AKTUALIZOVÁNO! Pomáháme pomáhat

  • Daniel Martínek
  • 20.05.2020
Vážení studenti, využijte stipendijní program rektora SU na podporu humanitárních aktivit. Vážíme si všech vašich dobrovolných činností a aktivit spojených nejen s bojem proti nemoci Covid-19. Rádi bychom vás tak upozornili na Stipendijní program rektora na podporu humanitárních aktivit studentů realizovaných v příslušeném akademickém roce. Žádost o stipendium v rámci tohoto programu lze podat na dobrovolnické aktivity, které nejsou honorovány. Nelze tak žádat v případě, pokud student vykonává nařízené pracovní povinnosti.
Mimořádné stipendium náleží studentovi, který se v příslušném akademickém roce zapojil do celospolečensky významných humanitárních aktivit založených na principu dobrovolnosti a vykonávaných prostřednictvím humanitárních organizací, či charitativních organizací, které jsou zaměřeny na pomoc, právní a sociální služby, poradenství, resp. další vhodné aktivity, směrem k osobám v tíživé životní situaci tam, kde student sám, bez nároku na odměnu, dobrovolně a na svou odpovědnost realizuje tyto aktivity. O výši stipendia rozhodne prorektorka pro studijní a sociální záležitosti na základě vlastního posouzení nebo pro projednání na poradě vedení SU s ohledem na účelně vynaložené náklady v souvislosti s plněním aktivit podporovaných tímto programem.

Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím Informačního systému Slezské univerzity (IS SU) přes tuto cestu: Úřadovna > Podat žádost > Podání nové žádosti za moji osobu > Rektorát > Oddělení pro studijní a sociální záležitosti > Rek OSSZ: Žádost o stipendium za humanitární aktivity - stipendijní program rektora

Kontaktní osobou v této věci za Oddělení pro studijní a sociální záležitosti SU je paní Jolana Ducháčková, e-mail: Jolana.duchackova@slu.cz, tel. 553 684 814.

S ohledem na ukončení nouzového stavu byl stanoven konec sběru žádostí o humanitární stipendium v souvislosti s dobrovolnými činnostmi a aktivitami spojenými nejen s bojem proti nemoci Covid-19, a to na pondělí 25. května 2020.


Plný text Rozhodnutí rektora č. 19/2018 k vyhlášení Stipendijního programu rektora na podporu humanitárních aktivit studentů najdete zde.

Formulář žádosti, jejíž odkaz je možné stáhnout i v průběhu podávání žádosti v IS SU, najdete zde.