Akademičtí pracovníci a studenti Fyzikálního ústavu v Opavě se věnují vědě a výzkumu především v rámci výzkumných center, která jsou součástí FÚ.

Jedná se o Výzkumné centrum teoretické fyziky a astrofyziky, které se věnuje teoretickým studiím (založeným na kombinaci analytických a výpočetních metod) v relativistické fyzice a astrofyzice a jejich vztahům k fyzice částic. Dále testování výsledků teoretických předpovědí v obecné relativitě nebo alternativních teoriích gravitace v porovnání s pozorovanými daty z procesů probíhajících v prostřední silné gravitace v blízkosti kompaktních objektů ve vesmíru. Také participujeme na teoretických studiích souvisejících s přípravou rentgenových satelitních misí.

Dále se jedná o Výzkumné centrum počítačové fyziky a zpracování dat, které se věnuje oblasti komplexního modelování astrofyzikálních procesů a zpracování observačních dat vyžadujících komplexní propojení analytických a numerických metod. Důraz je kladen na vývoj a využití pokročilých externích i vlastních softwarových platforem využívajících vysoký výkon v současné době dostupných počítačů. Mezi základní priority centra patří interpretace stávajících družicových a pozemských pozorování záření kompaktních objektů a účast na přípravě budoucích astrofyzikálních družicových misí. Paralelně se také zaměřujeme na aplikaci používaných metod v jiných oblastech fyziky a aplikované fyziky, například v biofyzice.

Popis jednotlivých výzkumných záměrů, které jsou realizované v rámci těchto center, a také jejich stručný popis a vývoj naleznete na stránce Výzkumné záměry.

Zároveň se akademičtí pracovníci a studenti FÚ věnují individuálním projektům v rámci projektů GAČR, SGS, SGA a jiných. Některé jsou zaměřené více na vědecko-výzkumnou činnost a jiné na podporu mezinárodní spolupráce a mobility. Konkrétní projekty a jejich témata viz příslušná stránka.

Zvlášť jsou řešeny rozvojové projekty, které se netýkají vědy či výzkumu, bývají zaměřeny na podporu pedagogické či popularizační práce, k těmto blíže na webových stránkách.