• Martin Kůs
 • veda
 • 20.01.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

Posluchači historie budou Slezskou univerzitu reprezentovat na konferenci v Praze

OPAVA - Ve středu 15. ledna proběhlo na půdě univerzitní budovy Masarykova třída 37 v Opavě školní kolo Celostátní studentské vědecké konference - Historie 2020, kterého se účastnili studenti oborů přednášených na Ústavu historických věd. Ti nejlepší vyjedou do Prahy Slezskou univerzitu reprezentovat dál.
 • Martin Kůs
 • veda
 • 15.01.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

Školní kolo historické konference a ustavující schůze Historického klubu

Historická klub studentů Slezské univerzity si Vás dovoluje tímto pozvat na školní kolo historické konference a ustavující schůzi klubu, které se budou konat ve středu 15. ledna v 13 hodin v učebně M6 univerzitní budovy na Masarykově třídě 37.
 • Martin Kůs
 • veda
 • 18.12.2019
 • Slezská univerzita v Opavě

Nová Kniha je poctou profesoru Dušanu Uhlířovi

Slezská univerzita v Opavě a nakladatelství Togga v Praze vydávají v těchto dnech novou knihu „Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře“.
 • Petr Korviny
 • veda
 • 04.12.2018
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Staženo dne 31.03.2019

Vyhlášení Studentské grantové soutěže na rok 2019

xxxxxxxxxx
 • Petra Skoumalová
 • veda
 • 30.10.2018
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Staženo dne 11.11.2018

Týden vědy a techniky AV ČR 2018

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy...

Ročník 2018 se zaměří na století vědy...

Festival je určen jak žákům základních a studentům středních škol, tak široké veřejnosti...

Plánováno je více než 500 akcí po celé republice. Vstup na všechny akce je zdarma, na většinu z nich je však potřeba rezervovat si místo...

 • Petra Skoumalová
 • veda
 • 30.10.2018
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Staženo dne 30.11.2018

Závěrečné zprávy projektů Interní grantové soutěže za rok 2018

 • Roman Foltyn
 • veda
 • 29.10.2018
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Staženo dne 31.10.2018

vvvvv

vvvv
 • Petra Skoumalová
 • veda
 • 03.10.2018
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Staženo dne 30.11.2018

Vyhlášení Interní grantové soutěže na rok 2019

Rozhodnutím rektora č. 16/2018 byla vyhlášena Interní grantová soutěž na Slezské univerzitě v Opavě na rok 2019.
Žádosti o interní granty zasílejte na oddělení pro vědu a zahraniční styky rektorátu ve 3 vyhotoveních a zároveň v elektronické verzi nejpozději do pátku 9. 11. 2018 do 12 hod.

 • Petra Skoumalová
 • veda
 • 14.09.2018
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Staženo dne 18.10.2018

2. veřejná soutěž Zéta

Technologická agentura ČR (TAČR) vyhlásila 2. veřejnou soutěž pro Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA.

Cíle programu ZÉTA jsou:

 • zapojení studentek/studentů a mladých výzkumných pracovnic/pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi, zvýšení zájmu studentů a mladých výzkumných pracovníků o projekty s konkrétním praktickým dopadem a podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru;
 • podpora vyrovnávání příležitostí mladých výzkumných pracovníků – žen a mužů - při řešení projektů aplikovaného výzkumu financovaných tímto programem.

Základní informace k návrhům projektu:

1.    Termín zahájení řešení projektu – 1. 3. – 1. 6. 2019.

2.    Termín ukončení řešení projektu – nejpozději 31. 5. 2021.

3.    Doba řešení projektu – minimálně 12 měsíců, maximálně 24 měsíců.

4.    Maximální částka podpory na jeden projekt činí 10 mil Kč.

5.    Maximální míra podpory projektu – 85 % celkových uznaných nákladů.

6.    Minimální spoluúčast součásti na celkových uznaných nákladech – 15 % celkových uznaných nákladů! Prostředky na spoluúčast musí být hrazeny z NEVEŘEJNÝCH ZDROJŮ!

7.    Nepřímé náklady (režie) vykazované metodou „flat rate“ mohou tvořit max. 30 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce.

8.    Návrh projektu se předkládá v českém jazyce a musí být úplný a obsahovat veškeré náležitosti.

9.    Návrh projektu ani jeho obsah nebo část v minulosti nebyl a ani v současné době nesmí být řešen v rámci jiného projektu.

10.Uchazeč si musí vybrat jeden hlavní a žádný až dva vedlejší cíle Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

11.Uchazeč si musí vybrat jeden hlavní a dva vedlejší obory CEP a FORD.

12.Řešitelský tým musí být minimálně 4-členný a musí být složen alespoň ze 3 studentů/mladých vědeckých pracovníků a 1 mentora. Součástí řešitelského týmu mohou dále být studenti VŠ (v odůvodněných případech i žáci programů středního vzdělávání) a mladí výzkumní pracovníci ve věku 35 let včetně.

13. Aplikační garant (AG) – je organizace (PO nebo podnikající FO), která má zájem na uplatnění a využití plánovaných výstupů projektu. Jeho hlavní rolí je přispět k tomu, aby výsledek projektu byl uplatnitelný a následně uplatněný a využitý v praxi. AG může být interní nebo externí. Externí AG musí dodat povinnou přílohu , ve které objasní způsob, jak bude roli AG naplňovat – např. Letter of Intent, smlouva o využití výsledků, smlouva o smlouvě budoucí.

Způsob podávání návrhů projektů:

1.    Návrhy projektů se podávají výhradně elektronicky prostřednictvím informačního systému ISTA nejpozději do 25. 10. 2018 do 16:30 hod.

2.    Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA se odesílá datovou schránkou do 25. 10.  2018 do 23:59:59 hod. – zajišťuje rektorátní oddělení pro vědu a zahraniční styky.

3.    Doklady k prokázání způsobilosti  se odesílá datovou schránkou do 25. 10. 2018 do 23:59:59 hod. – zajišťuje rektorátní oddělení pro vědu a zahraniční styky. POZOR – jakékoliv zpoždění i v řádech sekund bude považováno za pozdní dodání návrhu projektu!

Vzhledem k výše uvedenému prosím o dodání návrhů projektů a řádně vyplněného formuláře „žádost o podpis projektové žádosti“  podepsaného vedoucím a tajemníkem součásti na rektorátní oddělení pro vědu a zahraniční styky nejpozději do čtvrtku 18. 10. 2018, tak abychom zde měli dostatek času na zajištění dokladů k prokázání způsobilosti. Po schválení návrhu projektu jej budou moci navrhovatelé finalizovat a zaslat do systému ISTA. Oba dokumenty zasílejte standardně spisovou službou, návrhy projektů netřeba tisknout – stačí dodat elektronicky.

Neprodleně po odeslání návrhu projektu do ISTA prosím zašlete tento návrh spolu s formulářem „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA na mail petra.skoumalova@slu.cz

Podrobné informace včetně zadávací dokumentace a dalších příloh najdete na https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/1431-vyhlaseni-2-verejne-souteze-programu-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-zeta.html


·

 • Petra Skoumalová
 • veda
 • 20.08.2018
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Staženo dne 15.09.2018

2. veřejná soutěž podprogramu INTER-TRANSFER (LTT19)

MŠMT vyhlásilo druhou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-TRANSFER (LTT19) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Cílem podprogramu je podpora účasti českých vědeckých pracovníků na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje, a to

 • prostřednictvím podpory jejich zapojení do špičkových mezinárodních výzkumných týmů lokalizovaných ve výzkumných centrech
 •   a/nebo projektech mezinárodních organizací nebo vládních institucí v zahraničí v případě, kdy je v nich umožněno přímé členství uchazeče,
 • nebo v případě, kdy účast na aktivitách organizace mezinárodního nebo vládního charakteru v zahraničí není umožněna již existujícím členstvím České republiky v klubu členských zemí a poplatky zaplacenými státem v souvislosti s tímto členstvím.

Návrhy projektů zasílejte prosím na rektorátní oddělení pro vědu a zahraniční styky pomocí spisové služby a to jak fyzicky v tištěné podobě, tak elektronicky v editovatelné podobě (formát docx., xls.) nejpozději do pátku 7. 9. 2018.

Samozřejmou součástí návrhu projektu je formulář „žádost o podpis projektové žádosti“ podepsaný vedoucím a tajemníkem součásti.

Podrobné informace včetně zadávací dokumentace a formulářů najdete na http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence-8