doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.

Prorektor pro strategii a komunikace

Nový obrázek
Je absolventem oboru Národohospodářství na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (1994), kde po absolutoriu až do roku 1997 odborně působil. Poté přešel na Katedru ekonomie Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, součásti Slezské univerzity v Opavě. V roce 2000 získal titul doktora a v roce 2008 byl jmenován docentem pro obor Ekonomie.

Vedle vědecké a pedagogické práce na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné (přednáší mikroekonomii, ekonomickou teorii, analýzu pro ekonomy a makroekonomickou analýzu) byl v září 2011 pověřen vedením katedry a od března 2012 se stal jejím řádným vedoucím. Katedru vedl i poté, co byl v únoru 2013 zvolen děkanem Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Na počátku února 2015 ho prezident republiky jmenoval rektorem Slezské univerzity v Opavě, na podzim 2018 byl opětovně zvolen jako kandidát na tuto funkci a k 1. březnu 2019 jmenován do svého druhého období na postu nejvyššího statutárního zástupce Slezské univerzity v Opavě. 3. června 2021 byl zvolen místopředsedou České konference rektorů, s funkčním obdobím od 1. srpna 2021. Po ukončení druhého volebního období v roli rektora Slezské univerzity v Opavě je od 1. 3. 2023 pověřen funkcí prorektora pro strategii a komunikaci.

Profesně se zaměřuje na oblast makroekonomických analýz, národního účetnictví a komparativní ekonomie. Je autorem nebo spoluautorem řady vědeckých studií, monografií, článků a učebních textů publikovaných jak v České republice, tak v zahraničí. Podílel se rovněž na řešení několika výzkumných projektů a grantů. Vedle své akademické práce působí ve společenských a správních organizacích.