Bc., prezenční a kombinovaná forma

Termín pro podání přihlášek: 31. 3. 2023

Přihláškyhttps://is.slu.cz/prihlaska/

Bližší informace o přijímacím řízení ZDE.

Obecná charakteristika
Program Všeobecné ošetřovatelství připravuje odborníky schopné samostatně poskytovat individuální péči a podporu jednotlivcům (zdravým, nemocným, handicapovaným a umírajícím), rodinám a komunitám v jejich geografickém a společenském prostředí ve kterém žijí. Na základě získaných vědomostí a dovedností jsou schopni zhodnotit aktuální zdravotní stav a bio-psycho-sociální potřeby člověka v různých věkových obdobích a v různých životních situacích. Všeobecné sestry se připravují na základní, specializované a vysoce specializované intervence v oblasti ošetřovatelské péče. 
Profesionální ošetřovatelskou péči poskytují dětem, dospívajícím, dospělým a seniorům při akutních a chronických poruchách zdraví, při různých somatických a psychických potížích.

Cíl studia
Program připravuje všeobecné sestry, které jsou kompetentní poskytovat profesionální ošetřovatelskou péči dětem a dospívajícím, dospělým i seniorům při akutních a chronických poruchách zdraví, při somatických a psychických obtížích ať už v nemocnici nebo mimo ně. 
Na základě získaných vědomostí a dovedností umí zhodnotit aktuální zdravotní stav a bio-psycho-sociální potřeby člověka v různých věkových obdobích a v různých životních situacích.

Místo konání
Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava

Podmínky
Podmínky pro přijetí
Vlastní přijímací zkouška – absolvování písemného zkoušky z biologie člověka v rozsahu středoškolského učiva, testu zaměřeného na zjištění všeobecných studijních předpokladů a základů společenských věd.

Obsah studia

Obsah kurzu
- Humanitní vědy (psychologie, etika, pedagogika, management).
- Ošetřovatelství (teorie ošetřovatelství, ošetřovatelský proces, multikulturní ošetřovatelství, výzkum v ošetřovatelství, edukace, edukace v ošetřovatelství).
- Klinické obory (ošetřovatelská péče v interních a chirurgických obore, gynekologii a porodnictví, pediatrii, neurologii, geriatrii, psychiatrii, onkologii).
- Klinická praxe.

Co se naučím
Poskytovat ošetřovatelskou péči dětem a dospívajícím, dospělým i seniorům.
Edukovat pacienty.
Hodnotit potřeby pacientů.
Uplatňovat metodu ošetřovatelského procesu.
Sestavovat pro klienta/pacienta individuální plán ošetřovatelské péče.
Realizovat plánovanou péči, postupy a opatření, vyhodnocovat dosažené výsledky ve změně stavu pacienta/klienta.
Dokumentovat všechny fáze ošetřovatelského procesu.

Kde se uplatním? 
- V široké škále zdravotnických lůžkových zařízeních, které poskytují léčebnou a ošetřovatelskou péči dětem a dospívajícím, dospělým i seniorům.
- V oblasti sociální péče.
- V oblasti terénní a komunitní péče.


Garant studia: 
MUDr. Matúš Peteja, Ph.D.
e-mail:  matus.peteja@fvp.slu.cz

Koordinátor studia:
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
email: yvetta.vrublova@fvp.slu.cz