SU má nového profesora

  • Petr Korviny
  • 20.12.2022
V pondělí dne 19. 12. 2022 ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš předal ve Velké aule pražského Karolina jmenovací dekrety 76 novým profesorkám a profesorům. Byl mezi nimi i dlouholetý akademický pracovník Matematického ústavu v Opavě prof. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D., DSc., kterého prezident republiky jmenoval na návrh Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě.

Prof. Sergyeyev působí na našem Matematickém ústavu v Opavě od roku 2000 a zde se také v roce 2005 habilitoval. Podílí se na výuce v bakalářském, magisterském i doktorském studijním programu. V současnosti je garantem navazujícího magisterského studijního programu „Matematika“. Intenzivně se věnuje výchově mladé generace. Pod jeho vedením byly úspěšně obhájeny dvě dizertace, v současné době je školitelem dalších dvou doktorandů. Prof. Sergyeyev je dnes celosvětově jedním z hlavních protagonistů v oblasti analýzy symetrií parciálních diferenciálních rovnic a teorii integrabilních systémů. Specializuje se zejména na strukturální vlastnosti těchto systémů diferenciálních rovnic, jejich zákony zachování, operátory rekurze, Laxovy páry a na související oblasti matematické analýzy, diferenciální geometrie a matematické fyziky. Již jedna z jeho prvních prací o systémech rovnic v evolučním tvaru zaplnila podstatnou mezeru v tehdejší odborné literatuře. Stejně tak nová konstrukce operátorů rekurze daného systému z jeho Laxových párů, publikovaná doc. Sergyeyevem v roce 2017, byla následně aplikována celou řadou autorů na řadu bezdisperzních integrabilních systémů. Rovněž nový postup pro nalezení všech symetrií a zákonů zachování pro daný systém, popsaný společně s dalším spoluautorem, lze využít pro mnoho evolučních rovnic ve dvou nezávisle proměnných. Velkým překvapením v celém oboru pak byl jeho objev nového typu čtyřdimenzionálních integrabilních systémů parciálních diferenciálních rovnic. Práce doc. Sergyeyeva zaznamenávají k dnešnímu dni přes 400 citací dle databáze WoS (bez autocitací) a jeho výsledky vyústily v řadu zvaných mezinárodních konferenčních vystoupení. Absolvoval dlouhodobé zahraniční pobyty v Izraeli (Ben-Gurion University) a Německu (Humboldt-Universität Berlin). Za svou vědeckou práci v oblasti matematické analýzy dosáhl mezinárodního uznání.

V roce 2020 mu Akademie věd ČR udělila vědecký titul „doktor věd“ – DSc., který je výrazem ocenění zvláště vysoké kvalifikace prokázané vytvořením závažných, vědecky originálních prací důležitých pro rozvoj bádání v určitém vědním oboru a charakterizujících vyhraněnou vědeckou osobnost.

Řízení ke jmenování profesorem v oboru Matematika – Matematická analýza bylo zahájeno 23. 2. 2022 a dne 15. 9. 2022 byl návrh na jmenování doc. Sergyeyeva projednán Vědeckou radou Matematického ústavu, která se po jeho profesorské přednášce tajným hlasováním jednomyslně usnesla na tom, že uchazeč splnil všechna kritéria vyžadovaná pro úspěšné dokončení profesorského řízení a doporučila návrh postoupit rektorovi Slezské univerzity k dalšímu řízení, které proběhlo dne 27. 9. 2022 před Vědeckou radou Slezské univerzity v Opavě. Ta také tajným hlasováním jednomyslně souhlasila s návrhem na jmenování doc. Sergyeyeva profesorem.

Foto MŠMT