Představujeme nového prorektora pro vědu a zahraniční styky!

  • Lenka Kendeová
  • 17.03.2023
Nejen náš nový rektor, ale také jeho nejbližší tým prorektorů, započal k prvnímu březnu své působení ve funkci. Ta je pro některé členy týmu novou zkušeností, někteří tuto pozici zastávali již dříve. Jedním z „nováčků“ je i prorektor pro vědu a zahraniční styky. Jak vnímá svoji funkci, a také například jakému fotbalovému týmu fandí? To vše a mnohem více nám prozradil v krátkém rozhovoru. Seznamte se s prof. Ing. Danielem Stavárkem, Ph.D.

Co pro vás znamená Slezská univerzita a jak přistupujete ke své nové funkci?

Slezská univerzita pro mě představuje neoddělitelnou součást života. Je to už více než 26 let, kdy jsem na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné začal studovat obor Bankovnictví. Od té doby jsem univerzitu neopustil a po absolvování navazujícího magisterského studia začal působit jako akademický pracovník. Zároveň jsem měl možnost podílet se rozvoji fakulty v mnoha pozicích jako vedoucí katedry, předseda akademického senátu, proděkan nebo naposledy 8 let děkan. Za celou dobu jsem potkal celou řadu skvělých lidí, kteří se stali nejen mými kolegy a spolupracovníky, ale také kamarády, což můj osobní vztah k Slezské univerzitě ještě posiluje. Jelikož jsem doposud působil především v Karviné, vnímám pozici prorektora také jako příležitost seznámit se blíže s opavskými součástmi a rektorátem, potkat a spolupracovat s dalšími lidmi různého odborného zaměření, ale společným zájmem rozvíjet a posouvat Slezskou univerzitu kupředu.

 

Co je podle vás hlavní rolí prorektora pro vědu a zahraniční styky a jeho týmu?

Vědeckovýzkumná činnost, stejně jako oblast mezinárodní spolupráce a internacionalizace, patří mezi priority univerzity i jejích jednotlivých součástí. I přes různorodost oborů pěstovaných na jednotlivých součástech jsem přesvědčen, že v mnohém všichni řešíme podobné problémy. Úkolem prorektora pro vědu a zahraniční styky a jeho týmu by tak mělo být v prvé řadě umožnit sdílení zkušeností, lepší vzájemné poznání či společnou diskuzi zodpovědných lidí z jednotlivých součástí. Nalezený konsensus by měl prorektor následně promítat do strategických rozvojových priorit univerzity a hledat cesty pro jejich dosažení včetně nezbytného finančního zabezpečení. Kromě toho existuje celá řada celouniverzitních činností a aktivit v oblasti vědy a mezinárodní spolupráce, do kterých se zapojují všechny nebo více součástí. Úkolem rektorátního oddělení je v tomto ohledu koordinace jednotlivých součástí a poskytování nezbytného poradenství a servisu například při podávání žádostí o výzkumné projekty nebo zajištění mezinárodní spolupráce.

 

Kterým směrem chcete svoji oblast rozvíjet a směřovat?

V oblasti vědy je důležité si uvědomit, že rozmanitost naší univerzity mimo jiné znamená, že ne všechny součásti a obory mají stejný vědecký potenciál. Vedení univerzity proto nemůže direktivně určovat charakter a zaměření vědecké činnosti. Naším úkolem je zajistit, aby na univerzitě existovalo příhodné prostředí a podmínky, které budou stimulovat výzkumné aktivity na jednotlivých součástech a motivovat výzkumné týmy k přípravě a realizaci výzkumných projektů, a to jak v oblasti základního, tak i aplikovaného a smluvního výzkumu. Byl bych velmi rád, kdyby se Slezské univerzitě v konečném důsledku povedlo zvýšit míru úspěšnosti v žádostech o získání externích výzkumných projektů od národních i zahraničních poskytovatelů. Určitou revizi si bez pochyby zaslouží naše Interní grantová soutěž a Studentská grantová soutěž. Rád bych ve spolupráci se součástmi připravil jejich novou podobu tak, aby více reflektovaly částečně odlišné potřeby a priority fakult a ústavů.

V oblasti internacionalizace považuji za důležité rozvíjet aktivity Slezské univerzity v rámci mezinárodní aliance STARS EU (https://starseu.org/), kterou kromě nás tvoří dalších osm univerzit z různých evropských zemí. Na konci června budeme netrpělivě očekávat výsledky výzvy Evropské komise na vznik tzv. Evropských univerzit, do které jsme se s velmi komplexním projektem přihlásili. I kdybychom nebyli úspěšní, aktivity a posilování spolupráce v rámci aliance bude pokračovat dále. Rád bych se proto zaměřil na propagaci aliance na všech součástech Slezské univerzity a budu usilovat o zapojení všech součástí do činnosti aliance. Jednou z důležitých aktivit v této oblasti bude i vznik STARS EU Office na naší univerzitě.   

 

Jakým způsobem se bude podílet prorektor pro vědu a zahraniční styky na naplňování cílů nového rektora?

S vizí nového rektora se plně ztotožňuji a ve své práci budu její naplňování podporovat zejména důrazem na otevřenou komunikaci, podporu dialogu a týmové práce. Budu se snažit, abychom využili maximum příležitostí pro rozvoj vědy a mezinárodní spolupráce při respektování rozmanitosti jednotlivých součástí. Vzhledem k tomu, že se s Tomášem Gongolem známe 20 let a mnohé jsme spolu zažili, principy otevřené komunikace a konstruktivní kritiky rádi používáme i vůči sobě navzájem. To by také k naplnění společné vize mohlo přispět. :)

Nový obrázek

Daniel Stavárek se narodil 18. května 1978 ve Frýdku-Místku. Po absolvování Gymnázia v Ostravě-Hrabůvce vystudoval Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné. Doktorské studium v oboru Finance dokončil v roce 2004 na Ekonomické fakultě VŠB-TUO v Ostravě. Habilitoval se v oboru Finance, bankovnictví a investování na Národohospodářské fakultě Ekonomické univerzity v Bratislavě v roce 2007. Profesorem v oboru Ekonomika a management byl jmenován v roce 2013 po úspěšném řízení na Mendelově univerzitě v Brně. Společně s manželkou Radkou a syny Markem a Matějem žije ve Václavovicích. Ve volném čase se rád věnuje běhu a je zapáleným fanouškem dvou fotbalových týmů - MFK Karviná a Arsenal FC. Jejich úspěchy i neúspěchy rád zapíjí pivem různých typů z malých i velkých pivovarů.