Popis COST

COST (Evropská spolupráce ve vědě a technologii) je organizace financující výzkumné a inovační sítě financovaná Evropskou komisí. Její akce pomáhají propojit výzkumné iniciativy v celé Evropě i mimo ni a umožňují výzkumným pracovníkům a inovátorům rozvíjet své myšlenky v jakékoli oblasti vědy a techniky sdílením se svými kolegy. Akce COST jsou výzkumné sítě s dobou trvání čtyři roky, které podporují výzkum, inovace a kariéru členů jednotlivých mezinárodních týmů.

Detaily projektu

Číslo akce: CA18115
Název akce: Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level (Nadnárodní spolupráce na tématech šikany, migrace a integrace ve školách)
Memorandum o spolupráci - 096/18
Datum schválení - 13/11/2018
Zahájení akce- 02/04/2019
Konec akce - 01/04/2023

Popis projektu

Vzhledem k tomu, že přistěhovalectví je rostoucí, trvalou a naléhavou součástí reality EU, je integrace nejdůležitějším problémem pro tvůrce politik v Evropě, a právě školy jsou uznávány jako podstatná součást sociální stability a klíčový aspekt integrační politiky na národní úrovni i na úrovni EU. Školy poskytují zásadní vzdělání pro integraci a dlouhodobě přímo ovlivňují sociální postavení, profesní úspěchy, ekonomickou prosperitu a porozumění studentů o kulturních a společenských zásadách, což následně umožňuje prosperovat jednotlivci, státu a EU a těžit a stavět na jejich potenciálu.

Pracovní skupina 2 - Přistěhovalectví, rozmanitost a školní praxe

Cíle: (1) Zjistit na národní a místní úrovni mezi partnerskými státy, do jaké míry imigrace existuje a jaké konkrétní problémy v těchto zemi existují. (2) Jaké postupy byly zavedeny pro školy při řešení rozmanitosti a integrace, včetně vzdělávání tuzemských studentů ve vztahu k jiným kulturám a etnikům a integrace žáků přistěhovalců do historie a komunity jejich nové společnosti se zaměřením na genderové otázky v obou perspektivách. (3) Vyhodnotit, jaké metriky a hodnocení pro tyto praktiky existují. Úkoly: (i) shromažďovat data o míře přistěhovalectví napříč partnerskými zeměmi a nejdůležitějšími problémy, které se objevují; (ii) shromažďovat a hodnotit informace o osvědčených postupech, jak školy zvládají etnickou a náboženskou rozmanitost dětí přistěhovaleckého původu s přihlédnutím k pohlaví a věku; ii) shromažďovat akční plány / pokyny státních a regionálních orgánů pro hodnocení integrační politiky. Výstupy: Návrh opatření a politik pro dobro žáků v mezinárodním kontextu; Kapitola pro příručku intervenčních metod relevantních pro různá seskupení pro použití na úrovni školy; Příspěvek k pokynům, odkazům a nástrojům na webových stránkách projektu; Seminář pro mladé vědce a zúčastněné strany; Mezinárodní recenzovaná publikace.

Pracovní skupina 6 - E-technologie, kyberšikana a bezpečnost online

Cíle: (1) Zjistit, jak mohou a jsou e-technologie a internet používány jako prosociální nástroj k prevenci a potírání netolerance, rasismu a xenofobie a k podpoře inkluze a respektu, (2) Zkoumat, do jaké míry je do těchto aktivit zapojena školní komunita jako celek. Úkoly: (i) shromažďovat nadnárodní data o používání e-technologií vnitrostátními / regionálními orgány za účelem a) boje proti kyberšikaně / podpory online bezpečnosti a b) podpory integrace / tolerance ii) shromažďování důkazů o pozitivním využití e-technologií ve školách; vyhodnocení míry zapojení celé školní komunity (žáci, učitelé, rodiče, zaměstnanci) (ii) shromažďovat informace o účinnosti intervencí konkrétně přizpůsobených ke snížení kyberšikany a podpoře integrace. Výstupy: Seminář pro evropské občanské iniciativy a zúčastněné strany; Doporučení k vytvoření mezinárodní politiky. Příspěvek kapitoly o osvědčených postupech pro příručku; Realizace workshopů; Příspěvek k pokynům, odkazům a nástrojům na webových stránkách projektu; Publikace na mezinárodní úrovni.

Tým Česká republika

doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. - vedoucí výzkumného týmu (člen řídícího výboru akce).
doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D. - členka týmu, zástupkyně vedoucího výzkumného týmu (pracovní skupina 2, výzkum základních škol).
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. - členka týmu (pracovní skupina 6, výzkum linek bezpečí).
Ing. Radka Bauerová, Ph.D. - členka týmu (pracovní skupina 6, výzkum na středních školách).
Ing. Veronika Braciníková, Ph.D. - členka týmu (pracovní skupina 6, výzkum na středních školách).
Ing. Martin Klepek, Ph.D. - člen týmu (metodika výzkumu).

Publikace

DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, J., ŠPERKA, R., KLEPEK, M., 2021. Migration and Integration at School Level: A Czech Preliminary Study Paper. In: Proceedings of International Conference Economic and Societal Challenges of the European Economy (Covid and Post-Covid Period). Karviná: Silesian University, pp. 63-74. ISBN 978-80-7510-488-5.