Past, present and future challenges of HRM in V4 countries

Cíl projektu:

Cílem projektu je porovnání HR procesů, které jsou realizovány ve firmách v zemích V4. V rámci projektu budou realizována pracovní setkání členů týmu, na nichž bude diskutována problematika realizace výzkumných aktivit. Výstupem projektu budou doporučení pro zvýšení konkurenceschopnosti firem regionu na trhu práce a pro dosahování optimálních hospodářských výsledků.

Popis projektu 

Lidské zdroje se stávají aktivizujícím faktorem rozvoje podniků. Zkoumáme-li genezi vývoje názorů na postavení lidí v pracovním procesu, konstatujeme, že filozofie řízení lidských zdrojů se změnila, když se v ekonomii a managementu formovala teorie a praxe. Od počátku procesu transformace ekonomik zemí východního bloku uplynulo více než třicet let. Podle některých odborníků končí tehdy, když regulační mechanismus tržní ekonomiky je schopen generovat udržitelný růst a když jsou odstraněny strukturální deformace, které lze přičíst předchozímu ekonomickému systému. Výše uvedený vývoj a změny nás vedly k tomu, abychom se pokusili poznat úroveň řízení lidských zdrojů v podnicích v zemích V4. Navzdory mnoha podobnostem existují mezi zeměmi značné rozdíly téměř ve všech ukazatelích. Z hlediska HRM je zajímavé, jakým procesům věnují podniky svůj čas a úsilí. Od toho se odvíjí úroveň řízení lidských zdrojů, kterou bychom chtěli svými zjištěními a doporučeními neustále zvyšovat. Výzkumný projekt, jehož úvodní fáze byla realizována již v roce 2022, bude probíhat do roku 2024. V rámci projektu budou realizovány workshopy, sběr primárních dat, příprava písemných materiálů a zveřejnění výsledků v podnikatelských, odborných a vědeckých periodikách a na webových stránkách institucí zabývajících se řízením lidských zdrojů v zemích V4.

Partneři projektu

  • International Visegrad Fund
  • Matej Bel University in Banská Bystrica
  • Silesian University in Opava
  • University of Szczecin
  • Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

Období realizace 

2023 – 2024

Webové stránky projektu 

https://hrminv4.webnode.sk/

Členové týmu za OPF

  • doc. PhDr. Vojtěch Malátek, CSc.
  • Ing. Helena Marková, Ph.D.
  • Ing. Petra Krejčí, Ph.D.

Publikace

SMEREK, L., VETRÁKOVÁ, M. ČEMERKOVÁ, Š. a V. MALÁTEK, 2021.  Comparison of the level of personnel work in the Czech Republic and Slovakia. In Sustainability, 13(1), pp. 1-16. ISSN 2071-1050. https://doi.org/10.3390/su13010287