Profesor Martin Černohorský oslavil své 95. narozeniny a zve na přednášku

  • Martin Kůs
  • 18.09.2018

BRNO, OPAVA - 31. srpna 2018 oslavil v Brně významné jubileum 95. let života prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., velký podpůrce vzniku Slezské univerzity v Opavě a její první rektor v letech 1992 - 1998.
U této příležitosti pořádá Matematický ústav v Opavě Slavnostní kolokviální seminář Úspěch historie a lingvistiky při rehabilitaci Newtona a jeho prvního axiomu pohybu považovaného po bezmála celá tři století až dosud nesprávně za pouhý zvláštní případ druhého axiomu.
Jeho námětem bude historická, lingvistická a matematicko-fyzikální tematika s důrazem na přesah matematiky a fyziky do jiných oborů a kooperaci s nimi.
Jubilant se slova ujme ve středu 26. září 2018 od 12 hodin v Aule Slezské univerzity v Opavě (budova Na Rybníčku 626/1).

prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.
narozen 31. srpna 1923 v Brně

Český fyzik a vysokoškolský pedagog působící na Masarykově univerzitě v Brně, se kterou je od roku 1948 spojena velká část jeho profesního života. V roce 1991 byl jmenován profesorem, v roce 1999 emeritním profesorem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Vedle pedagogické činnosti se aktivně věnuje organizaci vědeckých i společenských aktivit. V roce 1993 byl zvolen prvním kancléřem České konference rektorů. Je rovněž předsedou Odborné skupiny Organizace výzkumu České fyzikální společnosti. Kromě řady ocenění za vědeckou práci je nositelem Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky II. stupně za průkopnické dílo ve vysokoškolské pedagogice (1992). Slezská univerzity v Opavě mu za osobní přínos ke vzniku a rozvoji univerzity udělila Zlatou medaili Slezské univerzity (1998) a medaili Silesia docta et culta (2013).

Z pohledu Slezské univerzity v Opavě se prof. Martin Černohorský jeví jako velký podpůrce a propagátor myšlenky jejího vzniku jak na půdě Masarykovy univerzity v Brně, tak v prostředí polistopadového českého vysokého školství. V období, kdy zastával post rektora, se pak zasloužil mimo jiné o: 

•    schválení Statutu Slezské univerzity v Opavě
•    vznik Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě
•    podepsání první rámcové dohody o spolupráci se zahraniční vysokou školou
•    zisk  akreditace pro doktorská studia a právo konat habilitační a profesorská řízení (nejprve pro matematické obory)
•    zapojení do programu SOCRATES – ERASMUS zajišťující studentské i učitelské mobility
•    první kurz Univerzity třetího věku
•    vznik Komise pro rozvoj Slezské univerzity
•    první slavnostní promoce absolventů Slezské univerzity v Opavě
•    získání slavnostních fanfár
•    vznik Novin Slezské univerzity
•    získání vlastních insignií a talárů
•    nabytí několika objektů (Masarykova třída 37, Hradecká ulice 17, Hauerova ulice 4, Vávrovická ulice 44, Komárovská ulice 25; v Karviné pak areál Na Vyhlídce) pro výukové a správní potřeby
•    dokončení rekonstrukce budovy na Masarykově třídě 37 v Opavě