Studijní program Ošetřovatelství, studijní obor Všeobecná sestra

Obor Všeobecná sestra v prezenční i kombinované formě připravuje odborníky schopné samostatně poskytovat individuální péči a oporu jednotlivcům (zdravým, nemocným, handicapovaným a umírajícím), rodinám a komunitám v jejich geografickém a společenském prostředí, ve kterémžijí. Získané vědomosti a dovednosti umožňují absolventům zhodnotit aktuální zdravotní stav a bio-psycho-sociální potřeby člověka v různých věkových obdobích a v různých životních situacích.

Profil absolventa

Všeobecné sestry se připravují na vykonávání specifických činností v oblasti zdravotní péče. Ta mimo jiné zahrnuje péči poskytovanou dětem, dospívajícím, dospělým a seniorům při akutních a chronických poruchách zdraví, při různých somatických a psychických potížích. Tyto sestry umí chránit, udržovat, navracet a podporovat zdraví osob a skupin v souvislosti s jejich autonomií a soběstačností v oblasti tělesných a psychických funkcí. Všeobecné sestry umí přizpůsobit poskytovanou péči psychologickým, sociálním, ekonomickým a kulturním odlišnostem života zdravých i postižených osob.

Profesní kompetence

Profesní kompetence (činnosti / způsobilost / kvalifikace) všeobecných sester představuje výstupní znalosti a dovednosti, které se týkají profesionálních hodnot a rolí sester; ošetřovatelské praxe a klinického rozhodování; komunikace a interpersonálních dovedností; managementu a vedením týmu. Získanými kompetencemi (znalostmi a dovednostmi) budou absolventi schopni přispívat k realizaci moderního pojetí ošetřovatelské péče zejména individualizovaného uspokojování potřeb klientů/pacientů.

Uplatnění absolventů

Uplatnění je možné v rámci aktuálně se měnící struktury organizace zdravotnických a sociálních služeb v oblastech primární, sekundární i terciární péče o zdraví obyvatelstva zahrnující jednotlivce, rodiny, komunity, ohrožené skupiny, duševně nemocné, handicapované, nevyléčitelně nemocné, umírající, apod. Teoretické a praktické znalosti umožní absolventům vést a řídit ošetřovatelský tým, privátní praxi nebo agenturu poskytující služby v oblasti ošetřovatelské péče.

Studium

Studium je tříleté (šesti semestrové), prezenční. Absolventi získají profesněkvalifikační vysokoškolské vzdělání s akademickým titulem bakalář(Bc.). Získaná profesní kvalifikace všeobecné sestry umožňuje vedle flexibility na trhu práce i tzv. euro-registraci k výkonu povolání ve státech Evropské unie.

Kurikulum (50% teorie a 50% praxe a praktické výuky) zahrnuje:

  • Základní disciplíny: anatomie, fyziologie, patologie, hygiena (preventivní lékařství, výchova ke zdraví), epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, biofyzika, radiologie, biochemie, farmakologie, hematologie, aj.;
  • Ošetřovatelství:filozofie a etika v ošetřovatelství; organizační systémy zdravotní péče a ošetřovatelství; ošetřovatelská péče ve vztahu k všeobecnému lékařství a medicínským oborům (interna, chirurgie, pediatrie, gynekologie a porodnictví, psychiatrie, geriatrie, onkologie, aj.);
  • Společenské vědy:sociologie, pedagogika, psychologie, management a administrativa, právo a legislativa ve zdravotnictví, v ošetřovatelství, v sociální práci, aj.;