Aktuální vyhlášení soutěží pro rok 2025 a podrobné informace naleznete v sekci Aktuality


Grantová agentura České republiky poskytuje účelovou podporu projektům základního výzkumu. V rámci programů financuje vědecké projekty jak začínajícím, tak zkušeným vědeckým pracovníkům. Rozděluje prostředky nezávisle na orgánech státní správy na základě podaných projektových záměrů.

Žádosti se připravují dle požadavků GA ČR, projektové záměry jsou zasílány na Referát pro vědu a zahraniční styky FÚ a posléze postupovány ke kontrole univerzitě a grantové agentuře.

V roce 2022 bylo pracovníky FÚ podáno celkem 8 projektových návrhů; z toho 6 standardních projektových návrhů, 1 mezinárodní projektový návrh a 1 Postdoc individual (out) fellowship návrh.

Aktuálně řešené projekty

Číslo projektu: 23-07043S

Název projektu: Magnetosféra černých děr

Řešitel projektu: RNDr. Martin Kološ, Ph.D.

Doba řešení projektu: 1. 1. 2023 - 31.12.2025

Předmět a cíl projektu: Analytický popis a numerické simulace různých fyzikálních procesů v magnetosféře černých děr, simulace a testování modelů magnetosféry černých děr, relativistické efekty v synchrotronovém záření nabitých částic. Výsledky budou prezentovány v impaktovaných časopisech a na mezinárodních konferencích.

Spoluřešitelské projekty

Číslo projektu: 21-06825X

Název projektu: Akreující černé díry v nové éře polarizačních rentgenových misí

Hlavní řešitel projektu: RNDr. Michal Dovčiak, Ph.D. - Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitel projektu za SU: prof. Marek Abramowicz, Ph.D.

Doba řešení projektu: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2025

Předmět a cíl projektu: Studium nejbližšího okolí černých děr v rentgenových binárních soustavách a jejich komponent - akreční disk a koróna. Účelem je vytvoření nových numerických modelů, které vzájemně propojí všechny komponenty v jeden celek.


Projekty řešené v minulosti

Číslo projektu: 19-03950S

Název projektu: Testování silné gravitace prostřednictvím černých děr

Řešitel projektu: dr. Roman Konoplya

Doba řešení projektu: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021 (doba řešení prodloužena do 30. 6. 2022)

Předmět a cíl projektu:  Vývoj nové a generické metody pro konstrukci analytické reprezentace osově symetrických černoděrových prostoročasů v libovolné metrické teorii gravitace a aplikace této metody na alternatvní teorie gravitace.