Slezská univerzita v Opavě se opět po roce připojí k Noci vědců, která se snaží o popularizaci vědy a výzkumu pro širokou veřejnost. Na několika místech jejích opavských součástí (fakult a Matematickém ústavu) můžete zhlédnout zajímavý, poutavý a interaktivní program. Letošním tématem, vztahující se k významnému kulatému výročí založení Československé republiky, je 100 let české vědy.

Níže uvádíme úplný program za jednotlivé zapojené součásti Slezské univerzity, ze kterého si už můžete vybírat, co vás nejvíce zajímá a zaujme.


NÁŠ TIP:  Stáhněte si v Google Play aplikaci Noc vědců 2018, ve které najdete vše potřebné k programu pro páteční noc 5. října. Kompletní program, místa, anotace k přednáškám apod. Jednoduše si tak sestavíte váš osobní plán akcí, které vás zajímají a chcete navštívit. Stahujte, plánujte a užijte si spolu se Slezskou univerzitou Noc vědců 2018 v Opavě!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hlavní budova FPF SU v Opavě, Bezručovo náměstí 13

Ústav fyziky:
20.00 – 22.00 hod. Pozorování na fakultní hvězdárně WHOO!  (RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D., Mgr. Hana Kučáková Ph.D., pouze za jasného počasí, jinak projekce filmů s astronomickou tématikou v místnosti BR-404)
17.00 hod. „Století astronomie u nás“ - posluchárna B1  (doc. RNDr. Jiří Kovář, Ph.D., přednáška – diskuze, , 45 minut)
17.45 hod. „Posmrtný život hvězd“ - posluchárna B1  (Mgr. Martin Urbanec, Ph.D., přednáška, 45 minut)

Ústav informatiky:
18.25 hod. „100 let informatiky v Československu, aneb “sto roků v stroji žil, mlčel jsem” - posluchárna B1  (doc. Petr Sosík, přednáška, 40 minut)
19.15 hod. „Zdroje (nejen) vědeckých informací včera a dnes“ - posluchárna B1  (Mgr. Kamil Matula, přednáška, 40 minut)


Budova FPF SU v Opavě, Masarykova 37

Ústav archeologie:
17.00 hod. „Petroarcheologie na SU“ - posluchárna M5  (doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.)
Hovořit se bude o  dálkovém distribučním systému silicitu krakovsko-čenstochovské jury na konci 6. tisíciletí př.n.l.; o dílně v Holasovicích na výrobu kamenné broušené industrie z kúnských surovin a výrobně distribučním systému hornoslezské facie kultury nálevkovitých pohárů; o lokalitě Racibórz 150 - sídliště cizí populace v horním Slezsku v polovině 4. tisíciletí př. n. l.


Budova FPF SU, Hauerova 4

Ústav bohemistiky a knihovnictví a oddělení Audiovizuální tvorby:
17.00 hod. „Česká poezie a její vizuální interpretace“  (Mgr. Jakub Chrobák Ph.D., Mgr. Monika Horsáková, přednáška)


Galerie Breda FPF SU v Opavě, OC Breda&Weinstein (u České pošty)

Ústav informatiky:
17.30 hod. „Roboti: od hodinového strojku po androida s občanstvím“  (Mgr. Pavel Martínek, prezentace 30 minut)

Ústav archeologie:
18.00 hod. „Laténské kovářství a kovolitectví ve střední Evropě“  (Bc. Michal Dienstpier, přednáška, 30 minut)
Posluchači se dozvědí, jak se v mladší době železné získávaly z rud kovy, jak se dále zpracovávaly až do konečných výrobků. Seznámí se s technologiemi výroby kovových předmětů a díky těmto informacím částečně nahlédnou do minulosti našich předků.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bezručovo náměstí 885/14, Opava


Ústav ošetřovatelství

Program Noci vědců bude probíhat na Fakultě veřejných politik v Opavě, Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava.

17:00 – 17:45 Prohlídka výukového bytu a specializované výslechové místnosti
Návštěvníkům bude umožněna prohlídka prostor výukového bytu, který slouží především k nácviku praktických aktivit studentům ošetřovatelství. V rámci programu si návštěvníci vyzkouší jaké je to být imobilním pacientem a seznámí se speciálními pomůckami, které jsou určeny právě osobám s tělesným postižením, např.: speciální stropní závěsný systém pomáhající s přemísťováním imobilních pacientů, elektrický i klasický invalidní vozík, nebo speciálně upravené kuchyňské potřeby pro přípravu jídla. Součástí interaktivního programu pak bude možnost vyzkoušet si uvařit jídlo v kůži imobilního pacienta odkázaného na pohyb na invalidním vozíku.
Otevřeny budou i prostory výslechové místnosti! V rámci spolupráce Fakulty veřejných politik v Opavě a Policie ČR byla v prostorách fakulty vybudována i speciální výslechová místnost. Pedagogy je ve výuce využívána k nácviku komunikačních metod. Takže pokud by Vás zajímalo, jak to vypadá za polopropustným sklem, jak probíhají výslechy obětí násilných trestných činů, tak určitě neváhejte a přijďte se podívat i vy.

18:00 – 19:15 Arteterapie - učebna C308  (PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D., PhDr. Jana Haluzíková, PhD.)
Arteterapie je řazena mezi umělecké terapie spolu s muzikoterapií, dramaterapií a tanečně-pohybovou terapií. Využívá výtvarné umění jako prostředku osobního vyjádření v rámci komunikace. Arteterapie pracuje s technikami, jako je kresba, koláž, malba, nebo práce s hlínou. Je to tedy obor využívající výtvarný projev jako hlavní prostředek poznávání a ovlivňování lidské psychiky ve směru redukce psychických či psychosomatických obtíží a redukce konfliktů v mezilidských vztazích. Arteterapeutické postupy jsou zacíleny na léčebné kognitivní, motivační a emocionální aspekty: sebevyjádření, aktivizace, sebepoznání, osobnostní růst, podpora vývoje, změna stereotypů, zmírnění úzkosti, uvědomění, náhled, řešení problémů, odhalení nevědomého materiálu, katarze, zpracování konfliktů, podpora a rozvoj tvořivosti v rámci harmonizace osobnosti, adaptivnější zacházení s emocemi a kultivace obranných mechanismů.
V rámci programu se můžete těšit na mnoho zajímavých aktivit, např. malování za znění tónů hudby a působení vibrací na pocity člověka. Menší návštěvníci si vytvoří vlastní strom života prostřednictvím otiskování listů. Své pocity pak budete moci vyjádřit prostřednictvím vybarvování otisku dlaně apod.


19:15 – 20:15 Kardiopulmonální resuscitace  - učebna C308  (Mgr. Pavlína Rabasová, Ph.D.)
Prostřednictvím ukázky získáte vědomosti a dovednosti pro poskytování základní kardiopulmonální resuscitace u všech věkových skupin. Účastníci se seznámí především s klinickými doporučenými postupy neodkladné resuscitace. Budou popsány mimo jiné i příčiny a příznaky bezvědomí a bezdeší (náhlé srdeční zástavy). Následně budou přítomní seznámeni s jednotlivými úkony při aktivaci záchranného řetězce. Během praktické části semináře se budou návštěvníci učit aplikovat postup základní kardiopulmonální resuscitace na resuscitačních modelech, včetně manipulace s automatizovaným externím defibrilátorem. Závěr praktického nácviku bude věnován nácviku zotavovací polohy.


20:15 – 21:00 Přednáška na téma Závislost na počítačích, počítačových hrách a automatech 
- učebna C312  (Mgr. Jiřina Hosáková, Ph.D.)
Rozvoj multimediálních technologií a zvyšování jejich uživatelské dostupnosti člověku přispělo k jejich masovému používání. Pro běžný život přinášejí nespočet výhod, opačnou stranou je však fenomén závislosti na nich. Cílem přednášky je usnadnit posluchačům porozumět fenoménu závislosti na informačních technologiích, seznámit s typy závislostí a s riziky souvisejícími s užíváním těchto technologií. Tato rizika mají komplexní charakter, nejedná se pouze o psychickou závislost, jejich přesah je i do oblasti somatické. Dále budou definovány varovné příznaky, diagnostická kritéria pro jejich odhalení a možnosti léčby. V závěru sdělení si budou moci posluchači ověřit pomocí standardizovaného nástroje své riziko vzniku závislosti na internetu.

 

Ústav pedagogických a psychologických věd


17:00 – 18:00 Kriminalistika, praktické ukázky z daktyloskopie, chemická analýzy, trasologie, dopravní psychologie -  - učebna C310  (PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D., Mgr. Silvie Quisová, Ph.D.)

18:00 – 19:00 Problematika závislostí, alkobrýle, drogobrýle, demonstrační pomůcky užívané v oblasti prevence závislostí, zhlédnutí snímků „Když musíš, tak musíš“, následná beseda s účastníky  - učebna C310  (doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D., Mgr. Petr Slováček, Ph.D.)

19:00 – 20:00 Psychologie, emoční test pro děti, osobnostní dotazníky, workshop – asertivita, syndrom vyhoření, stres, duševní hygiena aj.  - učebna C310  (doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D., doc. PhDr. et Mgr. Maria Vašutová, Ph.D.)

20:00 – 20:45 Známá/neznámá fakta ze života Jana Amose Komenského - učebna C308  přednáška o vybraných faktech ze života Jana Amose Komenského (Mgr. Kamil Janiš, Ph.D.)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ul. Na Rybníčku 626/1, Opava


Brainfitness, ul. Beethovenova 2, Opava
17:30 hod. Koutek profesora Snapea, alchymistická laboratoř plná překvapení a kouzel (studenti a profesoři MGO)
18:00 hod. Výprava planetu  (RNDr. Petr Blaschke, Ph.D., 70 min.)
Otevírací doba Brainfitness bude prodloužena až do 22.00 hodin.

Matematický ústav, Na Rybníčku 1, Opava
18:00 hod. Logika pravděpodobnosti (aneb jak uvažovat o náhodě) (RNDr. Jiří Jahn, Ph.D.. 50 min.)
19:30 hod. Jak počítá kalkulačka? (aneb co musíte znát, abyste si dokázali vyrobit kalkulačku) (RNDr. Jiří Jahn, Ph.D., 50 min.)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt:

Mgr. Daniel Martínek
Slezská univerzita v Opavě
oddělení vztahů s veřejností

Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava 1

tel.: +420 553 684 647
e-mail: daniel.martinek@slu.cz