Bc., prezenční a kombinovaná forma

Termín pro podání přihlášek: 31. 3. 2023

Přihlášky: https://is.slu.cz/prihlaska/

Bližší informace o přijímacím řízení ZDE.


Obecná charakteristika

Tříletý zdravotnický bakalářský studijní program prezenční i kombinované formy je určen pro ty, kteří chtějí získat profesní kvalifikaci k výkonu povolání dětská sestra. Dětská sestra je osoba, která zajišťuje bez odborného dohledu základní a specializovanou péči o děti všech věkových kategorií, včetně ošetřovatelské péče o novorozence. Dále dětská sestra je schopna vykonávat návštěvní službu, hodnotit domácí prostředí z hlediska zajištění zdravého vývoje dítěte, poskytovat rady a pomoc v oblasti hygieny, kojení, výživy, vyprazdňování, zajišťování plánu povinného očkování, preventivních prohlídek a dispenzární péče, prevence vzniku úrazů, domácího násilí, šikany a závislostí v dětském věku, může pod odborným vedením lékaře asistovat při porodu, provádět první ošetření novorozence, včetně zahájení resuscitace, sledování termoneutrálního prostředí a adaptaci novorozence. Svou profesi dětská sestra vykonává ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních a v domácím prostředí. Součásti studia je také praktická výuka, která probíhá na standardních odděleních, ale také na vysoce specializovaných pracovištích. Dětská sestra může působit na odděleních různého typu (oddělení novorozenecké, neonatologické oddělení, dětské oddělení…). 

Cíl studia

Cílem studijního programu pediatrické ošetřovatelství, je připravit dětské sestry do praxe tak, aby byly schopné rozpoznat holistické potřeby dětí, uměly zhodnotit aktuální zdravotní stav a biopsychosociální a spirituální potřeby dítěte ve všech věkových obdobích i v různých životních situacích, sledovat a vyhodnocovat psychomotorický vývoj dítěte ve zdravotnických i jiných dětských zařízeních, vytvářet stimulující prostředí pro zdravý vývoj dítěte, činit opatření k zamezení vzniku psychických deprivací, rozvíjet komunikační schopnosti dítěte, vyhledávat rizikové faktory ohrožující zdravý vývoj dítěte. Dalším cílem je naučit dětské sestry metodicky vést a organizovat výchovu péče o děti všech věkových skupin, vypracovávat programy výchovné péče a výchovných aktivit, edukovat děti a jejich rodiče nebo zákonné zástupce. Cílem je vychovat profesionální dětské sestry, které budou mít odborné znalosti z pediatrie, neonatologie, psychologie a dalších vědních odvětví a budou tyto znalosti umět využít v klinické praxi. 


Místo konání

Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě 

Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava 


Podmínky
  • Podmínky pro přijetí 

Podmínkou přijetí ke studiu je splnění podmínek přijímacího řízení pro daný akademický rok. 

Přihlášení uchazeči absolvují písemný test z biologie člověka v rozsahu středoškolského učiva, test zaměřený na zjištění všeobecných studijních předpokladů a základů společenských věd. 

Požadovanou přílohou e-přihlášky pro bakalářský profesně zaměřený studijní program Pediatrické ošetřovatelství, kterou dokládají až uchazeči přijati ke studiu u zápisu do 1. ročníku, je úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu dle ustanovení Vyhlášky č. 271/2012 Sb. o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku (vyhláška o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka).


Obsah studia 
  • Obsah kurzu

Tříletý bakalářský studijní program Pediatrické ošetřovatelství obsahuje teoretické vědní disciplíny, které rozšiřují základní znalosti studentů a poskytují podmínky pro další studium odborných předmětů. Prakticky zaměřené předměty připravují studenty k výkonu profese dětské sestry.

  • Co se naučím? 

- poskytovat základní a specializovanou ošetřovatelskou péči o dítě ve všech věkových kategoriích, včetně novorozence prostřednictvím ošetřovatelského procesu; 

- poskytovat informace o ošetření novorozence, o péči o dítě v různých věkových kategoriích;

- ošetřovat poranění u dětí;

- uspokojovat potřeby vzniklé s onemocněním dítěte;

- vysvětlit dětem opatření, která podporují jeho zdraví nebo prevenci onemocnění;

- pečovat o novorozence, včetně podpory kojení;

- rozpoznat biopsychosociální potřeby dětí ve všech věkových kategoriích, dále potřeby fyziologického novorozence; 

- znát zdravý vývoj novorozence a dětí, které jej ovlivňují;

- používat diagnostické postupy a techniky v péči o dítě;

- samostatně poskytovat individuální péči dětem, 

- rozpoznat projevy a příznaky, které signalizují odchylky od fyziologického vývoje jedince a příznaky nemoci;

- provádět výzkumnou činnost v oblasti pediatrického ošetřovatelství (nebo se na ní podílet) a bude schopen/a aplikovat výsledky vědeckého výzkumu ve své činnosti, aj.

- vzhledem k rozmanitosti oboru se dětské sestry dozvídají mimo jiné také informace z oboru pediatrie, neonatologie, embryologie, mikrobiologie, psychologie, první pomoci, edukace, výzkumu, managementu, aj.

  • Kde se uplatním? 

Absolventi se mohou uplatnit v oblasti pediatrického ošetřovatelství. Mohou vykonávat práci bez odborného dohledu a najdou široké uplatnění na novorozeneckých, pediatrických odděleních a v privátní sféře. Budou schopni pracovat jako zaměstnanci i organizovat a řídit provoz zdravotnických zařízení sloužícího poskytování péče v oblasti pediatrického ošetřovatelství. Hlavní znalosti studijního programu pediatrického ošetřovatelství je ošetřovatelská péče o dítě ve všech věkových kategoriích, včetně ošetření a péče o novorozence a komunitní péče.


Garant studia:  

MUDr. Alice Nogolová, Ph.D.

email: alice.nogolova@fvp.slu.cz

 

Koordinátor studia:

Mgr. Gabriela Světnická

email: gabriela.svetnicka@fvp.slu.cz