Stanovisko SU ke zpochybněným pracím doc. Pavla Tuleji a doc. Michala Tvrdoně

 • Lukáš Wicha
 • 09.05.2024
Mediální informace o zpochybněných vědeckých článcích doc. Pavla Tuleji a doc. Michala Tvrdoně jsou zavádějící a způsobilé poškodit osobní pověst obou docentů i dobrou pověst Slezské univerzity. Univerzita se obrátí na právníky a vlastní Etickou komisi.

Články portálu Seznamzprávy.cz ze čtvrtka 2. května a zejména pak článek z pátku 3. května se patrně snaží o manipulaci  s veřejností, když poskytují silně zkreslený a neúplný obraz reality, dopouští se celé řady hrubě spekulativních vyjádření a difamujících podezření.

Hlavní zkreslení zmíněných článků spočívá především v tom, že čtenáři zatajují časový kontext a neposkytují veškeré informace.

Nyní mediálně zpochybňované vědecké texty doc. Pavla Tuleji i doc. Michala Tvrdoně vyšly ještě předtím, než kdokoliv z českých vědců, a tedy i českých novinářů, vůbec mohl vědět, že některé vědecké časopisy či konference budou v budoucnu považovány za tzv. predátorské.

Do českého vědeckého i mediálního prostředí pronikly první reflexe nežádoucí publikační praxe na konci roku 2015, a to především na základě Beallova seznamu predátorských časopisů a nakladatelství. Tento seznam byl předtím v zahraničí diskutován, bylo upozorňováno na jeho nedostatky a byl v průběhu času upravován. Dále pak čeští vědci vycházeli z reflexe na iniciativu Think Check Submit (https://thinkchecksubmit.org/) z října 2015, která měla za cíl pomoci vědcům orientovat se v predátorských časopisech.

V českém prostředí se problematika predátorských časopisů začala intenzivně řešit na přelomu let 2015 a 2016 v souvislosti s využíváním predátorských časopisů pro zisk RIV bodů (Rejstřík informací o výsledcích), na nichž byl založen tehdejší systém hodnocení vědy známý jako „vědecký kafemlejnek“. První významná kauza se odehrála na FSV UK, jejíž akademický pracovník Wadim Strielkovský publikoval za tři roky zhruba 60 článků, ve velké míře v predátorských časopisech (viz článek z 10/1/2016 na idnes.cz).

Jako reakce části české vědecké komunity vznikla iniciativa Antipredátor, která zjistila, že pro zisk RIV bodů bylo do ledna 2016 využito celkem 69 článků, přitom žádný ze Slezské univerzity (viz https://antipredator.vedazije.cz). Vznikaly však i články, které byly publikovány v časopisech, jež byly později zařazeny mezi predátorské, které doc. Tulejovi žádné RIV body nepřinesly. Ohledně doc. Tvrdoně tuto situaci vedení Slezské univerzity v Opavě ještě prověřuje.

Postupně od počátku roku 2016 začaly české vysoké školy na problematiku predátorských časopisů reagovat a začaly vydávat doporučení a vnitřní předpisy, jak při publikování postupovat.

Již v březnu 2016 byla problematika diskutována na kolegiu děkana Obchodně podnikatelské fakulty SU v Karviné.

V širším vedení SU byla problematika predátorských časopisů diskutována na kolegiu rektora poprvé v dubnu 2016, tedy právě pod vedením tehdejšího rektora doc. Pavla Tuleji. Neprodleně poté bylo na SU vydáno vnitřní doporučení pro vědecké pracovníky ohledně publikování v predátorských časopisech a vystupování na predátorských konferencích, viz stále platný dokument, který byl postupem času precizován, dostupný na internetových stránkách univerzity: https://www.slu.cz/slu/cz/predatorskecasopisy. V dalších letech byla na SU pod vedením rektora doc. Tuleji následně přijímaná další průběžná opatření, která reagovala na nový vývoj problematiky predátorských časopisů (např. zvýšená kontrola interních projektů, úprava motivačních schémat za publikační činnost, školení akademiků apod.).

Fakta:

 • Doc. Pavel Tuleja a doc. Michal Tvrdoň od října 2015, kdy se uvnitř české vědecké obce vůbec začalo o fenoménu predátorských časopisů a konferencí mluvit, ve zpochybňovaných časopisech nepublikovali a do predátorských konferencí se nezapojovali.
 • Doc. Pavel Tuleja jako rektor SU začal přijímat antipredátorská opatření a v průběhu času je nechal postupně aktualizovat.
 • Slezská univerzita v Opavě v tuto chvíli nedokáže vyvrátit ani potvrdit, stejně jako média, zda publikace ve vědeckých časopisech, které byly později označeny za predátorské, přinesly doc. Pavlu Tulejovi a/nebo doc. Michalu Tvrdoňovi nějaké finance. Pokud se tak stalo, s velmi velkou pravděpodobností šlo maximálně o řádově tisícikoruny zdaněné ve mzdě.
 • Pokud jde o údajný dopad na pozitivní hodnocení v tzv. RIV bodech, Slezské univerzitě v Opavě je známo, že v případě doc. Tuleji neměly publikace v časopisech později označených za predátorské v tomto směru žádný přínos[1]. V případě doc. Tvrdoně to ještě univerzita prověřuje, aby toto tvrzení mohla potvrdit, či vyvrátit.
 • Stejně tak je k dnešnímu dni Slezské univerzitě v Opavě známo, že ani doc. Tuleja, ani doc Tvrdoň ze svých prostředků nikomu za publikace svých článků v časopisech, které byly později označeny za predátorské, ani v jiných dalších nehradili a totéž platí pro platby za účast na konferencích. Nelze vyloučit, že z některých konkrétních projektů mohla univerzita platby, zejména za účast na konferencích, poskytnout, tyto informace však nyní stále prověřuje.

Slezská univerzita v Opavě nyní provede následující kroky:

 1. Informace, které v tuto chvíli nejsou známy, již vedení Slezské univerzity v Opavě zadalo ke zjištění a hodlá se s nimi podrobně seznámit a vyhodnotit je.
 2. Vedení SU se obrátí na advokátní kancelář s žádostí o právní analýzu možných nepravdivých, zavádějících a neúplných tvrzení v uvedených článcích serveru Seznamzprávy.cz, stejně jako o posouzení celkového postupu v této věci a možné obrany proti případnému protiprávnímu či neetickému jednání novinářů.
 3. Dále vedení SU požádá relevantní odbornou entitu o odborný názor, zda při publikování uvedených tvrzení dodržela redakce Seznamzprávy.cz svůj vlastní etický kodex.
 4. Rektor požádá Etickou komisi Slezské univerzity v Opavě o prošetření mediálně vytýkaných publikačních a konferenčních aktivit docentů Pavla Tuleji a Michala Tvrdoně. Poskytne jim také svá zjištění ohledně možných plateb za publikace a účast na konferencích, jakmile je bude mít. Cílem prošetření u Etické komise je s jistotou zjistit, zda publikační a konferenční aktivity obou kolegů docentů jsou, či nejsou v souladu s vysokoškolskou legislativou a vnitřními předpisy SU, včetně předpisů etických.

Na základě zjištěných závěrů rektor vyvodí relevantní důsledky. Ve světle těchto zjištění se tedy také rozhodne, zda přijme, či nepřijme nabízenou rezignaci doc. Pavla Tuleji na pozici prorektora.


[1] Upřesnění: V příslušném roce (2014) získal doc. Tuleja za publikování v časopise, který byl až později označen za predátorský, 0,54 RIV bodu, což odpovídá 0,1 % bodů, které v daném roce získala v rámci RIV bodů Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (534,646 RIV bodů). Za celé klouzavé období 5 let (2010 až 2014), kdy OPF získala celkem 4 387,627 RIV bodů, to pak mělo váhu celkem 0,01 % z celku.