Bc., prezenční forma

Termín pro podání přihlášek: 31. 3. 2023

Přihláškyhttps://is.slu.cz/prihlaska/

Bližší informace o přijímacím řízení ZDE.


Obecná charakteristika 

Tříletý zdravotnický bakalářský studijní program (prezenční formy)  je určen pro ty, kteří chtějí získat profesní kvalifikaci k výkonu povolání porodní asistent/ka. Porodní asistentka je osoba, která zajišťuje bez odborného dohledu základní a specializovanou ošetřovatelskou péči těhotné ženě, rodící ženě a ženě do šestého týdne po porodu. Dále porodní asistentka může pod přímým odborným vedením lékaře asistovat při komplikovaném porodu, při gynekologických výkonech a instrumentovat na operačním sále při porodu. Svou profesi porodní asistentka vykonává ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních a v domácím prostředí. Součásti studia je také praktická výuka, která probíhá na standardních odděleních, ale také na specializovaných pracovištích. Porodní asistentka může působit na odděleních různého typu (oddělení rizikových těhotných, porodní sál, oddělení šestinedělí, neonatologické oddělení, gynekologické oddělení, ….). 

Cíl studia
Cílem studijního programu porodní asistence je připravit porodní asistentky do praxe tak, aby byly schopné rozpoznat holistické potřeby žen v období zdraví, fyziologického těhotenství, fyziologického porodu, šestinedělí i biopsychosociální potřeby vzniklé ve všech obdobích života ženy a dále potřeby fyziologického novorozence. Dalším cílem je naučit porodní asistentky vést samostatně fyziologický porod, poskytnout profesionální zdravotní péči a podporu ženě během celého těhotenství, porodu a šestinedělí, sledovat a vyhodnotit stav plodu v děloze, umět použít diagnostické postupy a techniky v péči o fyziologicky těhotnou ženu. Cílem je vychovat porodní asistentky, které budou mít znalosti z porodnictví, gynekologie, neonatologie psychologie a dalších vědních odvětví a budou tyto znalosti umět využít v klinické praxi. 

Místo konání 
Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě 
Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava 

Podmínky 
  • Podmínky pro přijetí 
Podmínkou přijetí ke studiu je splnění podmínek přijímacího řízení pro daný akademický rok. 
Přihlášení uchazeči absolvují písemný test z biologie člověka v rozsahu středoškolského učiva, test zaměřený na zjištění všeobecných studijních předpokladů a základů společenských věd. 
Požadovanou přílohou e-přihlášky pro bakalářský profesně zaměřený studijní program Porodní asistence, kterou dokládají až uchazeči přijati ke studiu u zápisu do 1. ročníku, je úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu dle ustanovení Vyhlášky č. 271/2012 Sb. o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku (vyhláška o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka).

Obsah studia 
  • Obsah kurzu

Tříletý bakalářský studijní program Porodní asistence obsahuje teoretické vědní disciplíny, které rozšiřují základní znalosti studentů a poskytují podmínky pro další studium odborných předmětů. Prakticky zaměřené předměty připravují studenty k výkonu profese Porodní asistentky ve zdravotnických zařízeních.

  • Co se naučím? 

- poskytovat základní a specializovanou ošetřovatelskou péči těhotné ženě, rodící ženě a ženě do šestého týdne po porodu prostřednictvím ošetřovatelského procesu; 

- poskytovat informace o antikoncepci, o přípravě na porod, o ošetření novorozence, o kojení a o životosprávě v těhotenství;

- ošetřovat porodní a poporodní poranění;

- pečovat o ženu do šestého týdne po porodu;

- sledovat stav plodu v děloze;

- diagnostikovat těhotenství, pečovat o ženu s fyziologickým těhotenstvím;

- pečovat o novorozence, včetně podpory kojení;

- rozpoznávat rizika i patologie jak u matky, tak u plodu, které vyžadují zásah lékaře;

- připravovat rodičku k porodu, pečovat o rodičku v průběhu porodu;

- vést fyziologický porod;

- rozpoznat holistické potřeby ženy v období zdraví, fyziologického těhotenství, fyziologického porodu, šestinedělí;

- rozpoznat biopsychosociální potřeby vzniklé ve všech obdobích života ženy, dále potřeby fyziologického novorozence; 

- znát zdravý vývoj plodu a faktory, které jej ovlivňují;

- používat diagnostické postupy a techniky v péči o fyziologicky těhotnou ženu;

- vést samostatně fyziologický porod, sledovat a vyhodnotit stav plodu v děloze a poskytnout profesionální péči a podporu ženě během porodu;

- reagovat na zjištěné somatické, psychické, sociální, behaviorální, kognitivní i duchovní problémy klientky;

- rozpoznat projevy a příznaky, které signalizují odchylky od fyziologického průběhu reprodukčního procesu v organismu ženy, zdravého vývoje jedince a příznaky nemoci;

- provádět výzkumnou činnost v oblasti porodní asistence (nebo se na ní podílet) a bude schopen/a aplikovat výsledky vědeckého výzkumu ve své činnosti, aj.

- vzhledem k rozmanitosti oboru se porodní asistentky dozvídají mimo jiné také informace z oboru gynekologie, neonatologie, embryologie, mikrobiologie, psychologie, první pomoci, edukace, výzkumu, managementu, aj.

  • Kde se uplatním? 
Absolventi se mohou uplatnit v oblasti porodní asistence. Absolventi mohou vykonávat práci bez odborného dohledu a najdou široké uplatnění na gynekologicko-porodnických odděleních a v privátní sféře. Budou schopni pracovat jako zaměstnanci i organizovat a řídit provoz zdravotnických zařízení sloužícího k poskytování péče v oblasti porodní asistence. Hlavní znalosti studijního programu porodní asistence jsou porodnictví, porodní asistence, gynekologie, neonatologie, prevence, komunitní péče.

Garant studia:  
Doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
e-mail: yvetta.vrublova@fvp.slu.cz

Koordinátor studia:
PhDr. Daniela Nedvědová, Ph.D.
email: daniela.nedvedova@fvp.slu.cz