Pedagog, jenž byl vybrán k mobilitě v rámci programu Erasmus, postupuje dle instrukcí fakultních koordinátorek.
Před mobilitou zaměstnanec vyplní soubor Kalkulace zahraniční služební cesty Erasmus+. Tento soubor obsahuje:

Kalkulaci nákladů zahraniční služební cesty

Cestovní příkaz a žádost o zajištění zálohy pro zahraniční služební cestu

Staff Mobility Agreement for Training – trojstranná smlouva, která obsahuje informace o cílech, aktivitách, obsahu a očekávaných výstupech mobility. Podepisuje ji zaměstnanec a pověřený zástupce přijímající a vysílající instituce.

Účastnickou smlouvu – je podkladem pro vyplacení grantu a obsahuje údaje o podmínkách, právech a povinnostech účastníka moiblity Erasmus+
Kalkulaci se předkládá prostřednictvím fakultní koordinátorky institucionální koordinátorce, která zkontroluje, zda jdou kalkulované náklady v souladu s pravidly programu Erasmus+.

Po schválení kalkulace pedagog vytiskne cestovní příkaz, žádost o zajištění zálohy a účastnickou smlouvu a podepsané včetně podpisu nadřízeného oprávněného k povolení služební cesty předá institucionální koordinátorce tak, aby byl ještě před odjezdem zajištěn podpis kvestorky SU a vyplacena záloha.

Po skončení mobility

Confirmation of Erasmus+ mobility – potvrzení zahraniční univerzity o realizaci mobility a její délce. Nutno dodat v originále na zahraniční oddělení příslušné součásti SU. Formulář je součásti souboru Kalkulace zahraniční služební cesty Erasmus+

Závěrečná zpráva – vyplňuje zaměstnanec on-line prostřednictví EU Survey. Výzvu k vyplnění zprávy obdrží na svůj e-mail.