Telefonní kontakty

01

+420 553 684 135

Místnost

01

C-421

Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.

Email: lucie.kamradova@fvp.slu.cz

Publikační činnost

KAMRÁDOVÁ, Lucie. CHUDOBA JAKO AKTUÁLNÍ PROBLÉM SPOLEČNOSTI. In prof. JUDr. Igor Palúš, CSc., PhDr. Matúš Vyrostko, PhD. Územní samospráva jako forma veřejné moci: Recenzovaný sborník z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Opava: Ústav veřejné správy a sociální politiky, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2021. 196 s. ISBN 978-80-7510-463-2.

KAMRÁDOVÁ, Lucie a Marie SCISKALOVÁ. SELECTED PROBLEMS OF CORRUPTION AND ANTI-CORRUPTION POLICY IN PUBLIC ADMINISTRATION. In Vilnius, Lithuania. International Scientific Conference CONTEMPORARY ISSUES IN BUSINESS, MANAGEMENT AND ECONOMICS ENGINEERING 2021. 1. vyd. Vilnius, Lithuania: Vilnius Gediminas Technical University, 2021. s. 8-17. (75%)

KAMRÁDOVÁ, Lucie, Marie SCISKALOVÁ, Soňa VOLKOVÁ a Jan KUDĚLA. Vybrané problémy veřejné správy. 1. vyd. Opava, 2020. 84 s. ISBN 978-80-7510-427-4. 

KAMRÁDOVÁ, Lucie a Marie SCISKALOVÁ. DEFINICE RIZIK PŘI VÝKONU ÚŘEDNICKÉ PROFESE SE ZAMĚŘENÍM NA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVU. In: PUBLICY 2020 I. – 30 rokov verejnej správy. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. s. 94-101. ISBN 978-80-572-0089-5. (75%)

KAMRÁDOVÁ, Lucie a Marie SCISKALOVÁ. SELECTED PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION OFFICIALS. In: Vilnius Gediminas Technical University. International Scientific Conference. 11th International Scientific Conference“Business and Management 2020”. Vilnius, Lithuania, 2020. p. 335-342, 8 s. ISBN 978-609-476-231-4. (75 %)

KAMRÁDOVÁ, Lucie. Principy managementu ve veřejné správě se zaměřením na Českou republiku. In: "Role veřejné správy a sociální politiky v každodenním občanském životě". Recenzovaný sborník mezinárodní vědecké konference. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. s. 66-74, 9 s. ISBN 978-80-7510-393-2. (100 %)

KAMRÁDOVÁ, Lucie a Marie SCISKALOVÁ. THE DIFFICULTY OF AN OFFICIAL PERFORMING IN PUBLIC ADMINISTRATION WITH A FOCUS ON THE CZECH REPUBLIC. In: Vilnius Gediminas Technical University. International Scientific Conference. CONTEMPORARY ISSUES IN BUSINESS, MANAGEMENT AND ECONOMICS ENGINEERING’2019. Vilnius, Lithuania, 2019. s. 458-467, 9 s. ISBN 978-609-476-161-4. doi:19.047. (75 %)

KAMRÁDOVÁ, Lucie a Marie SCISKALOVÁ. New challenges for officials in public administration. Slovak Journal of Public Policy and Public Administration, Trnava, 2019, roč. 6, č. 1, s. 57-68. ISSN 1339-5637. (75 %)

KAMRÁDOVÁ, Lucie a Marie SCISKALOVÁ. Finanční rozpočet kraje jako jeden z možných nástrojů rozvoje obcí v MSK. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2019.  Brno, 2019. s. 168-178, 10 s. ISBN 978-80-7509-709-5.(75 %)

KAMRÁDOVÁ, Lucie a Marie SCISKALOVÁ. Lidský faktor jako nezbytná součást fungování veřejné správy. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2018. Brno: Mendel University in Brno, 2018. s. 451-459, 9 s. ISBN 978-80-7509-658-6. (75 %)

KAMRÁDOVÁ, Lucie. Trvale udržitelný rozvoj jako šance pro CSR. In: Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Verejná správa v súčasnom demokratickom a právním štáte. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, 2018, s. 168-175, 8 s. ISBN 978-80-8152-701-2. (100 %)

KAMRÁDOVÁ, L. Společenská odpovědnost vysokých škol jako jedna z možností rozvoje v sociální oblasti. In: Sborník odborných textů z mezinárodního workshopu Sociální politika 2016. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016, s. 75-84. ISBN 978-80-245-2172-5. (100%)

KAMRÁDOVÁ, L. Společenská odpovědnost jako šance pro rozvoj regionu. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2016. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 405-411. ISBN 978-80-7509-459-9. (100%)

KAMRÁDOVÁ, L. Společenská odpovědnost organizace. In: Gabriela Kravčáková a kol. Organizačné správanie. Druhé přepracované vydání. Vysokoškolská učebnica pre Fakultu verejnej správy UPJŠ v Košiciach. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, s. 524-537. ISBN 978-80-8152-371-7 (e-publikácia).

KAMRÁDOVÁ, L., ŽÁČKOVÁ, J. Motivační kritéria dobrovolnictví na Opavsku. Media4u Magazine. 2015, roč. 12, č. 3, s. 7-12. ISSN 1214-9187. (50%)

KAMRÁDOVÁ, L., ŽÁČKOVÁ J. Možnosti partnerství CSR a KP při rozvoji regionu. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2014. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014, s. 1024-1028. ISBN 978-80-7509-139-0.(50%)

KAMRÁDOVÁ, L. Společenská odpovědnost organizace. In: Gabriela Kravčáková a kol. Organizačné správanie. Vysokoškolská cvičebnica pre Fakultu verejnej správy UPJŠ v Košiciach. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014, s. 169-170. ISBN 978-80-8152-214-7 (e-publikácia).