Telefonní kontakty

01

+420 553 684 159

Místnost

01

C-446

PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.

Email: vladimira.kocourkova@fvp.slu.cz

Publikační činnost

KOCOURKOVÁ, Vladimíra. a JANIŠ, Kamil, ml. Mediální gramotnost předškolního věku a její vnímání pedagogy mateřských škol Moravskoslezského kraje. Paidagogos [online].  2020,  č. 1., s. 5-33 [cit. 12. 1. 2021].  ISSN 1213-3809. Dostupné z: http://www.paidagogos.net/

KOCOURKOVÁ, Vladimíra. Prostředí zdravé rodiny. Posel. Občasník psychiatrické nemocnice v Opavě. 2020, ročník XVII., č. 38, s. 8 - 11. [cit. 12. 1. 2021]. Dostupné z https://www.pnopava.cz/cs/page/1-o-nemocnici-obcasnik-posel/

KOCOURKOVÁ, Vladimíra. Podpora mediální gramotnosti dětí předškolního věku. Metodický materiál pro pedagogy mateřských škol. FVP SLU: Opava, 2019. ISBN 978-80-7510-396-3.

JANIŠ, Kamil a Vladimíra KOCOURKOVÁ. Rizikové faktory médií jako činitele vývoje jedince. In SOCIALIA 2019: Quo vadis sociálna pedagogika v 21. storočí? Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2019. s. 238-242, 5 s. ISBN 978-80-557-1646-6.

JANIŠ, Kamil ml. a Vladimíra KOCOURKOVÁ. Média u dětí předškolního věku. Media4u Magazine [online]. 2019, roč. 16, č. 4, s. 1-9 [cit. 15. 12. 2019]. ISSN 1214-9187. Dostupné z: http://www.media4u.cz/aktualvyd.pdf.

KOCOURKOVÁ, Vladimíra a Jana KANTOROVÁ. Self-efficacy of a Kindergartenteacher and its Effect on Risk Behavior. Media4u Magazíne, 2015, 3, ISSN  1214-9187. s. 18-23.

KOCOURKOVÁ, V., KANTOROVÁ, J., ŠAFRÁNKOVÁ, A. Prostředí respektující potřeby dítěte jako významný faktor primární prevence rizikového chování v rámci předškolní edukace. In: Quaere 2014. vol. IV. s. 1093 - 1103, Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. ISBN 978-80-87952-04-7.

KOCOURKOVÁ, Vladimíra, Jana KANTOROVÁ a Anna ŠAFRÁNKOVÁ. Vybrané determinanty primární prevence rizikového chování v rámci předškolní edukace. GRANT Journal, 2014, roč. 3, č. 1, s. 26-31. ISSN 1805-062X.

KANTOROVÁ, Jana a Vladimíra KOCOURKOVÁ. Klima mateřské školy respektující potřeby dítěte jako faktor primární prevence rizikového chování – teoretická východiska. In NESLUŠANOVÁ, S., EMMEROVÁ, I. a E. JAROSZ. (ed.) Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti. Brno: IMS Brno, 2014. s. 672 – 679. ISBN 978-80-88010-01-2.

KOCOURKOVÁ, Vladimíra a Anna ŠAFRÁNKOVÁ. Úvod k primární prevenci rizikového chování. Gevak: Olomouc, 2014. ISBN 978-80-86768-85-4. (skripta)

KOCOURKOVÁ, V., KANTOROVÁ, J. a A. ŠAFRÁNKOVÁ. Evaluation of Primary Prevention of Risk Behaviour in Preschool Education Institutions from the Perspective of Teachers. e-Pedagogium, 2014, 4, ISSN 1213-7758 (printed version), ISSN 1213-7499 (electronic version).

SAFRANKOVA, A., KOCOURKOVÁ, V., KANTOROVÁ, J. Selecte Aspects of Inclusion in the Environment of Kindergartens. In: International Conference on Advances in Economics, Management and Social Study – EMS 2014. New York: IRED (Institute of  Research Engineers and Doctors), 2014. ISBN: 978-1-63248-036-1. doi: 10.15224/978-1-63248-036-1-66. (celkový počet stran 104)

KOCOURKOVÁ, Vladimíra a Anna ŠAFRÁNKOVÁ. Sociální gramotnost a kompetence učitele. In: Sborník příspěvků z konference “Gramotnost ve škole”. Hradec Králové: PdF UHK, 2013. ISBN 978-80-905245-0-7.

KOCOURKOVÁ, Vladimíra a Anna ŠAFRÁNKOVÁ. Analysis of the teachers’ attitudes and needs in relation to socially disadvantaged pupils in the Czech Republic. PEDAGOGIKA.SK. 2013, Vol. 4, No. 2 p. 144-156. ISNN 1338-0982.

KOCOURKOVÁ, Vladimíra a Anna ŠAFRÁNKOVÁ. Vybrané oblasti prevence a resilience v mateřských školách v ČR. Auspicia, 2013, ročník X, č. 1. s. 194 - 197. ISSN 1214-4967.

ŠAFRÁNKOVÁ, Anna a Vladimíra KOCOURKOVÁ.  The Teacher´s Role in the Reflection of Social Disadvantage. e-Pedagogium, 2013, 4, s. 7 - 23. ISSN 1213-7758 (printed version), ISSN 1213-7499 (electronic version).

KOCOURKOVÁ, Vladimíra a Anna ŠAFRÁNKOVÁ. Kompetence pedagoga v mateřské škole ve vztahu k primární prevenci rizikového chování. Auspicia, 2013, ročník X, č. 2. s. 194 - 197. ISSN 1214-4967.

KOCOURKOVÁ, Vladimíra. Vybrané kapitoly ze sociální pedagogiky. Gevak: Olomouc, 2013. ISBN 978-80-86768-61-8.

KOCOURKOVÁ, Vladimíra a Anna ŠAFRÁNKOVÁ. Prevence rizikového chování jako nutná součást předškolního vzdělávání. In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. ISSN 978-80-905243-3-0. (vybrané příspěvky zařazeny byly do GRANT journal)

KOCOURKOVÁ, Vladimíra a Anna ŠAFRÁNKOVÁ. Prevence rizikového chování jako nutná součást předškolního vzdělávání. GRANT journal. 2012, č. 2, s. 45 – 47. ISSN 1805-0638.

ŠAFRÁNKOVÁ, Anna a Vladimíra KOCOURKOVÁ. Koncepce inkluzivního vzdělávání jako východisko pro vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2012. Pedagogicko-psychologické aspekty výuky. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012, vol. II. s. 418 – 424. ISBN 978-80-905243-2-3. ETTN 085-12-12016-12-2.

KOCOURKOVÁ, Vladimíra a Anna ŚAFRÁNKOVÁ. Die Einstellungen von Lehrern zu sozial benachteiligten Schülern aus der Sicht des Semantischen Differenzials. Media4u Magazíne. 2012, Vol. 9, No. 4, p. 61 – 67. ISSN 1214-9187.

KOCOURKOVÁ, Vladimíra a Anna ŠAFRÁNKOVÁ, A. Teoretická východiska analýzy postojů učitelů základních škol ve vztahu k edukaci sociálně znevýhodněných žáků. In BARGEL, M., JAROSZ, E., JŮZL, M. (eds.). Sociální pedagogika v souvislostech globální krize. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno: IMS, 2011. str. 434 – 440. ISBN 978-80-87182-16-1.

ŠAFRÁNKOVÁ, Anna a Vladimíra KOCOURKOVÁ. Kvantitativní a kvalitativní rozměr výzkumu postojů učitelů ve vztahu k sociálnímu znevýhodnění žáků. In T. Janík, P. Knecht, & S. Šebestová (Eds.), Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN: 978-80-210-5774-6. Dostupné z: http://www.ped.muni.cz/capv2011/sbornikprispevku/safrankovakocourkova.pdf
doi: 10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-53.

LOUKOTOVÁ, V. Interakce školy a jejích sociálních partnerů se žáky imigrantů a jejich rodinami. In Děti cizinců a reemigrantů na školách: etický rámec interakce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. s. 46-52. ISBN 978-80-7041-466-8. 94 s.

KOCOURKOVÁ, V., PLISCHKE, J. Německo-český a česko-německý slovník vybraných pojmů ze sociální oblasti. In VAŠŤATKOVÁ, J, HOFERKOVÁ, S. (ed.) Příručka sociálního pracovníka. Olomouc: UP v Olomouci, 2008. s. 178 – 205. ISBN 978-80-244-1991-6. 232 s.

KOCOURKOVÁ, V., VAŠŤATKOVÁ, J., VYHNÁLKOVÁ, P. Zhodnocení dosud realizovaných praxí studentů v rámci projektu Akční pole sociální práce – východisko i cíl studia oboru. In KOLÁŘ, J., LAZAROVÁ, B. (eds.) K sobě, k druhým, k profesi. Teorie, programy a metody osobnostního a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků. (CD s vybranými příspěvky) Brno: MU, 2008. s. 43 – 49.
ISBN 978-80-210-4595-8. 80 s.

KOCOURKOVÁ, V., PLISCHKE, J. Kompetence pedagogického pracovníka ve vztahu k edukaci žáků se sociálním znevýhodněním. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Vzdělávání v sociokulturním kontextu. Diverzita a vzdělávací bariéry. Ústí nad Labem: UJEP, PdF, 2008. s. 367 – 374. ISBN 978-80-7414-035-8.
460 s.

KOCOURKOVÁ, V. Aktuálnost praxí studentů se sociálním a pedagogickým aspektem v rámci pregraduální přípravy. In SVETLÍKOVÁ, J., PUKANČÍK, M., ŠKOVIERA, A. Sociálnopedagogické štúdie 2008. Bratislava: UK, 2008. s. 30-32. ISBN 978-80-223-2521-9. 118 s.

LOUKOTOVÁ, V., ŠLÍMOVÁ, J. Analýza případové studie dysfunkční rodiny. In Sborník z konference SOCIALIA 2007. Prevencia sociálnopatologických javov u detí, mládeže a dospelých. Banska Bystrica: UMB, PdF, 2008. s. 377 – 382.  ISBN 978-80-8083-595-8. 406 s.

LOUKOTOVÁ, V. Sociální péče o rodinu ve vybraných středoevropských zemích. In Sborník z konference SOCIALIA 2005. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, FZSP, 2008. s. 105 - 108 ISBN 978-808082-160-9.
526 s.

KOCOURKOVÁ, V. Praxe studentů oboru Pedagogika – sociální práce na PdF UP v Olomouci. In TRUHLÁŘOVÁ, Z., KOŘÍNKOVÁ J. (eds.).Vývoj a směřování odborných praxí na vysokých školách v oborech sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. str. 13 – 15.  ISBN 978–80–704–347-0. 90 s.

KOCOURKOVÁ, V. a PLISCHKE, J. Možnosti školní sociální práce v oblasti podpory žáků ohrožených sociálně patologickými jevy. In Učitel a žák v současné škole. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 374 – 382. ISBN 978-80-210-4752-5.

KOCOURKOVÁ, V. a PLISCHKE, J. Význam školy a učitele v prevenci sociálních deviací u žáků se sociálním znevýhodněním. In Pedagogická evaluace '08: Socialia 2008. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2008. ISBN 978-80-7368-655-0.

KOCOURKOVÁ, V. Žáci s vyšší potřebou individuální podpory. In PODLAHOVÁ, L. (ed.) Žák sekundární školy. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2008.

LOUKOTOVÁ, V., KROPÁČOVÁ, J. Význam školní sociální práce pro rodinu imigrantů. In Školská sociálna práca. Trnava: FZaSP TU v Trnave, 2008. s. 78 – 86. ISBN 978-80-8082-246-0. 145 s. [CDROM]

LOUKOTOVÁ, V., KROPÁČOVÁ, J. Příprava učitelů na práci s dětmi se sociálním znevýhodněním. 
In sborník z konference Rubikova kostka MULTIKULTURALITA 2006. Praha: Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin, 2007  s. 350 – 354. ISBN 80-903727-2-4. 728 s.

LOUKOTOVÁ, V. Význam školy a učitele v práci s rodinou s nízkým socioekonomickým statusem.  In sborník z konference SOCIALIA 2006. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 209 – 212. ISBN 978-80-7041-741-6.
562 s.

LOUKOTOVÁ, V., VAŠŤATKOVÁ, J. (ed.) Sborník z I. ročníku konference Akční pole sociální práce aneb sociálněpedagogické otázky současnosti. Olomouc: UP v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1665-6.

LOUKOTOVÁ, V., VAŠŤATKOVÁ, J. Akční pole sociální práce – východisko i cíl studia oboru.
In LOUKOTOVÁ, V., VAŠŤATKOVÁ, J. (ed.) Sborník z I. ročníku konference Akční pole sociální práce aneb sociálněpedagogické otázky současnosti. Olomouc: UP v Olomouci, 2007, s. 357 – 359.
ISBN 978-80-244-1665-6.

LOUKOTOVÁ, V. Škola v síti sociálních institucí. In Kol. autorů., PODLAHOVÁ, L. (ed.) Učitel sekundární školy 2. Olomouc: PdF UP v Olomouci, 2007. s. 97 – 108. ISBN 978-80-244-1829-2. s. 140 s. (Studijní opora. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia.)

LOUKOTOVÁ, V. Sociální péče a vzdělávání učitelů v ČR a zemích s ní sousedících. In Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb a očekávání? Sborník příspěvků z XIII. Konference ČAPV. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, s. 171-175. ISBN 80-244-1079-6.

LOUKOTOVÁ, V. Multimediální působení na dítě – využití tohoto vlivu v oblasti sociální pomoci a sociální prevence. (Multimediálne oddzialywanie na dziecko – wykorzystanie tego wplywu w zakresie pomocy socjalnej oraz prewencji.) In Dziecko w świecie wiedzy, informaci i komunikaci. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2005, s. 393-407. ISBN 83-7441-010-8.

LOUKOTOVÁ, V.  Česká rodina v současnosti. In Aktuální problémy pedagogiky
ve výzkumech studentů doktorských studijních programů III.
  Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2005, s. 166-169. ISBN 80-7220-246-4. 330 s.

LOUKOTOVÁ, V. Instituce zaměřené na kompenzaci funkcí rodiny a sociální pedagog. In Sborník příspěvků z odborného semináře uskutečněného ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně na téma Konstituování Sociální pedagogiky jako vědního oboru. 1. vyd. Brno: Institut mezioborových studií Brno, 2004, s. 202–208.

LOUKOTOVÁ, V. Německé školství na Bruntálsku a multikulturní výchova. In Multikulturní výchova v teorii
a praxi
. 1. vyd. Brno: Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU v Brně a Kabinet multikulturní výchovy při Pedagogické fakultě MU v Brně ve spolupráci s MSD, spol. s. r. o., 2004, s. 179-182.
ISBN 80-86633-14-4.

LOUKOTOVÁ, V. Sociální pedagogika v pojetí Dr. Winfrieda Noacka. In SOCIALIA OLOMOUC 2003. Sborník příspěvků z konference Sociální pedagogika jako vědní obor a studijní disciplína. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004, s. 55-58. ISBN 80-244-0878-3.

LOUKOTOVÁ, V. Koncepce sociální pedagogiky z pohledu studentky oboru Pedagogika – Sociální práce.
In SOCIALIA OLOMOUC 2003. Sborník příspěvků z konference Sociální pedagogika jako vědní obor
a studijní disciplína
. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004, s. 162-165.
ISBN 80-244-0878-3.

LOUKOTOVÁ, V. Sociální péče o rodinu a děti ve středoevropském regionu jako téma disertační práce.
In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů I. 1. vyd. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2004, s. 26-28. ISBN80-72220-163-8.

LOUKOTOVÁ, V. a KROPÁČOVÁ, J. Šikana – naléhavý problém dnešní školy. Pedagogická orientace, 2004, č. 2, s. 114-117. ISSN 1211-4669.

LOUKOTOVÁ, V. Stručně ze zprávy o prevenci v mimoškolní práci s mládeží v Rakousku. In Sborník příspěvků z konference Zkušenosti v prevenčním působení na lokální úrovni, 2004, s. 62-65. CD-ROOM.

LOUKOTOVÁ, V. Rodina a výchova ve volném čase dětí a mládeže, její možnosti a omezení a instituce skýtající pomoc rodině ve výchovných. In ŠVEC, V., KNOTOVÁ, D., PROKOP J. (ed.) Výchova v kontextu sociálních proměn (v současné české společnosti). Sborník z příspěvků z 12. konference ČPdS. Brno: Konvoj, 2004, s. 171-178. ISBN 80-7302-084-4.

LOUKOTOVÁ, V. Rodina jako výchozí bod. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů II.. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004, s. 220-226. ISBN 80-7220-201-4.

LOUKOTOVÁ, V. Volnočasové aktivity na Bruntálsku do roku 1945. Vychovávaťel, roč. LI, č. 2, s. 34-36.  (Október, 2004)

LOUKOTOVÁ, V. a KROPÁČOVÁ, J. Lze vymítit šikanování ze škol? Vychovávatel, roč. LI, č. 2, s. 25-27.  (Október, 2004)

LOUKOTOVÁ, V. Sociální práce s rodinou a vymezení sociální pedagogiky v Německu. Pedagogická orientace 2003, č. 4, s. 62-67. ISSN 1211-4669.