Název projektu: SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech
Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452
Období realizace dle právního aktu: 1.9.2018 - 31.12.2022
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Specifický cíl 2 – Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou

Stručný popis projektu

Hlavním smyslem projektu je v souladu s Výzvou (02_17_049) podpořit zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou v tematické oblasti SMART technologií využitelných pro zvyšování kvality života obyvatel v rámci rozvoje měst a regionů. V rámci projektu bude docházet k obousměrnému přenosu znalostí a zkušeností mezi zapojenými subjekty a propojení výzkumných aplikačních problémů týkajících se SMART technologií s aktuálními výzkumnými poznatky. Dále bude docházet k přenosu znalostí a zkušeností zejména k výzkumným pracovníkům, studentům VŠ a pracovníkům veřejné správy o výzkumných problémech a aplikačních možnostech týkajících se využití SMART technologií pro rozvoj měst a regionů.

Projekt není zaměřen jen na technickou a technologickou stránku, bude zkoumána zejména organizační stránka a aktuálně dostupné SMART technologie, resp. možnosti jejich využití při zvyšování kvality života na různých úrovních územních celků. Aktuálním problémem řady SMART technologií není absence vhodné technologie, ale absence vhodného konceptu či řešení, které by splňovalo všechny klíčové faktory úspěšnosti celého SMART řešení či konceptu.

Projekt se skládá celkem z 12 klíčových aktivit, které jsou definovány Výzvou.

Hlavní aktivitou projektu bude 4. klíčová aktivita spočívající v realizaci celkem 5 společných výzkumných záměrů s jasně definovanými cíli a výstupy. Cílem výzkumné části projektu je společně zkoumat a navrhnout metody a postupy pro tvorbu a implementaci společensko-technických inovací zvyšujících kvalitu života společnosti založených na bázi SMART řešení.

Výzkumný záměr za Slezskou univerzitu tvoří tyto dvě oblasti:

VZ3: Metriky a metody společenské efektivity

VZ usiluje o vytvoření soustavy kompozitních indikátorů, pomocí kterých bude možné měřit společenskou efektivnost. VZ chce navrhnout a pilotně ověřit SMART řešení vycházející z konceptu trvale udržitelného rozvoje (pilíř ekonomický, sociální a environmentální). Rovněž bude usilovat o ověření vazby mezi konceptem trvale udržitelného rozvoje a konkurenceschopností územních celků. Lze předpokládat, že veřejná správa, která bude vycházet z chytrých řešení sociálně-ekonomických problémů, bude dosahovat většího rozvoje a současně se bude zvyšovat konkurenceschopnost veřejné správy, přičemž z těchto efektů budou moci těžit i další ekonomické subjekty daného územního celku. Z metodologického hlediska bude využito ekonomické modelování s aplikací vybraných matematicko-statistických metod, např. ekonometrické modelování, korespondenční analýza, faktorová analýza, atp. Cílem těchto metod bude najít nejdůležitější faktory SMART řešení, které budou přinášet společensky významné efekty, příp. identifikovat bariéry (náklady) omezující rozvoj chytrých řešení.

VZ5: Ex-post analýza konceptů a řešení

Smyslem tohoto výzkumného záměru bude verifikace soustavy navržených kompozitních indikátorů. V konečném důsledku bude možné identifikovat zdroje a bariéry územní konkurenceschopnosti právě ve vazbě na využívání či nevyužívání SMART řešení. Bude tak možné určit, který indikátor je efektivní či neefektivní. Výstupem budou oblasti, v rámci kterých bude možné s pomocí SMART řešení navrhnout doporučení vedoucí ke zvýšení kvality lidského života, a to nejen komplexně, ale i parciálně. Současně bude možné deklarovat další úkoly veřejné správy právě v oblasti chytrých řešení, která povedou k nákladové optimalizaci a tím snížení výdajů veřejné správy na eliminaci negativních efektů při nevyužívání báze SMART řešení. Tato opatření budou moci být v modifikované podobě využitelná i pro další úrovně územních celků.
Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné se tak stává vedle Ostravské univerzity dalším výzkumným pracovištěm v oblasti SMART řešení.

Za Slezskou univerzitu tvoří řešitelský tým:

  • doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D., řešitel projektu
  • doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.
  • Ing. Kamila Turečková, Ph.D.
  • Ing. Ingrid Majerová, Dr.

Partneři projektu:

Hlavním řešitelem je Ostravská univerzita.
1. Slezská univerzita v Opavě
IČ: 47813059
Výzkumná organizace
74601 Opava - Předměstí, Na Rybníčku 626/1 PSČ: 74601

2. Fraunhofer Institute for Industrial engineering IAO
VAT: DE 129515865
Výzkumná organizace
Nobelstraße 12 70569 Stuttgart

3. ARRIVA MORAVA a.s.
IČ: 25827405
Obchodní korporace – velký podnik
Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Vítkovická 3133/5

4. ČEZ ESCO, a.s.
IČ: 03592880
Obchodní korporace – velký podnik
Praha 4, Michle, Duhová 1444/2

5. BeePartner, a.s.,
IČ: 03589277
Obchodní korporace – MSP
Třinec, Lyžbice, nám. Svobody 527

6. Moravskoslezské inovační centrum, a.s.
IČ 25379631
Obchodní korporace – velký podnik
Technologická 372/2m
708 00 Ostrava Pustkovec

7. AutoCont, a.s.
IČ: 47676795
Obchodní korporace – velký podnik
70200 Ostrava - Moravská Ostrava, Hornopolní 3322/34

8. Vzdělávací a výzkumný institut AGEL, o.p.s
IČ: 25881515
Výzkumná organizace
Prostějov, Krasice, Mathonova 291/1Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.