Prestižní Cena Milana Odehnala putuje na Slezskou zásluhou Dr. Armana Tursunova

  • Daniel Martínek
  • 12.08.2020
Odborný asistent Výzkumného centra teoretické fyziky a astrofyziky Fyzikálního ústavu v Opavě (FÚ) RNDr. Arman Tursunov, Ph.D. získal v silné konkurenci Cenu Milana Odehnala v soutěži vědeckých prací mladých fyziků za rok 2020 České fyzikální společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF)! Cenu si Dr. Tursunov převezme začátkem září na 20. konferenci českých a slovenských fyziků v Praze konané na Univerzitě Karlově.

Česká fyzikální společnost JČMF vypisuje v dvouletých intervalech soutěž vědeckých prací mladých fyziků o Cenu Milana Odehnala. Soutěže se mohou zúčastnit autorky a autoři vědeckých prací z oboru fyziky z kteréhokoli českého pracoviště nebo absolventi českých vysokých škol, kteří nepřekročili věk třiceti let v den uzávěrky. Do soutěže se přijímají nejvýše tři související práce ze všech fyzikálních oborů, které byly publikovány nebo přijaty do tisku v posledních pěti letech.

Česká fyzikální společnost JČMF ke konci července projednala návrhy poroty a rozhodla o výsledcích. Vítězem soutěže o Cenu Milana Odehnala pro rok 2020 se stal Dr. Arman Tursunov z FÚ za teoretické studium černých děr. Náš bývalý student doktorského studia a nyní již odborný asistent Výzkumného centra teoretické fyziky a astrofyziky zvítězil v konkurenci dvaceti šesti účastníků soutěže, kteří využili podmínek soutěže a zaslali převážně tři soutěžní práce. Jednalo se např. o zástupce z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, z ICFO – The Institute of Photonic Sciences v Barceloně nebo z Českého vysokého učení technického v Praze či z Astronomického ústavu Univerzity Karlovy. Odborná úroveň všech posuzovaných prací byla vynikající, proto porota rozhodla udělit ještě dalších šest čestných uznání.

Slavnostní předání cen proběhne 9. září 2020 na 20. konferenci českých a slovenských  fyziků v Praze, na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.

Našemu kolegovi srdečně gratulujeme!

Dosavadní úspěchy mladého vědce Slezské univerzity Dr. Armana Tursunova:

V roce 2015 získal druhé místo v soutěži konference Black holes, Neutron Starsand the scructureof space-time. V roce 2018 obdržel Cenu rektora Slezské univerzity za vědeckou, uměleckou a jinou tvůrčí činnost. V témže roce převzal z rukou ministra školství Roberta Plagy a náměstka pro vysoké školství, vědu a výzkum Pavla Dolečka Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2018. Odborná komise tehdy rovněž ocenila jeho úspěšné zapojení do projektů základního výzkumu Grantové agentury ČR a Centra Alberta Einsteina pro gravitaci a astrofyziku.

V lednu 2019 s ním vyšel dlouhý rozhovor v týdeníku Region Opavsko.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milan Odehnal (15. 12. 1932 – 17. 9. 1988) byl český fyzik, zabývající se fyzikou nízkých teplot, např. jadernou magnetickou rezonancí, slabou supravodivostí a SQUIDy.

Po studiích na prostějovském gymnáziu se vydal na přírodovědeckou fakultu University Jana Evangelisty Purkyně, kde završil své vzdělání v roce 1956, a následně vstoupil do pracovního poměru na Ústavu jaderné fyziky ČSAV v Řeži u Prahy. Během své vědecké kariéry dosáhl úrovně vedoucího vědeckého pracovníka. Kromě ČSSR působil i v Saclay, Glasgow a v Sovětském svazu. Pracoval současně jako experimentátor i teoretik a mimo fyziku se zajímal i o matematiku, biologii, kosmologii a fyziologii. Zemřel po krátké nemoci v roce 1988, zanechav po sobě dopsanou, nicméně nevydanou knihu o slabé supravodivosti.

Jeho jméno nese cena, kterou od roku 1993 v (téměř) dvouletém rytmu uděluje Česká fyzikální společnost (fyzikální sekce JČMF) mladým vědcům za jejich výzkumné výsledky.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Odehnal