Termín konání: 16. 9. 2021
Organizační výbor: PhDr. Hana Heiderová, Ph.D., Slezská univerzita (Opava)
                                   : Mgr. Hana Hozová, Slezská univerzita (Opava)
                                   : Mgr. Lucie Mráčková (Fakultní nemocnice Ostrava, externí vyučující)
                                   : Mgr. Daniela Nedvědová, Ph.D., Slezská univerzita (Opava)
                                   : Patricie Nešporová, Slezská univerzita (Opava)
                                   : PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D., Slezská univerzita (Opava)
                                   : Mgr. Gabriela Světnická, Slezská univerzita (Opava)
                                   : Mgr. Petra Šimánková, Slezská univerzita (Opava)
                                   : doc. Yvetta Vrublová, Ph.D., Slezská univerzita (Opava)

Vědecký výbor: doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
                            : MUDr. Alfréd Dörr, CSc., Slezská nemocnice v Opavě (primář gyn.-por. oddělení)
                            : PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D., Slezská univerzita (Opava)
                            : PhDr. Hana Heiderová, Ph.D., Slezská univerzita (Opava)
                            : MUDr. Pavlína Hyklová, Slezská nemocnice v Opavě
                            : prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc., Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, (Martin)
                            : doc. Ing. Viera Jakušová, Ph.D., MPH, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, (Martin)
                            : doc. PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci
                            : MUDr. Soňa Krejčí, Slezská nemocnice v Opavě
                            : Mgr. Daniela Nedvědová, Ph.D., Slezská univerzita (Opava)
                            : MUDr. Matúš Peteja, Ph.D., Slezská nemocnice v Opavě (primář chirurgického oddělení)
                            : Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D., Západočeská univerzita (Plzeň)
                            : MUDr. Ingrid Rýznarová, Slezská nemocnice v Opavě
                            : PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D., Slezská univerzita (Opava)
                            : PhDr. Jitka Tomanová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci
                            : doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D., Slezská univerzita (Opava)
                           

Tematické okruhy konference: 
- Ošetřovatelství a paliativní péče
- Ošetřovatelská péče v porodní asistenci a v pediatrii
- Ošetřovatelství a COVID-19

Přihlášky k aktivní účasti spolu s názvem příspěvku zašlete elektronicky do 31. 5. 2021.
Abstrakta zašlete do 31. 5. 2021 (příspěvky zaslané po uvedeném datu nebudou akceptovány). 
K pasivní účasti je možné se přihlásit do 30. 6. 2021.
Výstupem konference bude recenzovaný sborník s přiděleným ISBN. 
V rámci prezentovaných přednášek je možné publikovat článek v časopise Ošetřovatelské perspektivy.
Přihlášky, prosím, zasílejte na emailovou adresu patricie.nesporova@fvp.slu.cz
Abstrakta, prosím, zasílejte na emailovou adresu daniela.nedvedova@fvp.slu.cz

Kontaktní osoba: patricie.nesporova@fvp.slu.cz
Příloha 
         
"V případě nepříznivé epidemiologické situace konference proběhne online formou".

Date of the event: 16. 9. 2021
Organizing committee: PhDr. Hana Heiderová, Ph.D., Silesian University (Opava)
                                        : Mgr. Hana Hozová, Silesian University (Opava)
                                        : Mgr. Lucie Mráčková (The University Hospital Ostrava, external teacher)
                                        : Mgr. Daniela Nedvědová, Ph.D., Silesian University (Opava)
                                        : Patricie Nešporová, Silesian University (Opava)
                                        : PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D., Silesian University (Opava)
                                        : Mgr. Gabriela Světnická, Silesian University (Opava)
                                        : Mgr. Petra Šimánková, Silesian University (Opava)
                                        : doc. Yvetta Vrublová, Ph.D., Silesian University (Opava)

Scientific Commitee: doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D. (Palacný University Olomouc)
                                    : MUDr. Alfréd Dörr, CSc., Silesian Hospital in Opava (chief of department of gynecology and obstetrics)
                                    : PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D., Silesian University (Opava)
                                    : PhDr. Hana Heiderová, Ph.D., Silesian University (Opava)
                                    : MUDr. Pavlína Hyklová, Silesian Hospital in Opava 
                                    : prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc., Jessenius Faculty of Medicine of Comenius University (Martin)
                                    : doc. Ing. Viera Jakušová, Ph.D., MPH, Jessenius Faculty of Medicine of Comenius University (Martin)
                                    : doc. PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D., Palacký University Olomouc
                                    : MUDr. Soňa Krejčí, Silesian Hospital in Opava
                                    : Mgr. Daniela Nedvědová, Ph.D., Silesian University (Opava)
                                    : MUDr. Matúš Peteja, Ph.D., Silesian Hospital in Opava (chief of surgical   department)
                                    : Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D., University of West Bohemia (Plzeň)
                                    : MUDr. Ingrid Rýznarová, Silesian Hospital in Opava
                                    : PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D., Silesian University (Opava)
                                    : PhDr. Jitka Tomanová, Ph.D., Palacký University Olomouc
                                   : doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D., Silesian University (Opava)
                           

Thematic areas of the conference: 
- Nursing and palliative care 
- Nursing care in midwifery and pediatrics 
- Nursing and COVID-19 

Applications for active participation together with the title of the paper should be sent electronically by May 31, 2021.
Please send the abstracts by May 31, 2021 (contributions sent after the deadline will not be accepted).
The registration for passive participation is possible until June 30, 2021.
The output of the conference will be published in peer-reviewed proceedings provided by ISBN.
Within the presented lectures, it is possible to publish an article in the journal Nursing Perspectives.

Please send the applications to the e-mail address patricie.nesporova@fvp.slu.cz
Please send the abstracts to the e-mail address daniela.nedvedova@fvp.slu.cz

Contact person: patricie.nesporova@fvp.slu.cz

Attachment 

"In case of adverse epidemiological situation the conference will take place online".