Preventivní testování zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2

 • Radim Šlezingr
 • 13.04.2021
Rektor Slezské univerzity vydal rozhodnutí č. 10/2021, kterým nařizuje preventivní testování zaměstnanců na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2.

Editor: Daniel Martínek

Podmínky antigenního testování SARS-CoV-2 v prostorách Slezské univerzity

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví zakazuje rektor Slezské univerzity v Opavě (dále SU) svým rozhodnutím č. 10/2021 všem zaměstnancům SU s platností od 15. března 2021 v Karviné a od 17. března 2021 v Opavě osobní přístup na pracoviště SU bez toho, že by zaměstnanec doložil splnění podmínek stanovených mimořádným opatřením uvedených níže.

Pro koho je antigenní testování určeno?

Antigenní testování je určeno pro zaměstnance SU, příp. osoby pracující pro SU na DPČ nebo DPP, a interní doktorandy Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, pokud je jejich osobní přítomnost na pracovišti nezbytná.

Co je třeba pro získání testu udělat?

1. Na antigenní testování si musí určené osoby povinně zajistit rezervaci dle podmínek uvedených dále, a to v Opavě prostřednictvím MSBookings v rezervačním kalendáři Covid19 centrum – Opava a v Karviné vyplněním formuláře v Office 365, jehož odkaz obdrží každý týden ve čtvrtek hromadným emailem. Testovat se lze, pro případ že SU hradí náklady na testování, max. 4x za měsíc.

2. Zaměstnanci s místem výkonu práce v Opavě dále vyplní formulář Potvrzení o absolvování testu (link níže) a zašlou ho nejpozději den předem (před termínem své rezervace) do 13 hodin e-mailem na adresu: patricie.nesporova@fvp.slu.cz.

O uložení práce vyžadující osobní přístup zaměstnance na pracovišti v Opavě rozhoduje jeho přímý nadřízený. Pokud zaměstnanci byla nadřízeným uložena práce vyžadující osobní přístup na pracoviště, má nadřízený povinnost zajistit nahlášení zaměstnance odpovědným osobám součástí (tajemníci, ředitelé ústavů, kvestorka) tak, aby mohl být splněn první bod níže článku „Jak testování bude probíhat v Opavě?

Kde se testování bude provádět?

Preventivní testy se budou provádět zaměstnancům univerzity a určeným osobám s místem výkonu práce:

OpavaV budově FVP, Bezručovo náměstí 14, učebna C-308, a to formou asistovaného samotestování, v úterý a ve středu od 8 do 11 hod.
KarvináV budově OPF, Univerzitní nám. 1934/3, učebna A111, a to každé pondělí od 11 do 12 hod. prostřednictvím smluvního poskytovatele zdravotních služeb – Lázně Darkov, a.s.

Jak testování bude probíhat?

V Opavě:

 • odpovědné osoby součástí (tajemníci, ředitelé ústavů, kvestorka) zašlou vždy v pondělí do 16 hodin mailem na adresu: patricie.nesporova@fvp.slu.cz jmenný seznam vybraných zaměstnanců, jimž v následujícím období uložili práci vyžadující osobní přístup na pracoviště a mají povinnost absolvovat test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 v prostorách zaměstnavatele,
 • vybraní zaměstnanci dle předchozího bodu si na příslušný den a hodinu vytvoří v rezervačním kalendáři rezervaci, vyplní formulář Potvrzení o absolvování testu na průkaz přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 (dále jen „Potvrzení“) a zašlou ho nejpozději den předem do 13 hodin e-mailem na adresu: patricie.nesporova@fvp.slu.cz,
 • v rezervovaný čas se zaměstnanec dostaví do učebny C-308, přičemž dokud nebude mít negativní výsledek testu, smí se v prostorách FVP pohybovat pouze ve vyhrazených prostorech a musí důsledně dodržovat všechna preventivní protiepidemická opatření,
 • zdravotník (odborný personál FVP) všem přítomným zaměstnancům postupně odebere vzorek ze slin nebo výtěrem z nosu nebo nosohltanu provede screening na testovací destičce,
 • zaměstnanec počká v testovací místnosti na výsledek testu (10-15 min.),
 • zdravotník zapíše údaje o zaměstnanci a výsledku testu do evidence a výsledek testu doplní do Potvrzení, které podepíše a předá zaměstnanci,
 • potvrzení je platné max. 7 dní ode dne vydání, pokud ovšem v této době nebude mít zaměstnanec jiný test s pozitivním výsledkem – tím se platnost Potvrzení ruší.

V Karviné:

 • zaměstnanci SU se předem registrují na testování vyplněním formuláře v Office 365 (po přihlášení přes CRO), přičemž platný odkaz na vyplnění registrace pro další kolo testování obdrží každý týden ve čtvrtek hromadným emailem; registrace se uzavírá v den testování v 8 hodin,
 • sekretariát tajemnice připraví seznam zaměstnanců přihlášených na testování, určí jejich pořadí a čas příchodu k testování; tento seznam bude rozeslán všem registrovaným emailem do 9 hodin v den testování,
 • ve stanovený čas se zaměstnanec dostaví do učebny A 111, přičemž dokud nebude mít negativní výsledek testu, smí se pohybovat pouze ve vyhrazených prostorech a musí důsledně dodržovat všechna preventivní protiepidemická opatření,
 • zdravotník smluvního zařízení mu odebere vzorek ze slin nebo výtěrem z nosu nebo nosohltanu a provede screening na testovací destičce,
 • zaměstnanec počká před testovací místností na výsledek testu (cca 5 min.),
 • zdravotník vydá zaměstnanci Potvrzení o absolvování testu na průkaz přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 (dále jen „Potvrzení“) s výsledkem testu,
 • potvrzení je platné max. 7 dní ode dne vydání, pokud ovšem v této době nebude mít zaměstnanec jiný test s pozitivním výsledkem – tím se platnost Potvrzení ruší.

V zájmu urychlení a průkaznosti procesu antigenního testování prosíme účastníky, aby 30 minut před samotným testem dle rezervačního systému nepili, nejedli, nekouřili a nečistili si zuby. Testy, které jsou aktuálně k dispozici fungují na principu odebrání vzorku ze slin testovaného pro detekci antigenu COVID-19.

Kdy je možný vstup na pracoviště bez provedeného antigenního testu?

Vstup na pracoviště lze umožnit zaměstnanci bez provedení antigenního testování hrazené SU také, pokud zaměstnanec:

 • v posledních 7 dnech podstoupil PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, a od prvního pozitivního PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
 • byl očkován proti onemocnění COVID-19 a uplynulo nejméně 14 dnů od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu.

Pak pro výše uvedené případy zaměstnanec předloží potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotních služeb (potvrzení o výsledku testu lze doložit formou sms zaslané zdravotním zařízením) v Opavě příslušnému pracovišti svojí součásti (sekretariát tajemníka, ředitele ústavu, kvestora) a v Karviné na sekretariát tajemnice OPF, a následně mu bude vystaveno Potvrzení o splnění podmínek pro osobní přítomnost na pracovišti s odpovídající dobou platnosti.

 

Dále po celou dobu platnosti rozhodnutí rektora SU č. 10/2021 a antigenního testování platí, že:

 • Při vstupu do kterékoliv budovy univerzity nebo na místo, kde bude vykonávat práci v souvislosti s pracovním poměrem na univerzitě (mimo práce z domu), zaměstnanec nesmí mít žádné známky onemocnění COVID-19 a je povinen předložit aktuální platné Potvrzení,
 • Pokud zaměstnanec jeví známky onemocnění COVID-19, je nadřízený nebo vedoucí součásti, který je oprávněn rozhodovat v pracovněprávních věcech, oprávněn jeho osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele zakázat do doby, než bude možnost onemocnění COVID-19 vyloučena doložením negativního výsledku kontrolního testu.