Bc., prezenční a kombinovaná forma

Termín pro podání přihlášek: 31. 3. 2023
Bližší informace o přijímacím řízení ZDE.

Obecná charakteristika
Tříletý bakalářský profesně zaměřený studijní program. Studium probíhá v prezenční a kombinované formě. Studijní program reflektuje aktuální trendy společnosti v oblasti podpory rovných příležitostí pro osoby s postižením a znevýhodněním v oblasti fyzické, psychické a sociální. Respektuje procesy v oblastech inkluzivního vzdělávání, školské i sociální diverzity, heterogenity, rovnosti a spravedlnosti, kterým je věnována v institucionalizovaných podmínkách zvýšená pozornost. Studium je zaměřeno na vytváření oborových, pedagogických, psychologických, komunikačních, diagnostických a dalších profesně a osobnostně kultivačních kompetencí, potřebných pro uznání příslušné kvalifikace. Očekávané výstupy jsou zároveň základem k navazujícímu magisterskému studiu speciální pedagogiky.

Cíl studia
Cílem studijního programu je připravit odborníky v oboru speciální pedagogika k aplikaci kontaktních vzdělávacích a aktivizačních činností podporujících komplexní rozvoj osob s postižením a znevýhodněním v oblasti fyzické, psychické a sociální. Důraz je kladen na pojmenování, popis a návrhy řešení speciálně pedagogických procesů a jevů zejména za účelem prevence sekundárních důsledků postižení a znevýhodnění. V oblasti intervence je věnována pozornost speciálně pedagogické diagnostice a poradenství. Celým studiem prolínají činnosti zaměřené na praktickou aplikaci teoretických znalostí speciálně pedagogických konceptů a metod. 

Místo konání
Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava

Podmínky
  • Podmínky pro přijetí
Podmínkou přijetí ke studiu je splnění podmínek přijímacího řízení pro daný akademický rok. 
Přihlášení uchazeči absolvují přijímací zkoušku Obecné studijní předpoklady organizovanou společností www.scio. cz, s. r. o.

  • Obsah studia
Studijní plán je sestaven z předmětů pedagogicko-psychologické propedeutiky, speciálně pedagogického základu, medicínské propedeutiky, předmětů k odborné praxi a přípravě závěrečné práce.
Povinné předměty – Pedagogika, Obecná psychologie a psychologie osobnosti, Speciální pedagogika, Filozofie, Somatologie pro speciální pedagogy, Znakový jazyk I, Vývojová psychologie, Psychopedie, Etopedie, ORL a foniatrie pro speciální pedagogy, Speciální geragogika, Základy psychiatrie pro speciální pedagogy, Odborná praxe I – náslechová, Etika pomáhajících profesí, Sociální psychologie, Inkluzivní pedagogika, Logopedie, Metodologie speciálněpedagogického výzkumu, Specifické poruchy učení a chování, Logopedická prevence, Oftalmopedie, Somatopedie, Odborná praxe II - průběžná, Surdopedie, Speciálněpedagogická diagnostika, Praktika ve speciálněpedagogické diagnostice, Aktivizační činnosti a terapie ve speciální pedagogice, Multismyslové koncepty ve speciální pedagogice
Ergoterapie pro speciální pedagogy, Odborná praxe III - průběžná, Bakalářská práce I, Odborná praxe IV - souvislá, Bakalářská práce II

Povinně volitelné předměty- Odborný anglický jazyk pro speciální pedagogy I, Odborný německý jazyk pro speciální pedagogy I, Sociologie dětství a dítěte, Multikulturní výchova, Odborný anglický jazyk pro speciální pedagogy II, Odborný německý jazyk pro speciální pedagogy II, Sociální pedagogika ve školské praxi, Sociální práce, Pedagogika volného času, Psychologie stáří, Volnočasové aktivity osob se zdravotním postižením, Motorika znevýhodněných, Neziskový sektor a dobrovolnická činnost, Tělovýchovné aktivity a zdravotní tělesná výchova, Individualizované přístupy ke studentům se specifickými potřebami, Poruchy autistického spektra, Praktika z logopedie, Znakový jazyk II, ICT ve speciální pedagogice, Alternativní a augmentativní komunikace, Seminář k závěrečným pracím I, Seminář k závěrečným pracím II
Pro kvalitní přípravu studentů jsou využity zahraniční studijní pobyty a spolupráce s partnerskými školami (Partnerské univerzity v rámci programu Erasmus+).

  • Co se naučím?
vyjmenovat klíčové koncepční dokumenty a legislativní předpisy garantující proces školské a sociální integrace osob s postižením a znevýhodněním v oblasti fyzické, psychické a sociální,
orientovat se v základní pedagogické a speciálně pedagogické terminologii a ve vybraných pojmech psychologických a medicínských oborů,
popsat biologické, psychické a sociální fenomény, které ovlivňují vývoj a formování osobnosti člověka,
přiměřeně reflektovat speciální potřeby osob s postižením a znevýhodněním, 
charakterizovat specifika socializace osob se zdravotním postižením,
charakterizovat specifika psychomotorického vývoje a sociability dětí se zdravotním postižením, zvláštnosti ovlivňující procesy učení,
používat komunikační strategie a přístupy k osobám s postižením v kontextu pedagogické a sociální komunikace,
realizovat proces orientační speciálně pedagogické diagnostiky za účelem optimalizace komplexního rozvoje osob s postižením v oblasti fyzické, psychické a sociální,
orientovat se v podmínkách inkluzivního vzdělávání a podílet se na jejich praktické realizaci,
konstruktivně spolupracovat při řešení speciálně pedagogických problémů s dalšími odborníky za účelem přípravy speciálních vzdělávacích a nápravných programů,
uplatňovat poznatky z jiných oborů v mnohostranné speciálně pedagogické intervenční činnosti. 

  • Kde se uplatním?
Absolventi studijního programu Speciální pedagogika mohou najít široké uplatnění jako asistenti pedagoga v základních školách, v základních školách speciálních, v přípravných třídách, jako speciální pedagogové v mateřských školách, logopedičtí asistenti (podmíněno výběrem předmětů POVINNĚ VOLITELNÉ ČÁSTI státní závěrečné zkoušky logopedie a surdopedie), dále jako vychovatelé ve speciálních školách a školských zařízeních pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jako osobní asistenti v zařízeních sociálních služeb a pedagogové volného času v zájmovém vzdělávání.

Obsah státní závěrečné zkoušky
Student bakalářského studijního programu Speciální pedagogika je povinen vykonat státní závěrečnou zkoušku v tomto rozsahu:
ústní zkouška (povinná část): Speciální pedagogika, Pedagogika – psychologie,
ústní zkouška (povinně volitelná část, student volí k ústní zkoušce dvojici předmětů z nabídky (logopedie, surdopedie, psychopedie, etopedie, somatopedie, oftalmopedie),
obhajoba bakalářské práce.

Garant studia: 
doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.
eva.zezulkova@fvp.slu.cz


Studijní program Speciální pedagogika

Profesní kompetence asistenta logopeda ve školství aneb Jak "přichází na svět" asistent logopeda