Projekt EFFECT SME z programu Horizont 2020

Program HORIZONT 2020 je rámcový program pro výzkum a inovace EU, platný pro období 2014 až 2020. V rámci něj inicioval partner a hlavní řešitel Moravskoslezské inovační centrum projekt z výzvy INNOSUP-05-2018-2020: Peer learning of innovation agencies, do kterého byla SU přizvána jako spolehlivý partner v oblasti VaV. Doba řešení projektu je 1 rok – do konce března 2022.

Shrnutí projektu

Inovační agentury se často potýkají s problémy při navrhování a realizaci podpůrných programů přispívajících k rozvoji start-upů a malých a středních podniků. Pro účinnou distribuci finančních prostředků a rozhodování o údržbě programů, redesignu nabídky a / nebo vytvoření zcela nových programů, které lépe vyhovují požadavkům, jsou zapotřebí metody a nástroje pro monitorování, hodnocení a posuzování dopadů.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu EFFECT-SME je zlepšit kvalitu programů podpory inovací pro startu-upy a malé a střední podniky vytvořením účinné a efektivní metodiky, která hodnotí dopad podpůrných programů na tyto subjekty.

Specifické cíle jsou:

  1. Posílit vnitřní kapacitu a zlepšit provozní procesy inovačních agentur v oblasti posuzování dopadů a hodnocení programů podpory pro start-upy a malé a střední podniky.
  2. Zlepšit kvalitu těchto programů prostřednictvím uplatnění výsledků vzájemného učení v regionálních a národních programech podpory inovací.
  3. Podporovat technické znalosti inovačních agentur a rozšiřovat partnerskou síť.
  4. Zvýšit přidanou hodnotu služeb pro startu-upy a malé a střední podniky, které se účastní podpůrných programů.

Obecná koncepce EFFECT SME je založena na výměně osvědčených postupů a konkrétních technických znalostí v podpoře inovací, sledování a hodnocení dopadu podpůrných programů pro start-upy a malé a střední podniky. To umožní vzájemné učení každého z partnerů projektu, ale také přizpůsobení identifikovaných schémat konkrétnímu národnímu / regionálnímu prostředí mnoha dalších agentur mimo konsorcium a zlepšení aplikace jejich hodnotící kultury / praxe.

Konsorcium projektu uplatní metodiku Twinning+ prostřednictvím 3 interaktivních vzdělávacích workshopů zaměřených na hodnocení dopadu programů podpory realizovaných v zúčastněných regionech. 

Hlavním výstupem projektu bude tzv. Design Option Paper (DOP) o posouzení dopadů. Inovační metodika vyvinutá v průběhu projektu bude šířena prostřednictvím mnoha sítí podpory podnikání pro následné využití inovačními agenturami v Evropě.

Partneři v projektu

Partnery projektu jsou:

Role Slezské univerzity (SU), kterou naplňuje tým Katedry podnikové ekonomiky a managementu na OPF, spočívá v provedení desk research a ve facilitaci workshopů. Tým SU tvoří: doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., Ing. Dalibor Šimek, Ph.D., Ing. Martin Klepek, Ph.D.

Publikace