AKTUÁLNĚ! Rektor vyhlásil opatření proti šíření koronaviru

 • Daniel Martínek
 • 26.03.2020
Na základě trvání nepříznivé epidemiologické situace při šíření koronaviru, předchozího rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a opatření přijatých Ministerstvem zdravotnictví ČR rektor Slezské univerzity v Opavě doc. Pavel Tuleja rozhodl, že od 11. března až do odvolání ruší přímou výuku v denní a kombinované formě studia.

Vykonávání odborných praxí se bude řídit podmínkami domluvenými s poskytovatelem praxe nebo podle rozhodnutí daného vedoucím součásti.

            Rektor Slezské univerzity v Opavě doporučuje vedoucím součástí, aby po dobu zrušení přímé výuky

 • stanovili podmínky, formy a možnosti zajištění studia vhodnou distanční formou tak, aby zrušení výuky nemělo vliv na průběh akademického roku,
 • umožnili akademickým pracovníkům vykonávat práci související s přímou výukou na místě, které si sami určí, a stanovili její způsob a formu,
 • vědeckým a pedagogickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům na jejich žádost, a pokud to je možné vzhledem k podmínkám jejich práce, umožnili výkon práce mimo sjednané místo výkonu práce (tj. např. z domu) v případě, že jejich zdravotní stav může zvyšovat riziko šíření nákazy, nebo u nich vznikne potřeba zajištění jiných komplikací vyvolaných mimořádnými opatřeními (např. hlídání dětí v době uzavření základních škol),
 • nevysílali zaměstnance a studenty na zahraniční pracovní cesty, studijní cesty či výměnné pobyty, zejména pak do vyhlášených rizikových oblastí, a nepřijímali návštěvy ze zahraničních škol a institucí,
 • stanovili odpovídající režim provozu kolejí a menz.

  Rovněž upozorňuje všechny zaměstnance na jejich povinnost

 • seznamovat se s aktuálními pokyny a doporučeními Ministerstva zdravotnictví a orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • informovat zaměstnavatele o tom, že se vrátili z oblasti zasažené koronavirem.

V souvislosti s vývojem epidemiologické situace rektor dále rozhodne o případném prodloužení výše uvedených opatření nebo jejich úpravě.

Toto rozhodnutí nabývá platnosti dnem vydání a účinnosti 11. března 2020.