyzické, psychické a sociální a současný stav vědeckého poznání podstaty a zákonitostí edukace s jasnou deklarací interdisciplinarity vědního oboru. Do obsahu studia jsou implementována témata týkající se efektivní komunikace, kooperace, kreativity, flexibility, uspokojování speciálních (vzdělávacích) potřeb cílové skupiny osob a zájmů rodiny, výkonnosti, samostatnosti při řešení problémů, plánování a organizaci práce, celoživotního učení, aktivního přístupu ad. V rámci navazujícího magisterského studia budou dále prohlubovány a rozšiřovány profesně a osobnostně kultivační kompetence, potřebné pro uznání příslušné kvalifikace. Obsah studijního programu navazuje na očekávané výstupy bakalářského studijního programu Speciální pedagogika.

Cíl studia
Cílem studijního programu je připravit kvalifikované speciální pedagogy způsobilé vykonávat poradenskou pomoc ve školách nebo školských poradenských zařízeních, zařízeních poskytujících sociální služby a výuku v základních školách speciálních. Důraz je kladen na využití speciálněpedagogických a rehabilitačních metod ve spolupráci s příbuznými obory. Při řešení problémů v edukaci dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (zejména se zdravotním postižením) ve škole a v rodině budou uplatňovány principy náročného speciálně pedagogického poradenství. Důraz je kladen zvláště na zvládnutí praktických dovedností potřebných k výkonu povolání podložených nezbytnými teoretickými znalostmi.

Místo konání
Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava

Podmínky
  • Podmínky pro přijetí
Podmínkou přijetí ke studiu je splnění podmínek přijímacího řízení pro daný akademický rok. 
Přijímací zkouška je písemná a obsahuje otázky z tematických okruhů státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Speciální pedagogika uskutečňovaného na fakultě, a to z předmětů Speciální pedagogika, Pedagogika a Psychologie, Psychopedie (pro specializaci Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání), a to předmětů Speciální pedagogika, Pedagogika a Psychologie, Logopedie, Surdopedie (pro specializaci Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností).

  • Obsah studia
Studijní plán je sestaven z předmětů pedagogicko-psychologické propedeutiky, speciálně pedagogického základu, profilujícího základu-specializace, medicínské propedeutiky, odborné praxe a příprava závěrečné práce.
Povinné předměty (společná část) – Pedagogická a školní psychologie, Školní pedagogika, Obecná didaktika, Odborná praxe I - náslechová, Psychiatrie pro speciální pedagogy, Neurologie pro speciální pedagogy, Speciálně pedagogická diagnostika a poradenství, Metodologie speciálně pedagogického výzkumu, Odborná praxe - II průběžná, Psychopatologie, Speciální pedagogika předškolního a školního věku, Terapeutické metody ve speciální pedagogice, Odborná praxe III - průběžná, Odborná praxe IV - souvislá, Seminář k diplomové práci 
Povinně volitelné předměty A (společná část) – Poradenství a intervence u žáků se specifickými poruchami učení, Znakový jazyk I, Reedukační a resocializační pedagogika, Poradenství a intervence žákům se SVP I, Reedukace specifických poruch učení, Kompenzační pomůcky ve speciálně pedagogické praxi, Poradenství a intervence žákům se SVP II
- Povinně volitelné předměty B (společná část) – Odborný anglický jazyk pro speciální pedagogy I, Odborný německý jazyk pro speciální pedagogy I, Odborný anglický jazyk pro speciální pedagogy II, Odborný německý jazyk pro speciální pedagogy II
- Povinné předměty (specializace Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání) – Edukace dětí a žáků s mentálním postižením a PAS1, Edukace dětí a žáků s mentálním postižením a PAS2, Speciálně pedagogická diagnostika psychopedická, Didaktika předmětů základní školy speciální, Poradenství a intervence u dětí a žáků s mentálním postižením a PAS
- Povinně volitelné předměty A (specializace Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání) – Edukace dětí a žáků s narušenou komunikační schopností, Edukace dětí a žáků s poruchami sluchu, Symptomatické poruchy řeči, Komunikační systémy ve vzdělávání, Znakový jazyk II
- Povinné předměty (specializace Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností) – Edukace dětí a žáků s narušenou komunikační schopností, Edukace dětí a žáků s poruchami sluchu, Symptomatické poruchy řeči, Speciálně pedagogická diagnostika logopedická, Poradenství a intervence u dětí a žáků s poruchami jazykového a řečového vývoje
- Povinně volitelné předměty A (specializace Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností) – Edukace dětí a žáků s mentálním postižením a PAS1, Edukace dětí a žáků s mentálním postižením a PAS2, Komunikační systémy ve vzdělávání, Speciálně pedagogická diagnostika surdopedická, Znakový jazyk II
Pro kvalitní přípravu studentů jsou využity zahraniční studijní pobyty a spolupráce s partnerskými školami (Partnerské univerzity v rámci programu Erasmus+).

  • Co se naučím?
vysvětlit význam vědního oboru speciální pedagogika, popsat jeho postavení v systému věd, objasnit cíle a předmět vědního oboru,
popsat obecné zákonitosti psychického vývoje člověka, determinanty psychiky a osobnosti,
reprodukovat vysoce specializované teoretické znalosti biologické podmíněnosti a sociální determinace v širším kontextu vývoje a formování osobnosti člověka,
vysvětlit zákonitosti procesu učení, jeho mechanismy, druhy, průběh a podmínky, za nichž probíhá,
pojmenovat psychodiagnostické metody a intervenční metody či programy opírající se o psychologické poznatky a použitelné a používané ve školním prostředí,
objasnit základní pedagogické kategorie, strukturu a zákonitosti výchovy a vzdělávání jako záměrné, cílevědomé a soustavné činnosti formující osobnost člověka,
objasnit zákonitosti výchovy, vzdělávání a celkového rozvoje osob s postižením a znevýhodněním v oblasti fyzické, psychické a sociální,
popsat metody a principy pedagogické a speciálněpedagogické diagnostiky zejména při vzdělávacích problémech žáků pro navazující intervence ve školním prostředí,
charakterizovat obtíže žáků zasahujících do vyučovacího procesu (učební a výukové problémy, výchovné problémy, osobní problémy, tělesné a zdravotní obtíže žáků),
zdůvodnit koncepční a legislativní rámec procesu sociální a školní inkluze osob s postižením a znevýhodněním v oblasti fyzické, psychické a sociální,
charakterizovat aktuální kurikulární dokumenty, vysvětlit změny související se zajištěním rovnosti ve vzdělávání, orientací na individuální přístup k potřebám vzdělávaných, na celoživotní proces učení, na vzdělávání pro život a uplatnění absolventů vzdělávání na mezinárodním trhu práce,
vysvětlit procesní schémata řešení výchovných a studijních problémů v inkluzivním vzdělávání,
vysvětlit psychologické aspekty metod výuky, metod hodnocení, poruch adaptace žáka na školní prostředí,
pojmenovat obecné a inovativní metody a formy školního vyučování, didaktické zásady,
orientovat se v možnostech modernizace vzdělávání prostřednictvím uplatnění informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání,
objasnit principy modifikace obecných metod ve výchově a vzdělávání s respektem ke speciálním potřebám osob s postižením a znevýhodněním v oblasti fyzické, psychické a sociální,
charakterizovat metody a postupy pedagogické intervence v rámci poskytování podpůrných opatření při vzdělávání,
popsat nástroje hodnocení, testování a měření ve vzdělávání, význam evaluace školního vzdělávání a měření.

  • Kde se uplatním?
Absolventi studijního programu Speciální pedagogika mohou najít široké uplatnění jako speciální pedagogové ve školách a školských poradenských zařízeních (speciálně pedagogických centrech, pedagogicko-psychologických poradnách), speciální pedagogové ve střediscích výchovné péče, jako učitelé mateřských škol vykonávající přímou pedagogickou činnost ve škole či třídě zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, učitelé prvního stupně základních škol vykonávající přímou pedagogickou činnost ve škole či třídě zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, dále jako vychovatelé vykonávající přímou pedagogickou činnost ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních nebo v jejich odděleních zřízených pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, nebo ve střediscích výchovné péče.

Obsah státní závěrečné zkoušky
Student navazujícího magisterského studijního programu Speciální pedagogika je povinen vykonat státní závěrečnou zkoušku v tomto rozsahu:
ústní zkouška (povinná část): Pedagogika – psychologie, Současné trendy ve speciální pedagogice,
ústní zkouška (povinně volitelná část, student volí k ústní zkoušce jednu ze specializací): Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání, Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností,
obhajoba diplomové práce.

Garant studia: 
doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.