Podmínky antigenního testování studentů na SARS-CoV-2 v prostorách Slezské univerzity


Pro koho je antigenní testování určeno?

Provádění preventivních testů v prostorách univerzity bude zajištěno pro studenty:

  • kteří splňují podmínky pro osobní účast na vzdělávání podle Čl. 4. Rozhodnutí rektora č. 16/2021 a dle usnesení vlády ČR a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, viz aktualita. Provádění preventivních testů je od 24. 5. 2021 zajištěno v Opavě v budově Fakulty veřejných politik v Opavě, Bezručovo náměstí 14, učebna C-308 každé pondělí od 9:00 do 12:00 a to poskytovatelem zdravotních služeb.


Kdy a kde se testování bude provádět?


Opavaposkytovatel zdravotních služeb

každé pondělí od 9:00 do 12:00 v budově FVP, Bezručovo náměstí 14, učebna C-308

Studenti jsou povinni si předem zarezervovat termín testování na https://outlook.office365.com/owa/calendar/tcop@office.slu.cz/bookings/.

Organizace testování je plně v řízení jednotlivých součástí SU.

V případě studentů, kteří se nemohou dostavit na testování ve výše uvedeném termínu nebo nejsou účastni veřejného zdravotního pojištění v ČR, může být preventivní test proveden formou samotestování (bez nároku na úhradu z veřejného zdravotního pojištění). Konkrétní podmínky a organizaci samotestování stanoví vedoucí jednotlivých součástí.


Frekvence preventivního testování

Frekvence preventivního testování je jedenkrát za 7 dní – první test se provede první den osobní přítomnosti studenta na vzdělávání. Preventivní test se vždy provádí před zahájením vzdělávání. Nebude-li student přítomen v den termínu testování, testování se u něj provede v den jeho příchodu. Student, který je ubytován v ubytovacím zařízení univerzity, je povinen podrobit se testu při příchodu do ubytovacího zařízení, pokud je v něm osobně přítomen dříve než na vzdělávání na univerzitě.


Jaké jsou povinnosti studentů?

  • dodržovat podmínky pro osobní přítomnost na vzdělávání dané platnými mimořádnými opatřeními a rozhodnutím rektora Slezské univerzity,
  • před zahájením osobní přítomnosti na vzdělávání na vysoké škole, tj. před zahájením výuky, zkoušky nebo ubytování na kolejích, vložit informace o splnění podmínek (tj. výsledek testu, sms od poskytovatele zdravotních služeb o pozitivním nebo negativním testu nebo scan certifikátu Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování) do IS SU na stránce https://is.slu.cz/auth/koronavirus a na vyžádání oprávněného zaměstnance univerzity (vyučující nebo zkoušející nebo jimi pověřené osoby nebo zaměstnanec správy kolejí) umožnit k nahlédnutí aktuální stav v aplikaci nebo konkrétní vložený dokument nebo obraz,
  • v případě, že výsledek testu provedeného v prostorách univerzity je pozitivní, bezodkladně opustit prostory univerzity, a pokud je to možné, i prostory kolejí, telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2,
  • informovat příslušné studijní oddělení v případě, že výsledek testu nebo konfirmačního RT-PCR testu byl pozitivní.


Generování COVID pasu SU - nová funkce informačního systému SU

Vývojový tým informačního systému (IS) Slezské univerzity přidal novou funkci v podobě generování COVID pasu ve formě QR kódu, který tak uživatelům IS nabízí rychlejší prokázání negativního výsledku antigenního laického samotestu, antigenního zdravotnického testu nebo PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Tuto možnost najdete na hlavní stránce informačního panelu IS Slezské univerzity pod dlaždicí „Koronavirus“, kde v okně Evidence záznamů vložíte aktuální záznam o provedeném testu, s datem jeho provedení a nahrajete průkazný soubor s výsledkem testu v podobě dokumentu nebo fotografie.

Tato možnost přístupu na výsledek testu, díky vygenerování osobního unikátního QR kódu, urychluje studentům celý proces prokázání výsledku testu.

Upozorňujeme studenty, že je jejich povinností před zahájením osobní přítomnosti na vzdělávání na vysoké škole, tj. před zahájením výuky, zkoušky nebo ubytování na kolejích, vložit informace o splnění podmínek (tj. výsledek testu, sms od poskytovatele zdravotních služeb o pozitivním nebo negativním testu nebo scan certifikátu Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování) do informačního systému Slezské univerzity.

Věříme, že s touto funkcí budete spokojeni a budete ji využívat.