Aktualizováno! Mimořádné upozornění rektora Slezské univerzity

 • Daniel Martínek
 • 30.06.2021
Na základě dlouhotrvajícího pozitivního trendu ve vývoji epidemiologické situace v souvislosti s výskytem onemocnění covid-19 v ČR, který je charakterizován kontinuálním poklesem všech sledovaných epidemiologických parametrů, rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví ČR s účinností ode dne 1. července 2021 o zrušení mimořádných opatření, která se mj. týkají také ukončení povinného testování studentů a zaměstnanců ve školách a školských zařízení, stejně tak i akademických pracovníků vysokých škol (původně platných od 26. dubna 2021). Stejně tak od 1. 7. 2021 došlo ke zrušení všech opatření vydaných Rozhodnutím rektora č. 15/2021 a č. 16/2021.

Rektor Slezské univerzity v Opavě v souvislosti s rozvolňováním protiepidemických opatření a v návaznosti na změny Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 20029/2021- 3/MIN/KAN a č. j.: MZDR 14600/2021-16/MIN/KAN s platností od 1. 7. 2021:

 • ruší všechna opatření vydaná rozhodnutím rektora č. 15/2021 a č. 16/2021 a
 • ukládá vedoucím součástí sledovat opatření vydávaná příslušnými státními orgány a institucemi v souvislosti s ochranou obyvatelstva a prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a zajistit jejich dodržování v podmínkách příslušné součástí Slezské univerzity v Opavě.


Pro osoby, které dosud nejsou očkovány nebo nemohou doložit doklad o prodělání nemoci, je v rámci systému veřejného zdravotního pojištění umožněno v každém kalendářním měsíci podstoupit daný počet bezplatných vyšetření na onemocnění covid-19 metodou RT-PCR nebo prostřednictví POC antigenního testu.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pro úplnost níže uvádíme původní podmínky rozhodnutí rektora (RR), kterých se týká vydání aktuální změny RR o jejich zrušení.


Rektor Slezské univerzity vydal rozhodnutí číslo 16/2021, které upravuje Podmínky osobní přítomnosti studentů na vzdělávání, účastníků na kurzech celoživotního vzdělávání a testování studentů na Slezské univerzitě v Opavě. Podle něj se provoz univerzity se s účinností od 24. května 2021 00:00 omezuje tak, že:

 • účast na kurzech celoživotního vzdělávání je možná za podmínek stanovených mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě; konkrétní podmínky účasti jsou stanoveny v čl. 3 a za jejich zajištění zodpovídá vedoucím příslušné součásti, která kurz celoživotního vzdělávání organizuje;
 • při vzdělávání, s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe, a zkouškách studentů musí být mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru;
 • se zakazuje sportovní činnost jako součást vzdělávání, s výjimkou sportovní činnosti konané ve vnějších prostorách, umožňují-li jiná omezení osobní přítomnost na vzdělávání;
 • sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorách mohou uskutečnit pouze za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 12 osob ve skupině a nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště; přítomnost v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., se zakazuje;
 • při konání přijímacích zkoušek je mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru.


Rektor dále upozorňuje, že osobní přítomnost na vzdělávání je umožněna studentovi, kterému není jiným mimořádným opatřením zakázána, pouze tehdy:

1)  pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19 a
2) podstoupil ve frekvenci stanovené preventivní RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nebo preventivní antigenní test na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 provedený způsobem s negativním výsledkem.

Podmínka dle bodu 2) se považuje za splněnou, pokud student doloží, že:

- prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
- nebo byl očkován proti onemocnění COVID-19 a doloží, že:

 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
 • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 72 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.

- nebo má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 72 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.

Podmínka podle bodu 2) se nevztahuje na individuální konzultace a individuální prezenční výuku nebo jiné individuální činnosti.


Studenti jsou povinni:

 • dodržovat podmínky pro osobní přítomnost na vzdělávání dané platnými mimořádnými opatřeními a tímto rozhodnutím,
 • před zahájením osobní přítomnosti na vzdělávání na univerzitě, tj. před zahájením výuky, zkoušky nebo ubytování na kolejích, vložit informace o splnění podmínek podle odstavce 1 (tj. výsledek testu, sms od poskytovatele zdravotních služeb o pozitivním nebo negativním testu nebo scan certifikátu Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování) do IS SU na 6 stránce https://is.slu.cz/auth/koronavirus a na vyžádání oprávněného zaměstnance univerzity (vyučující nebo zkoušející nebo jimi pověřené osoby nebo zaměstnanec správy kolejí) umožnit k nahlédnutí aktuální stav v aplikaci nebo konkrétní vložený dokument nebo obraz,
 • v případě, že výsledek testu provedeného v prostorách univerzity je pozitivní, bezodkladně opustit prostory univerzity, a pokud je to možné, i prostory kolejí, telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2,
 • informovat příslušné studijní oddělení v případě, že výsledek testu podle písm. c) nebo konfirmačního RT-PCR testu byl pozitivní.