Představujeme novou prorektorku pro studijní a sociální záležitosti!

  • Lenka Kendeová
  • 26.03.2023
Od začátku března má naše univerzita také novou prorektorku pro studijní a sociální záležitosti. Jak vnímá ona svoji funkci, a jakých cílů by chtěla dosáhnout? Odpovědi nejen na tyto otázky si můžete přečíst v rozhovoru. Seznamte se s doc. PhDr. Michaelou Weiss, Ph.D.

Co pro vás znamená Slezská univerzita a jak přistupujete ke své nové funkci?

Slezská univerzita je pro mě profesním domovem. Pocházím z Vysočiny a studovala jsem na Univerzitě Palackého v Olomouci. V roce 2006 jsem se přestěhovala do Ostravy a nastoupila jako odborný asistent na Ústav cizích jazyků na Filozoficko-přírodovědecké fakultě. Zde se mi splnil sen vyučovat literaturu a zároveň jsem dostala prostor spoluvytvářet náplň kurzů i podobu studijních programů, což na jiných školách rozhodně není samozřejmé. Potkala jsem zde spoustu inspirativních lidí a skutečných přátel. Jako členka a později místopředsedkyně Akademického senátu jsem získala jedinečnou příležitost spolupracovat se zástupci všech součástí Slezské univerzity a vést dialog o směřování univerzity jako celku. Funkce prorektorky chápu jako možnost tento dialog prohloubit a zároveň spoluvytvářet inspirativní prostor pro ostatní.

 

Co je podle vás hlavní rolí prorektorky pro studijní a sociální záležitosti a jejího týmu? 

Tato pozice zahrnuje péči a koordinaci vzdělávání napříč univerzitou. Nejedná se tak pouze o studijní programy, ale také o kurzy pro středoškolské studenty, univerzitu třetího věku nebo jazykové či jiné kurzy pro zaměstnance. Kromě vytváření koncepcí a metodických materiálů se jedná také o nastavení a hodnocení kvality pedagogické činnosti. Právě kvalita výuky, aktuálnost nabízených studijních programů a přístup pedagogů se významně podílí na dobrém jménu každé školy. S tím úzce souvisí i zajišťování rovného přístupu ke vzdělávání. Naše Poradenské centrum slouží jako kontaktní místo pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami, nabízí ale také pomoc i podporu při řešení osobních a studijních či profesních problémů stávajícím studentům, absolventům i pedagogům.  Hlavním úkolem prorektorky je naslouchat rozmanitým potřebám jednotlivých součástí i studentů a společně hledat a rozvíjet cesty, jak proces vzdělávání nastavit, tak, aby se všichni mohli soustředit na to skutečně důležité.

 

Kterým směrem chcete svoji oblast rozvíjet a směřovat?

Mezi hlavní pilíře vzdělanosti – bez ohledu na rozmanitost vědních oborů – patří schopnost samostatného, kritického myšlení. Univerzita by neměla poskytovat jen přehled informací, ale být místem, které studenty připraví na budoucí povolání z profesního i lidského hlediska. Zájem studentů o dění na univerzitě i mimo ni a jejich uplatnitelnost však do značné míry závisí i na aktuálnosti a relevanci studijních programů a v neposlední řadě na metodách výuky. Jako prioritní tak vnímám oblast, které dosud nebylo věnováno dostatek pozornosti, a to je vzdělávání a osobní rozvoj akademických pracovníků. Již v tomto semestru plánujeme otevřít centrum, které bude nabízet kurzy, workshopy a poradenství v oblasti metodiky a didaktiky. Učení se však neomezuje jen na učebny a akademické pracovníky, proto bude centrum otevřené všem zaměstnancům univerzity a bude zahrnovat i materiály a kurzy z oblastí cizích jazyků, digitálních dovedností a seberozvoje. Klíčovým slovem ve vzdělávání se stává flexibilita. S tou se pojí nejen zavedení tzv. mikro-certifikátů, ale také rozšíření nabídky cizojazyčných kurzů a zavádění tandemové výuky s partnerskými univerzitami.

 

V čem spočívá vaše představa úspěchu a naplnění vaší vize?

Vnímám univerzitu jako symfonický orchestr, kde každý má svou nezastupitelnou roli. Přestože nástroje i noty jsou různé, výsledkem je harmonická melodie. Jsme jedna univerzita, která díky dialogu a respektu spoluvytváří prostředí, kde se lidé i studenti cítí bezpečně a mohou se vzájemně učit a inspirovat. Chci také, aby všichni zaměstnanci věděli, že jejich práce je důležitá, proč je důležitá a jak souzní s vizí univerzity i jejich životním postojem.

 

Jakým způsobem se bude podílet prorektorka pro studijní a sociální záležitosti na naplňování cílů nového rektora?

Cíle nového rektora nevnímám jako samostatný program jednoho člověka, ale jako vyjádření sdílené vize celého týmu vedení univerzity. A rozvoj v oblasti vzdělávání patří k jeho hlavním prioritám. Proto budu podporovat inovace stávajících studijních programů a metod výuky, rozšíření nabídky cizojazyčných a flexibilních forem vzdělávání a jejich provázanost s potřebami regionu.
Nový obrázek

Michaela Weiss vystudovala anglickou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde absolvovala i doktorské studium a habilitační řízení. V roce 2006 začala působit na Ústavu cizích jazyků na Filozoficko-přírodovědecké fakultě. Od března 2022 působila jako místopředsedkyně Akademického senátu Slezské univerzity. Bydlí v Ostravě u svých koček.