Cílem Interního grantového systému je podpora rozvoje vědeckovýzkumné, tvůrčí a umělecké činnosti akademických a vědeckých pracovníků. Prostřednictvím žádostí je podporován rozvoj oborů a univerzity jako takové. Soutěž se vyhlašuje na daný kalendářní rok. Uchazečem může být akademický či vědecký pracovník. Administrace projektů je zajišťována Referátem pro vědu a zahraniční styky FÚ a rektorátním Oddělením pro vědu a zahraniční styky.

Interní grantová soutěž se řídí pravidly dle Směrnice rektora č. 4/2019.

Aktuálně řešené projekty

Pro rok 2023 byl za FÚ podán jeden projektový návrh v rámci IGS, který je aktuálně posuzován Grantovou komisí SU.


Projekty řešené v minulosti

  • IGS/11/2022 Rozvíjení vědeckovýzkumné spolupráce s Oxford e-Research Centre (řešitel: RNDr. Jan Novotný, Ph.D.)
  • IGS/7/2020 Mobilita s Oxford e-Research Centre v rámci vědeckovýzkumné zahraniční spolupráce (řešitel: RNDr. Jan Novotný, Ph.D).