Vyhlášení Interní grantové soutěže pro rok 2024

Dne 24.10.2023 rektor Slezské univerzity v Opavě vyhlásil Interní grantovou soutěž pro rok 2024. Do soutěže se zapojilo 6 vědeckých pracovníků Fyzikálního ústavu v Opavě, jejichž projektové návrhy budou posuzovány interními a externími oponenty a následně členy Rady Interního grantového systému. Rozhodnutí Rady IGS o tom, které projektové návrhy budou finančně podpořeny, bude známo začátkem roku 2024.

Pravidla Interní grantové soutěže naleznete zde: Pravidla IGS pro rok 2024


Základní informace

Cílem Interního grantového systému je podpora rozvoje vědeckovýzkumné, tvůrčí a umělecké činnosti akademických a vědeckých pracovníků. Prostřednictvím žádostí je podporován rozvoj oborů a univerzity jako takové. Soutěž se vyhlašuje na daný kalendářní rok. Uchazečem může být akademický či vědecký pracovník. Administrace projektů je zajišťována Referátem pro vědu a zahraniční styky FÚ a rektorátním Oddělením pro vědu a zahraniční styky. IGS SU řídí Rada Interního grantového systému.

Interní grantová soutěž se řídí pravidly dle Směrnice rektora č. 4/2019.


Rada Interního grantového systému

Předseda:

 • prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Členové:

 • prof. RNDr. Artur Sergyeyev, DSc. (MÚ)
 • doc. RNDr. David Bartl, Ph.D. (OPF)
 • doc. RNDr. Jiří Kovář, Ph.D. (FÚ)
 • doc. Ing. Jan Nevima, Ph. D., MBA (OPF)
 • doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. (OPF)
 • doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D. (FVP)
 • doc. Ing. Petr Sosík, Dr. (FPF)
 • doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc. (FVP)
 • PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D. (FVP)
 • MgA. Mgr. Ondřej Durczak, Ph.D. (FPF)
 • Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D.(FPF)


Aktuálně řešené projekty

 • IGS/9/2023 Rozvoj vědeckovýzkumné spolupráce v oblasti zpracování signálu (řešitel: RNDr. Jan Novotný, Ph.D.)


Projekty řešené v minulosti

 • IGS/11/2022 Rozvíjení vědeckovýzkumné spolupráce s Oxford e-Research Centre (řešitel: RNDr. Jan Novotný, Ph.D.)
 • IGS/7/2020 Mobilita s Oxford e-Research Centre v rámci vědeckovýzkumné zahraniční spolupráce (řešitel: RNDr. Jan Novotný, Ph.D).