Název projektu: Podpora mezinárodní mobility výzkumných pracovníků
Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008521
Hlavní řešitel: Centrum řízení projektů
Doba řešení: 2018 – 2020

 

Stručný popis projektu

Projekt je zaměřen na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu na Slezské univerzitě v Opavě. Hlavním cílem projektu je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků a rozvoj výzkumného potenciálu Slezské univerzity v Opavě posílením lidských zdrojů. Projekt se zaměřuje na výjezdy výzkumných pracovníků Slezské univerzity v Opavě na zahraniční vědecké instituce a rovněž na příjezdy výzkumných pracovníků ze zahraničních institucí na Slezskou univerzitu v Opavě.

 

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků a rozvoj výzkumného potenciálu Slezské univerzity v Opavě posílením lidských zdrojů. Projekt se primárně zaměřuje na výjezdy výzkumných pracovníků Slezské univerzity v Opavě na zahraniční vědecké instituce a rovněž na příjezdy výzkumných pracovníků ze zahraničních institucí na Slezskou univerzitu v Opavě.

 

Výsledky projektu

V rámci projektu budou realizovány pracovní pobyty výzkumných pracovníků. Přínosem těchto aktivit bude přenos zahraničních zkušeností na Slezskou univerzitu v Opavě pomocí zapojení kvalitních výzkumných pracovníků ze zahraničí. Dále dojde k posílení internacionalizace výzkumných směrů prováděných na více pracovištích Slezské univerzity v Opavě.

Rovněž budou v rámci projektu realizovány zahraniční pracovní pobyty výzkumných pracovníků Slezské univerzity v Opavě na prestižních zahraničních vědeckých institucích. Přínosem této sady aktivit bude podpora profesního rozvoje mladých výzkumných pracovníků prostřednictvím získání nových zkušeností a praxe v zahraničí, čímž dojde k posílení výzkumu prováděného na Slezské univerzitě v Opavě.

Hlavní výsledky spolupráce budou v závislosti na oborových zvyklostech zveřejněny v rámci publikací v mezinárodních impaktových časopisech, zdrojů evidovaných renomovanými databázemi a konferenčních příspěvků. Dále budou realizovány předepsané semináře, workshopy a konference.

 

Výsledky VŘ - junior

Výsledky VŘ - senior