Proběhla výroční konference STARS EU na Université de Franche-Comté

  • Lukáš Wicha
  • 09.04.2024
Ve dnech 21. a 22. března 2024 se ve francouzském Besançonu uskutečnila výroční konference STARS EU pořádaná Université de Franche-Comté. Ústředním tématem letošního setkání byla „Akcelerace regionální tranzice“.

Kromě tradičního prohlubování vzájemné spolupráce a navazování kontaktů měli účastníci rovněž příležitost zúčastnit se panelových diskuzí a dalších setkání na téma „Akcelerace regionální tranzice“. První den konference byl věnován zejména panelovým diskuzím, které se zabývaly propojením priorit inovačních strategií napříč regiony. Z těchto diskuzí pak vzešla další důležitá témata pro budoucí spolupráci.

Jedna z panelových diskuzí byla vedena Ing. Daliborem Šimkem, Ph.D., v níž rektor Slezské univerzity doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., diskutoval s rektory Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës, Universidad de La Laguna a Hochschule Bremen o tom, jakým způsobem na svých univerzitách podporují podnikání studentů. V průběhu diskuze byl studijní program inovativního podnikání Slezské univerzity prezentován coby příklad optimálního způsobu výuky podnikání s odůvodněním, že je založen na principu výuky praxí. V diskuzi byl rovněž zdůrazněn význam podnikatelského myšlení doktorandů a v této souvislosti bylo také poukázáno na velký potenciál odborného doktorského studia navázaného na praxi. Rektor doc. Tomáš Gongol také zdůraznil význam a relevanci inovativních pedagogických metod pro výuku v rámci obchodních a podnikatelských oborů.

Druhý den se konala setkání jednotlivých „Work Packages“ (pracovních skupin), jichž se účastnili i představitelé ostatních WP: Ing. Tomáš Pražák, Ph.D., a Mgr. Markéta Skalná, Ph.D., (WP2), proděkanka pro zahraniční vztahy OPF Ing. Jana Šimáková, Ph.D., a proděkanka pro zahraniční vztahy FVP Mgr. Kateřina Janků, Ph.D., (WP3),  proděkanka pro vědu a výzkum OPF doc. Iveta Palečková (WP4), Ing. Petra Chmielová, Ph.D., (WP7), Mgr. Anna Novák Šefraná (WP1, STARS EU Officer), Mgr. Barbora Hamplová (WP8, STARS EU Communication). Projekt STARS EU je velmi komplexní, a je proto nezbytné, aby se lidí podílející se na jeho realizaci mohli propojovat a společně řešit i dílčí témata.

„Přínosem této konference je networking lidí v jednotlivých tematických skupinách, protože se řeší reálné základy pro navazující výzkum a vzdělávání, což je největším benefitem STARS EU. Tato aliance vytváří možnosti, které v našem omezeném regionu nejsme schopni úplně realizovat, ale stabilní partneři STARS EU mohou tento přesah přinést. Můžeme začít budovat něco, co bude dlouhodobě dávat smysl. (…) Chceme také co nejvíce zapojit do tematických skupin a rozhodování strategických věcí i studenty, protože jsou z velké části adresáty našich aktivit. Je potřeba, aby vnímali nejen to, že jsme součástí jednotlivých kampusů jednotlivých univerzit, ale také existenci úrovně Evropské univerzity.“

– Rektor doc. Tomáš Gongol


Slezská univerzita je v rámci projektu Evropské univerzity leaderem pracovní skupiny Work Package 5, která je zaměřena na vybudování společného digitálního kampusu a rozvoj kampusů fyzických. V průběhu konference se uskutečnilo několik jednání, jejichž předmětem byla příprava zpracování srovnávací studie vybavenosti jednotlivých univerzit digitálními technologiemi a informačními systémy.


„Podrobná analýza vzájemné kompatibility je nezbytná pro volbu nejlepšího řešení digitálního kampusu a realizaci společných vzdělávacích i jiných aktivit.“

– Prorektor pro vědu a zahraniční styky prof. Daniel Stavárek


Na konferenci byl také prezentován plakát projektu Erasmus+, na kterém v rámci TIGu („thematic interest group“ / tematická skupina) „Healthy ageing“ spolupracuje proděkanka pro zahraniční vztahy FVP Mgr. Kateřina Janků, Ph.D., a Mgr. Markéta Skalná, Ph.D., s univerzitami STARS EU Instituto Politécnico de Bragança (Portugalsko) a University West (Švédsko). Během jednání byla rovněž vytvořena nová tematická skupina s názvem „Inclusion and Social Justice“.


„Za naši Fakultu veřejných politik mohu říci, že nám STARS EU otevírá dveře k výzkumu, čehož si velmi ceníme, protože coby součást regionální univerzity by naše fakulta jinak sama o sobě neměla k mezinárodně uznávanému výzkumu přístup. Již teď u nás na fakultě nabízíme dva projekty Erasmus+, které realizujeme s našimi partnery ze STARS EU a které jsme díky tomu byli schopni vytvořit mnohem rychleji, než kdybychom složitěji vyhledávali partnery mimo STARS EU. Velkým přínosem jsou BIPy (‚Blended Intensive Programs) a skutečnost, že se do aktivit můžeme zapojovat nejen my, ale i studenti. STARS EU vnímám jako velkou příležitost pro akademické pracovníky, a to dokonce i pro ty, kteří nehovoří plynně anglicky, jelikož se mohou podílet na aktivitách, které jim lze zprostředkovat na naší fakultě. To znamená, že se nemusí účastnit celého procesu a mohou spolupracovat na různých aktivitách, aniž by museli vycestovat.“

– Proděkanka pro zahraniční vztahy FVP Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.

Další významnou účastnicí konference byla Mgr. Adéla Hradilová, členka představenstva Moravskoslezského inovačního centra MSIC, v němž má na starost regionální inovační strategii. Její práce zahrnuje přípravu, pilotáž, realizaci a vyhodnocování nových programů a služeb a implementaci programu na podporu nově vznikajících malých a středních firem a jejich rozvoj mimo jiné v oblasti digitalizace, udržitelnosti, zdraví a mobility. V rámci MSIC má dále na starost také zajišťování financování pro tyto aktivity, mezinárodní spolupráci a realizaci aktivit. Ve spojitosti se STARS EU jsme jí položili několik otázek.

Jaký má aliance STARS EU význam pro Moravskoslezský kraj?

„STARS EU propojuje náš region s regiony obdobného postavení v dalších zemích, které se často potýkají se stejnými problémy. Jedním z největších potenciálních přínosů spolupráce s našimi partnery v rámci aliance STARS EU je podpora podnikavosti studentů v Moravskoslezském kraji, protože do STARS EU jsou zapojeny i regiony, které mají s těmito činnostmi větší zkušenosti než my. V tomto případě se tedy bude jednat o přenos know-how."

Proč je důležité podporovat podnikavost?

„Slezská univerzita je v podpoře podnikavosti progresivní a má zahraničním partnerům co nabídnout. Dochází tedy k oboustranné výměně, což je velmi důležité, protože od svých partnerů nemůžeme pouze přijímat, aniž bychom jim něco nabídli na oplátku. Úroveň podnikavosti je v našem kraji velmi nízká, lidé nejsou zvyklí podnikat. Podnikavost je třeba probouzet a rozvíjet primárně již u studentů, protože jsou těmto podnětům přístupnější."

Jaký další přínos vidíte ve STARS EU?

„Náš region trpí tím, že lidé z našeho kraje již dvacet let odcházejí do Prahy, Brna, případně i do zahraničí. Od zapojení do STARS EU si slibuji to, že nám umožní prezentovat naše zajímavé studijní a výzkumné programy, společná doktorandská studia a další příležitosti, které nám pomohou přilákat do kraje nadané lidi ze zahraničí.“

Jaká konkrétní tematická skupina (TIG) by mohla mít přínos pro Moravskoslezský kraj?

„Vidím možnost propojení v tematických oblastech, jako je například ‚Healthy ageing‘ (neboli ‚Zdravé stárnutí‘) a další.  Možná to překvapí, ale v Moravskoslezském kraji začíná vznikat velmi zajímavý hub, který se točí kolem med-tech startupů. Je to asi dáno tím, že zde máme zároveň Lékařskou fakultu Ostravské univerzity, Fakultu veřejných politik Slezské univerzity, superpočítač, Technickou univerzitu Ostrava, Fakultní nemocnici a MSIC – a to vše dohromady tvoří krásné podhoubí, v němž se potkávají zástupci různých firem s lékaři, řeší se jejich potřeby a podobně a začínají vznikat velmi zajímavé produkty. Máme start-upy, které již uspěly na americkém trhu, i start-up, který má nakročeno k tomu, aby se stal tzv. scale-upem, což je start-up, jehož obrat meziročně roste o 20 %. Například společnost Stanvia, která se zaměřuje na řešení pro inkontinenci, získala obrovskou investici ze zahraničí. Toto je tudíž jedno z témat, které by mohlo být nosné. STARS EU toho má našemu kraji hodně co nabídnout a našim start-upům může také pomoci prezentovat jejich produkty v ostatních osmi členských regionech této aliance.“